OFFLINE | múltidéző

  (2003. november)
Nem vi­gyáz­tunk, és most be­kö­vet­ke­zett. El­ha­nya­gol­tuk, és most már bur­ján­zik. Di­vat­tá vált „úri kö­zép­osz­tá­lyi” kö­rök­ben, sőt, már ki­csor­dul a kép­er­nyő­kön és az új­ság­ol­da­lak­ról is. Mi azon­ban bá­na­tun­kat nem dal­ban mond­juk el, ha­nem né­ven ne­vez­zük a za­bo­lát­lan kis­ka­maszt: ez az el­sza­ba­dult rém a ma­gyar ős­tör­té­net egy bi­zo­nyos faj­ta ér­tel­me­zé­se, a szittya, oly­kor su­mér (bi­zo­nyos láng­lel­kű megagondolkodók sze­rint szumír vagy szumér) le­szár­ma­zás.

   

  (2003. október)
Ehavi múlt­idé­zőnk ter­mé­szet­sze­rű­leg nem ke­rül­he­ti meg, hogy ne ejt­sen szót az ’56-os ma­gyar for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc ün­ne­pé­ről. Azon­ban min­den év­ben egyes (bal­ol­da­li) pár­tok meg­vá­dol­nak más (jobb­ol­da­li) pár­to­kat, hogy aktuálpolitikával ront­ják az ün­nep mél­tó­sá­gát, nem vé­ve ész­re azt, hogy ez va­ló­já­ban nem aktuálpolitika. An­nak ál­ru­há­já­ban csak a múlt kí­sér­te­te tér év­ről-év­re vis­­sza a Köz­tár­sa­ság tér­re, hogy ott bor­zol­ja a ke­dé­lye­ket.


  (2003. szeptember)
A szov­jet po­li­ti­kai és ka­to­nai ve­ze­tés 1940-ben – dön­tő­en az el­ső vi­lág­há­bo­rú ta­pasz­ta­la­tai alap­ján – Né­met­or­szág el­hú­zó­dó le­kö­tött­sé­gé­vel szá­molt a nyu­ga­ti fron­ton. A né­met Véd­erő meg­le­pő si­ke­rei, a Molotov–Ribbetrop-paktumban szov­jet be­fo­lyá­si öve­zet­ként el­is­mert bal­ti ál­la­mok be­ke­be­le­zé­sé­re in­dí­tot­ta Moszk­vát jú­ni­us kö­ze­pén. Egyút­tal Moszk­va el­ér­ke­zett­nek lát­ta az időt, hogy ren­dez­ze te­rü­le­ti vi­tá­it Ro­má­ni­á­val, s vis­­sza­kö­ve­tel­je az 1918 óta Bu­ka­rest fenn­ha­tó­sá­ga alá tar­to­zó Besszarábiát, va­la­mint a 22 esz­ten­dős ro­mán meg­szál­lás „kár­pót­lá­sa­ként” Észak-Bu­ko­vi­nát.

   

  (2003. augusztus)
Big Brother – ha ma ezt a szó­kap­cso­la­tot hall­juk, több­nyi­re az egyik jobb sors­ra ér­de­mes ke­res­ke­del­mi agy­el­szí­vón egé­szen a kö­zel­múl­tig fu­tó, hosszabb tá­von manifeszt szel­le­mi nyo­mo­ré­ko­kat ered­mé­nye­ző mű­sor­ra as­­szo­ci­á­lunk. És mi­köz­ben eme agy­szü­le­mény hon­fi­tár­sa­ink tí­zez­re­it vál­toz­tat­ja agy­rok­kant­tá, szo­mo­rú­an kons­ta­tál­hat­juk, hogy bi­zony ugyan­ezen mar­ke­ting-cél­pont­tá deg­ra­dált em­be­rek tö­re­dé­ke tud­ná csak meg­mon­da­ni, hon­nan is szár­ma­zik va­ló­já­ban a Big Brother ki­fe­je­zés. Nagy Test­vér iga­zi meg­ál­mo­dó­ja pe­dig csak fo­rog­hat a sír­já­ban.


  1    2    3  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”