OFFLINE | puncs
kultúra
  (2004. szeptember)
Nem, ma nem Oszi, a „selkut” ve­rej­té­kes sza­ki­ja az ügy, még ha há­rom­he­tes pó­ló­ját, fes­tő­pa­let­ta-ko­szú vakondnadrágját te­kint­jük is.

   
kultúra
  (2004. szeptember)
Al­cí­münk leg­utol­só tag­ját megmagyarázzuk ízi­be’: szer­kesz­tő­sé­günk vég­re kioszthata a Fa­ke­zű For­dí­tó Dí­jat, ame­lyet eb­ben a hó­nap­ban Sárossi Bogátának, a Be­szé­lő 2004. jú­li­us–au­gusz­tu­si szá­má­ban meg­je­lent William Totok-tanulmány (Tör­té­nel­mi ös­­sze­fo­nó­dá­sok – Szél­ső­jobb­ol­da­li­ság és re­vi­zi­o­niz­mus Ro­má­ni­á­ban) adap­tá­ló­já­nak ítél­tünk oda. (Mi is az RMDSZ be­tű­szó meg­fej­té­se? Ki is az az Andrei Wass? He?) Mert meg­ér­dem­li.

kultúra
  (2004. szeptember)
El­ment az az em­ber, aki meg­ta­pasz­tal­hat­ta a 20. szá­zad min­den nyo­mo­rú­sá­gát és szép­sé­gét, át­élt ve­re­sé­ge­ket és győ­zel­me­ket.

   
yo-hely
  (2004. szeptember)
Cholnoky Vik­tor el­be­szé­lé­se­i­ben az „elő­ke­lő” bu­da­pes­ti ét­ter­mek­ben mé­ne­si bort isz­nak, hi­szen 1918 előtt a to­ka­jit köz­vet­le­nül a mé­ne­si kö­vet­te a rang­sor­ban. Mé­nes köz­ség ugyan­úgy köl­csö­nöz­te a ne­vét az arad-hegyaljai bo­rok­nak, mint To­kaj a Zempléni-Hegyalja bo­ra­i­nak.


  (2004. augusztus)
A lát­szat csal! Az Ufi strand­szak­ér­tő­je ál­ru­hát öl­tött (va­la­mi ós­di für­dő­nad­rá­got).

   

  (2004. augusztus)
A fent említetettek mindegyike kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó a Gre­sham­-pa­lo­tá­val, még­is me­lyik a ka­kukk­to­jás? Csak azért kez­dő­dik Medgyessy Pé­ter­rel ez a cikk, hogy még vé­let­le­nül se Medgyessy Pé­ter­rel kell­jen be­fe­je­ződ­nie.


  (2004. augusztus)
Háromezer fölé nem pörgetjük, az érdi emelkedőn visszakapcsolunk, a kanyart óvatosan vesszük és törlesztő részletek felől érdeklünk. Három év után pedig eladjuk.

   

  (2004. augusztus)
F. énnekem igen jó barátom. Szó nélkül jött sittet pakolni, mindig jó borokat hoz, és a születésnapomat is tudja, amivel engemet folyamatos jelleggel zavarba ejt.


  (2004. augusztus)
Mit te­gyen a fő­vá­ro­sunk éké­nek szá­mí­tó ut­cán a sze­ren­csét­len hon­fi­társ, aki va­la­mi jel­lem­ző­en ma­gya­ros­sal sze­ret­né meg­lep­ni ba­rá­ta­it?

   
kultúra
  (2004. augusztus)
Egy éve sincs, hogy vissza­ad­ta lel­két mu­zi­ká­lis Te­rem­tő­jé­nek a fér­fi, aki­nek brum­mo­gó hang­ja hal­la­tán áll­ha­ta­tos nők, ki­kezd­he­tet­len fér­fi­ak ol­vad­tak el.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”