OFFLINE | polgfilter
Doromboló cicus-díj
  (2005. január)
A magát megnyerő spártaisággal csak „mÉrtékadó hírforrásként” meghatározó, Jáksó László főszerkesztette stop.hu stábjának legfényesebb csillaga kétségkívül Dr. Tucker Tamás. Átgondolt és visszafogott publicisztikáin véghetetlen jóindulat és jámborság sejlik át.

   
Oli bácsi megmongya a frankót
  (2005. január)
Nem tud­ni, hol in­dul a nem­zet­áru­ló pá­lyá­ja. Úgy kez­dő­dik, hogy az em­ber meg­szü­le­tik, jár­ni ta­nul, vil­lá­val en­ni, meg­is­me­ri az órát, a negy­ven­nyol­cas buszt, meg a Bo­lond Jó­zsit a pi­a­con. Azu­tán is­ko­lá­ba jár, elő­ször ál­ta­lá­nos­ba. Majd meg­száll­ja az ör­dög. Ami­kor gim­ná­zi­um­ba kell men­ni, ki­je­len­ti, hogy ő fran­ci­át akar ta­nul­ni.


  (2004. december)
El­ső a ne­mes ver­seny! Győ­zött a fa­ir play és a lel­ki­is­me­ret. Olyan jó ezt most le­ír­ni. Egy olyan kor­ban, ami­kor a jók már csak a film­vász­non győz­nek s az iga­zak­ból nem lesz­nek celebrityk.

   
Doromboló cicus-díj
  (2004. december)

Oli bácsi megmongya a frankót
  (2004. december)
Az em­ber éle­te nem fel­tét­le­nül szün­te­len for­du­lat. Ez itt egy la­pos tör­té­net. Já­runk pol­gá­ri kör­be, mert nem hi­szünk ab­ban, hogy a pol­gá­ri kö­rök­ben csak hü­lyék len­né­nek.

   

  (2004. november)
Ta­más Gás­pár Mik­lós az ÉS-ben a szí­vé­nek oly ked­ves fi­a­ta­lo­kat si­rat­ja, akik­nek az éle­té­ben min­den adott len­ne, hogy ren­des bal­ol­da­li le­gyen be­lő­lük, de ők ehe­lyett jobb­ra tar­ta­nak, er­go ná­cik. No meg an­ti­sze­mi­ták is.

Oli bácsi megmongya a frankót
  (2004. november)
A fo­gas­ke­re­kűt min­den jobb­ol­dal­inak ki kell pró­bál­nia egy­szer. Van ben­ne va­la­mi vég­te­le­nül oszt­rá­kos, olyan mint­ha Zillertal va­la­mi sze­ren­csé­sebb sar­ká­ban kat­tog­na, mi meg, ki­me­nős sí­ok­ta­tók, szó­ra­ko­zot­tan csa­var­gat­nánk a szar­vas­agancs gom­bun­kat, és a lö­vész­egy­let hety­ke ka­lap­já­ban men­nénk pro­tes­tánst ver­ni szom­bat es­te. Beh szép is len­ne.

   

  (2004. október)
Eörsi Má­tyás, vég­re. Azt hit­tük, már so­sem tud­juk meg hi­te­les for­rás­ból. Köz­éle­tünk két hiperaktív Eörsije kö­zül a fi­a­ta­lab­bik ugyan­is, mint az SZDSZ reformhaknijain, most is mer­te vál­lal­ni vé­le­mé­nyét az ATV egyik mű­so­rá­ban.

Doromboló cicus-díj
  (2004. október)

   
Oli bácsi megmongya a frankót
  (2004. október)
Köpjön le minket minden vendéglátóipari projektmenedzser, de a kínai étterem igenis közfeladatot lát el.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”