OFFLINE | puncs | sport
sport
  (2004. április)
A magyar ralibajnokság vagy a Formula-1 itthoni népszerűsége is bizonyítja, hogy sok tízezer ember „szenved” Magyarországon sebességmámorban. A legelszántabbak választása gyakran a raliautózásra esik, pedig van olcsóbb és biztonságosabb autósport is. Ez pedig a gokart. A gokartozás az autóversenyzés első lépcsőfoka. A bohókás külső ellenére a gokart egy vérszomjas fenevad.

   
sport
  (2004. március)
Bár lassan véget ér a tél és elolvad a jég, a hó is csak mocskos kupacok formájában marad meg útjaink mentén, kis ideig még űzhetjük kedvenc téli sportjainkat. Mint például Magyarország (egyelőre) legkevésbé ismert sportját, a bandy-t. A nemrégiben lapunk hasábjain bemutatott curlingnál is kevesebb rajongót vonz hazánkban a sport, holott az első csapat már 1907-ben megalakult és második világháborúig számottevő bandy-élet alakult ki Magyarországon. Aztán történelmileg úgy alakult: a magyarul jéglabdának fordítható bandy-rajongók táborának illegalitásban kellett átvészelnie a komeinizmust, később azonban annál nagyobb lendülettel szökkent szárba a jeges sport szeretetének heve. Mintegy.

sport
  (2004. február)
Ha­bár LeBron James csak a 2003/04-es baj­no­ki év el­ső mér­kő­zé­sén de­bü­tált az NBA-ben, már most áhí­tat­tal be­szél­nek ró­la egy olyan or­szág­ban, amely mél­tán büsz­ke kosárlabdakultúrájára. Ame­ri­ka meg­ta­lál­ta leg­újabb cso­da­gye­re­két, aki­ből mér­ték­tar­tób­bak vé­le­mé­nye sze­rint a pro­fil­iga sztár­já­té­ko­sa lesz, az el­fo­gul­tab­bak min­den idők le­en­dő leg­na­gyobb­ját lát­ják ben­ne.

   
sport
  (2004. január)
Ma­gyar­or­szá­gon egy­elő­re a női golf­fal ve­tek­szik a curling (ma­gya­rul csú­szó ko­rong) nép­sze­rű­sé­ge, leg­in­kább azért, mert egy­elő­re még a já­ték­hoz al­kal­mas pá­lya sem lé­te­sült ha­zánk­ban. Így a ma­gyar curlingesek Auszt­ri­á­ban és Né­met­or­szág­ban edze­nek és ver­se­nyez­nek. De mi­ért nem le­het ezt a já­té­kok Ma­gyar­or­szá­gon űz­ni? És egy­ál­ta­lán: mi ez a já­ték?

sport
  (2004. január)
Több­he­tes va­kí­tás, han­da­ban­dá­zás, mel­lé­be­szé­lés, rend­vé­del­mi szer­ve­ket meg­szé­gye­ní­tő kons­pi­rá­ció után de­cem­ber 14-én az MLSZ ve­ze­tői vég­re el­osz­lat­ták a lab­da­rú­gó-szö­vet­ség el­nök­sé­ge ál­tal vá­lasz­tott új szö­vet­sé­gi ka­pi­tány sze­mé­lyét jó­té­ko­nyan vé­del­me­ző köd­fel­hőt. Dr. Bozóky Im­re MLSZ-el­nök kö­zöl­te a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy Gellei Im­re utó­da 2004 ja­nu­ár­já­tól az egy­ko­ri száz­öt­ven­sze­res né­met vá­lo­ga­tott, Lothar Matthäus lesz.

   
sport
  (2003. december)
„Kell ez ne­kem?” – kér­de­zi ma­gá­tól Fe­ri bá­csi, ami­kor a ben­zin­költ­sé­gét is alig fe­de­ző fi­ze­tésért te­szi ki szí­vét-lel­két a ma­gyar fo­ci pa­lán­tá­i­ért. Ami­kor vi­szont érem­mel a nya­kuk­ban és ser­leg­gel a ke­zük­ben alud­ni lát­ja őket a busz ülé­sén, nos, ak­kor ar­ra gon­dol, hogy a gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zó edzők bol­dog­sá­ga meg­fi­zet­he­tet­len.

sport
  (2003. december)
50 éve ver­te az Arany­csa­pat a Wemb­ley­ben az an­go­lo­kat. 1953. no­vem­ber 25-én száz­öt­ezer szi­get­or­szá­gi öl­tött fel ma­gá­ra a hű­vös idő el­le­ni vé­de­lem­ként tér­dig érő vá­szon­ka­bá­tot, tett a fe­jé­re ka­la­pot, csa­pott a hó­na alá es­er­nyőt, majd in­dult a lon­do­ni Wemb­ley-sta­di­on­ban ren­de­zett Ang­lia–Ma­gyar­or­szág-mér­kő­zés­re.

   
sport
  (2003. november)
A ma­gyar lab­da­rú­gó vá­lo­ga­tott 4. he­lyen vég­zett cso­port­já­ban az EB-selejtezőkön ok­tó­ber 11-én a ma­gyar lab­da­rú­gó vá­lo­ga­tott a Pus­kás Fe­renc-sta­di­on­ban Len­gyel­or­szág csa­pa­tá­tól el­szen­ve­dett 2–1-es ve­re­ség­gel be­fe­jez­te dics­te­len sze­rep­lé­sét a ki­len­ce­dik cso­port­ban, ahol a své­de­ket, a let­te­ket és a len­gye­le­ket elő­zé­ke­nyen ma­ga elé en­ged­ve, San Ma­ri­no előtt há­tul­ról a má­so­dik he­lyet sze­rez­te meg.

sport
  (2003. november)
Nagy „Dió­tö­rő” Já­nos, a WBO kis­könnyű­sú­lyú in­ter­kon­ti­nen­tá­lis baj­no­ka a Szol­no­kon meg­ren­de­zés­re ke­rült kis­vi­lág­baj­no­ki cím­vé­dő mér­kő­zés előtt meg­üzen­te ki­hí­vó­já­nak, Julio Pablo Chacónnak, hogy ne hagy­ja ott­hon a TAJ-kár­tyá­ját. Azt hit­tük vic­celt. Hát nem.

   
sport
  (2003. október)
Az idei esz­ten­dő sport­vo­na­lon az olim­pi­ai kva­li­fi­ká­ció je­gyé­ben zaj­lik. A szep­tem­ber 11–14. kö­zött Gainesville-ben ren­de­zett harmincharmadik síkvizi vi­lág­baj­nok­sá­gon a mi­e­ink nem elé­ged­tek meg hol­mi ve­rej­té­kes kvó­ta­szer­zés­sel, Ma­gyar­or­szág 9 arany­érem­mel, 2-2 ezüst- és bronz­érem­mel óri­á­si si­kert arat­va az érem­táb­lá­zat élén zárt.


  1    2  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”