OFFLINE | puncs
kultúra
  (2004. október)
Meg­je­lent! Leg­mo­der­nebb mű­sor­hor­do­zón a leg­ere­de­tibb film, ame­lyik an­­nyi­ra sza­ti­ri­kus lett, hogy már alig né­zett ki film­nek.

   
yo-hely
  (2004. október)
Ez a fa­lu egy iga­zi gyöngy­szem a Du­na part­ján. A köz­sé­get a XVIII. szá­zad el­ső fe­lé­ben meg­ala­pí­tó svá­bo­kat Má­ria Te­ré­zia hív­ta Frank­hon­ból. S a de­rék svá­bok jöt­tek.

yo-hely
  (2004. október)

   

  (2004. szeptember)


  (2004. szeptember)
A vi­lág 60 leg­na­gyobb vál­la­la­tá­ból öt­ven már stra­té­gi­ai be­fek­te­tő­ként je­len van Kí­ná­ban. BMW, No­kia, a Phi­lips, GE, BP, Sie­mens – hogy csak né­há­nyat em­lít­sünk a transz­na­ci­o­ná­lis multik kö­zül.

   

  (2004. szeptember)
Utál­tam ven­dég­lő­be jár­ni. A ven­dég­lá­tó­ipar­ban szá­mos le­tört hi­dat oko­zott a fog­csi­kor­ga­tás, mi­dőn édes­apánk vis­­sza­küld­te a fő­ételt, mert 1. az hi­deg, 2. nem azt hoz­ták ki, amit kért, 3. mél­tat­la­nul ke­vés volt.


  (2004. szeptember)
Vé­get ért min­den idők legolimpiább olim­pi­á­ja. Ma­gyar szem­pont­ból leg­alább­is. Ta­nul­tuk mi is, hogy ki­csi, de min­dig élen járt a sport­ban. Most is, mert ugye nyolc arany – az tíz arany.

   

  (2004. szeptember)
Kí­sér­tet jár­ja be Eu­ró­pát. A kon­for­miz­mus kí­sér­te­te. A nép ópi­u­ma most az a sok­szor meg­fog­ha­tat­lan va­la­mi, ami­vel be­tö­mik a va­ló­ság­tól el­ru­gasz­ko­dott showműsorokon szo­ci­a­li­zá­ló­dott át­lag­em­ber po­fá­ját. Íme.


  (2004. szeptember)
Az UFi informatikai- és ízléscsoportja megvizsgálta néhány magyar politikai közszereplő megjelenési formáját az információs szupersztrádán.

   
kultúra
  (2004. szeptember)
Él­jen a nyár vé­gi po­zi­tív gon­dol­ko­dás, vá­lasz­tok most a nyak­ken­dős ol­dal­ról egy ma­gas han­gú mű­vészt, aki­nek le­me­zét szin­tén ala­csony áron kí­nál­ják.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”