OFFLINE | intro | a hónap nyertese
a hónap nyertese
  (2004. november)
A kor­mány­za­ti pr, amely­nek meg­ho­no­sí­tá­sá­ban még az Or­bán-kor­mány je­les­ke­dett, most ért el alul­múl­ha­tat­lan pont­já­ra.

   
a hónap nyertese
  (2004. október)

a hónap nyertese
  (2004. szeptember)

   
a hónap nyertese
  (2004. augusztus)
Szer­kesz­tő­sé­günk ked­ven­ce, a felülmúlhatatlanul alulképzett Gál ju­ni­or a csú­cson vo­nul vis­­sza. Az el­múlt két év alatt si­ke­re­sen adott új ér­tel­met és je­len­tést a kor­mány­szó­vi­vői po­zí­ci­ó­nak, ahogy párt­szó­vi­vő kol­lé­gá­já­val, Nyakó Ist­ván­nal ver­seng­ve ütöt­te a gaz re­ak­ci­ó­so­kat.

a hónap nyertese
  (2004. július)

   
a hónap nyertese
  (2004. június)
Sok, mon­da­ná édes­apám – re­zo­nál ben­nünk az el­múlt évek egyik leg­ki­vá­lóbb csa­lád­re­gé­nyé­nek kulcs­mon­da­ta, ami­kor néz­zük az árokbetetemésről meg­fe­led­ke­ző kor­mány­főt, mi­köz­ben vö­rös­lő fej­jel ha­zu­go­zik az Or­szág Há­zá­ban.

a hónap nyertese
  (2004. május)
Tipikus 168 Órás in­ter­jú­ban vall éle­té­ről és mun­kás­ság­ról a Job­bik­ba át­lé­pett volt fideszes hon­atya. „Kis­sé rosszal­lot­tam is, ami­kor a Fi­desz po­li­ti­ku­sai pro­vo­kál­ták a moz­ga­lom ve­ze­tő­it” – nyi­lat­koz­za K. A., be­vil­lan a nem­zet Ko­vács Dá­vid­ját rend­sze­re­sen el­gán­cso­ló Rogán An­tal ké­pe, mint­egy.

   
a hónap nyertese
  (2004. április)
A hó­nap nyer­te­se Szanyi Ti­bor. De most mi­ért, nem? Hi­szen nem csi­nált sem­mit. Sa­ját volt cé­ge (ab­ban ül az öcsi­ké­je) tel­je­sen sza­bá­lyos közbesz-eljárást nyert Szanyi mos­ta­ni cé­gé­től (Föld­mű­ve­lés­ügyi Mi­nisz­té­ri­um), a felügyelőbizottság meg­vizs­gál­ta az ügyet, a do­log át­csú­szott, kész-passz.

a hónap nyertese
  (2004. március)
Ha létezik még egyáltalán hála ebben a cudar világban, akkor az AKA Rt. részéről az a legkevesebb, hogy ajándék autópályamatricával és a szegedi árvízről szóló képeskönyvvel kedveskedik a március 12-ei MSZP-kongresszus küldötteinek.

   
a hónap nyertese
  (2004. február)
A hírek szerint a Kovács–Horn csodaduó egyik tagja sem óhajtja magát fárasztani az európai parlamenti munkával és nevük csak az MSZP listájának „beazonosítását segíti”. A harmadik helyre állított esélyegyenlőségi miniszter viszont nyilván szívesen repül majd Brüsszelbe, Strasbourgba.


  1    2    3    4  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”