OFFLINE | puncs
kultúra
  (2004. november)
Egy kí­nai zon­go­ra­mű­vész az öt­ve­nes évek de­re­kán majd­nem le­ját­szot­ta Bar­tók elő­ad­ha­tat­la­nul ne­héz­nek ti­tu­lált II. ver­seny­mű­vét.

   
kultúra
  (2004. november)
1956. ok­tó­ber 22-én es­te a bu­da­pes­ti Er­kel Szín­ház­ban bri­li­áns kon­cert zaj­lik. Száz mé­ter­re sincs a Köz­tár­sa­ság té­ri párt­szék­ház, ávéhásai még nem sej­tik, hogy a hang­ver­seny­re áram­ló tö­meg fel­fegy­ver­zett va­ri­án­sa ve­szi majd kör­be őket egy jó hét múlva… Oda­benn, a szín­ház­te­rem­ben ne­ves olasz kar­mes­ter, Mario Rossi di­ri­gál, Bar­tók Bé­la 2. zon­go­ra­ver­seny­ét pe­dig egy majd­nem hí­res ma­gyar mű­vész játssza. Cziffra György.

kultúra
  (2004. november)

   
kultúra
  (2004. november)

kultúra
  (2004. november)

   
kultúra
  (2004. november)

kultúra
  (2004. november)
Majd­nem 16 éve, hogy Pozsgay Im­re egy 1988. de­cem­be­ri 168 Órá­ban ki­bök­te, hogy még­sem el­len­for­ra­da­lom volt mi­ná­lunk ’56-ban, ha­nem nép­fel­ke­lés. Még élt a párt­fő­tit­kár, mi az, hogy, na­gyon is, sőt, még előt­te vol­tunk Grósz elv­társ mis­kol­ci fe­hér­ter­ro­ros ha­rá­ko­lá­sá­nak, ám az ál­lam­mi­nisz­ter he­lyén ma­rad­ha­tott. Sőt, a stíl­sze­rű bi­tó­ra se húz­ták – a Bo­gár hó­hér­fa­mí­lia mí­ves ke­ze alól már a fa­anya­got is ki­lop­ták ke­rí­tés­léc­nek. Még­se ké­szült a mai na­pig Nagy Im­re-film, csak most, nyög­ve­nye­lős anya­gi hát­tér­rel.

   
yo-hely
  (2004. november)
Grüss Gott! – kö­szön rád ke­dé­lye­sen a busz­ve­ze­tő, ami­kor fel­szállsz jár­mű­jé­re. Grüss Gott! – és mo­so­lyog a Donauturm lift­ke­ze­lő­je, majd fel­re­pít té­ged 200 mé­ter ma­gas­ba né­hány má­sod­perc alatt. Krüz kut! – pró­bál­ko­zik a tö­rök piz­zás a Karlsplatz alul­já­ró­já­ban. Ő is mo­so­lyog. Ez Bécs, a fél­re­tett pénz­ből utaz­ni vá­gyó ma­gyar di­á­kok egyik cél­vá­ro­sa.

fényező
  (2004. november)
A ma­gyar­ság ed­dig tév­úton járt. Nem­csak azért, mert Moldova Györ­gyöt je­len­tős író­nak tart­ja (pe­dig csak egy szo­mo­rú­an kék­sze­mű, szedált vén­em­ber: „D. a de­cens fi­lo­zó­fia­do­cens” – et­től azért bor­só­dzik ren­de­sen), ha­nem mert van­nak egye­sek, akik sze­rint ott te­rem a ma­gyar, ahol sok a kul­lancs, a te­hén­le­pény és a szö­vet­ke­ze­ti ital­bolt.

   

  (2004. október)
A ha­gyo­má­nyos szep­tem­be­ri idő­pont­ban meg­ren­de­zett, vár­be­li XIII. Bor- és Pezs­gő­fesz­ti­vál­nak idén új ki­hí­vás­sal, a Fel­vo­nu­lá­si tér Bor­fa­lu­já­val is meg kel­lett küz­de­nie. Kol­lek­tí­vánk ott járt, kós­tolt, pezs­gett mind­két ese­mé­nyen.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”