OFFLINE | puncs
yo-hely
  (2004. augusztus)
Di­vat­ba jöt­tek a nyílt­ví­zi, tö­me­ges úszó­ren­dez­vé­nyek, van már Öböl-át­úszá­sunk, Ve­len­cei-tó át­úszá­sunk, Rá­ba-úszá­sunk (ez ki­vé­te­le­sen nem ke­reszt­ben tel­je­sí­ten­dő), Fer­tő-tó át­úszá­sunk és Ti­sza-tó át­úszá­sunk... A leg­több részt­ve­vőt to­vább­ra is a nagy ha­gyo­má­nyok­kal bí­ró Ba­la­ton-át­úszás vo­nul­tat­ja fel, ahol Rév­fü­löp­től Balatonboglárig kell 5,2 ki­lo­mé­tert úsz­ni.

   
yo-hely
  (2004. augusztus)
Régóta folyik a – jó eséllyel eldönthetetlen – versengés Keszthely és Siófok között „a Balaton fővárosa” címért (néha Balatonfüred is bejelentkezik, de nem nagyon tud beleszólni a nagyok versenyébe).


  (2004. július)
Ami­kor a csopperes, a ví­zi­lab­dá­zó és a mi­xerfiú is el­csen­de­sül né­hány perc­re, mikrotangák tu­laj­do­no­sai le­gel­te­tik sze­mü­ket a szál­kás hát­iz­ma­i­don, ak­kor, nos ak­kor meg­ér­kez­tél a part­ra te, a ször­fös srác.

   

  (2004. július)
Talán Schmitt Pál kreatívjaitól ered az ötlet, de sajátunk is lehetne az elvárás, hogy Budapest legyen a Duna fővárosa. A változtatás igényének szele bennünket egy Zöld Pardonban véget érő Emil.Rulez!-koncert után legyintett meg.


  (2004. július)

   

  (2004. július)
Anyu, anyu, vegyél nekem intelligens mosóport! Ugyan, kislányom, legyen elég neked a repülő gabonapehely, a kékre ázott tisztasági betét és, hogy „jobb veled a virág”!

kultúra
  (2004. július)

   
kultúra
  (2004. július)
„…Jövünk lük­te­tő ha­lán­ték­kal, ös­­sze­ha­rap­dált nyelv­vel egy va­ló­szí­nűt­le­nül hos­­szú­ra nyúlt Szent Ber­ta­lan-éj­ből, mely­nek még ma sincs, s bi­zo­nyá­ra hol­nap sem lesz vé­ge.”

kultúra
  (2004. július)
Egedy Ger­gely: Kon­zer­va­ti­viz­mus, kis- és nagy­be­tű­vel. Ma­gyar Szem­le, 2004. 5-6. szám, 33-51. o.

   
kultúra
  (2004. július)
A tiszaeszlári per tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti vo­nat­ko­zá­sai Kö­vér György tol­lá­ból; Egedy Ger­gely pom­pás Hugh Ce­cil-ta­nul­má­nya; Pócza Kál­mán a né­met tör­té­net­írás vi­tá­i­ról szó­ló írá­sa sze­re­pel e havi fo­lyó­irat-tal­ló­zónk­ban. Ér­de­mes a ta­nul­má­nyo­kat egé­szé­ben is el­ol­vas­ni, mi él­vez­tük az in­tel­lek­tu­á­lis ka­lan­do­zást. A Kárpátia ad­dig a sza­lon­na alatt pi­hent.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”