OFFLINE | háló és puding

  (2004. augusztus)
„Az egyik bel­vá­ro­si pres­­szó­ban ülünk le be­szél­get­ni a Ma­gyar Jö­vő Cso­port hu­szon­hat éves ve­ze­tő­jé­vel, aki zöld, ka­to­nai in­get, nyi­las­ke­resz­tes nyak­lán­cot vi­sel, vo­ná­sai pe­dig hi­deg tu­da­tos­ság­ról árul­kod­nak. El­ső sza­va­i­ból ki­tű­nik, hogy pre­cí­zen fo­gal­maz, amit mond, ko­mo­lyan is gon­dol­ja. Szó sincs te­hát pol­gár­puk­kasz­tás­ról, Bácsfi Di­á­na száz­szá­za­lé­ko­san át­éli és meg­éli a hun­ga­riz­must.” (Zöld ing, nyi­las­ke­reszt cí­mű in­ter­jú Bácsfi Di­á­ná­val, Ma­gyar De­mok­ra­ta, 2004. jú­li­us 22.)

   

  (2004. július)
„Vál­lald büsz­kén, hogy li­be­rá­lis vagy! Az SZDSZ el­ső­sor­ban a li­be­rá­lis ér­té­kek­kel egyet­ér­tők­re szá­mít, ezért igye­ke­zett kam­pá­nya kez­de­tén mi­nél töb­be­ket »rá­be­szél­ni« ar­ra, hogy va­ló­já­ban li­be­rá­lis el­ve­ket val­la­nak. En­nek egyik esz­kö­ze volt a 22 hé­ten át fo­lyó »ér­ték­vá­lasz­tó« kam­pány.” (Szlo­ge­nek és hát­te­rek, Ma­gyar Hír­lap, 2004. jú­ni­us 11.)


  (2004. július)
Itt senki sem boldog. A lányoknak soha nincs orgazmusa. Nem, nem zavar az óriás kivetítőn látható orális jelenet – nyilatkozta amúgy exkluzíve Havas Henrik házikedvenc az első pécsi erotikakiállítás helyszínén a Tv2 bulvárműsorának június 21-i adásában.

   

  (2004. június)
„Mi tettük a legtöbbet a békés rendszer-váltásért. Azért mondtunk le a hatalomról, hogy Magyarország parlamentáris demokrácia legyen. Mások viszont csak azért akartak rendszerváltást, hogy hatalmuk legyen. A mi számunkra a kormányzás nem uralkodást, hanem szolgálatot jelent.” (Kovács László az MSZP kampánynyitóján, június 13.)


  (2004. június)
„Nézegetem magam a tükörben, de valahogy nem tudok rájönni, vajon miért ér az én oktatásom majd’ 100.000 Ft-tal kevesebbet az államnak, mint egy egyházi iskolába járó diáké? Dóra, 18 éves tanuló.”

   

  (2004. május)
Nem sze­ret­ném egé­szé­ben ér­té­kel­ni vagy ér­tel­mez­ni a Baló György és Friderikusz Sán­dor ál­tal ve­ze­tett április 30-iki eu-műsort, ame­lyet a csat­la­ko­zás elő­est­éjén ad­tak, min­den­eset­re a nyi­tó­mon­dat el­ső fe­lé­ben kishíján vá­lasz­tá­si mű­sort ír­tam, és en­nek azért le­het oka azon kí­vül, hogy hü­lye va­gyok.


  (2004. május)
„Ezért mi, az el­nyo­ma­tás min­den for­má­já­nak meg­szű­né­sé­ért har­co­ló eu­ró­pai ál­lam­pol­gár­ok, – bár több­sé­günk nem ért egyet a Mun­kás­párt po­li­ti­ká­já­val – til­ta­ko­zunk Vajnai At­ti­la őri­zet­be vé­te­le el­len, és az Eu­ró­pai Unió jö­ven­dő tag­ja­i­ként kö­ve­tel­jük az öt­ágú vö­rös csil­la­got be­til­tó tör­vény el­tör­lé­sét, az öt­ágú vö­rös csil­lag vi­se­lé­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sét!” (Rész­let a szo­ci­a­lis­ta és li­be­rá­lis ér­tel­mi­sé­gi­ek, po­li­ti­ku­sok ál­tal alá­írt til­ta­ko­zás­ból, 2004. áp­ri­lis 7.)

   

  (2004. május)
Úgy gon­do­lom, nagy­sze­rű öt­let volt ez a pros­pek­tus, amely­nek lé­nye­ge, hogy áru­cik­ke­it országonkánt mu­tat­ja be egy áru­ház­lánc, nevezetesen a Match, a közelünkben is van egy.


  (2004. április)
„Hi­szen a rá­juk most gu­mi­bo­to­zó rend­őrök­kel, ka­to­nák­kal tá­ma­dó ál­lam vol­ta­kép­pen a rend­szer­vál­tás óta fo­lya­ma­tos jog­sér­tés­ben van ve­lük szem­ben. Sér­tik, de in­kább láb­bal ti­por­ják alap­ve­tő po­li­ti­kai, pol­gá­ri, szo­ci­á­lis és gaz­da­sá­gi jo­ga­i­kat. Mert az olyan te­le­pü­lé­se­ken, ahol 80 és 100 szá­za­lé­kos mun­ka­nél­kü­li­ség van, ott bru­tá­li­san ak­tív diszk­ri­mi­ná­ció fo­lyik, ál­la­mi­lag tűrt – és most na­gyon fi­no­man fo­gal­maz­tunk, he­lye­seb­ben: rend­szer­ből fa­ka­dó – ci­gány­ül­dö­zés. Ott nin­cse­nek meg az élet­hez va­ló alap­jog mi­ni­má­lis fel­tét­elei sem. Egyéb­iránt ez az ál­la­pot pusz­tán an­­nyi­ban kü­lön­bö­zik a ma­gyar­or­szá­gi­tól, hogy itt még nem csök­ken­tet­ték a fe­lé­re, a hi­deg víz­re va­ló alá a szo­ci­á­lis se­gé­lye­ket.” (Kordult egyet a vi­lág, A Ma­gyar Na­rancs szer­kesz­tő­sé­gi cik­ke, 2004. már­ci­us 4.)

   

  (2004. április)
Ehavi pudingtortánkat a TV2 arcába nyomjuk - többfele, úgyhogy félő: elvész a tortába rejtett kiló jancsiszög. De azért kezdjük.


  1    2    3    4    5  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”