OFFLINE | puncs

  (2004. december)

   

  (2004. december)
Fö­lös do­log len­ne az­zal ve­sződ­ni, hogy be­mu­tas­suk: a ma­gyar szín­ját­szás tör­té­ne­te egyút­tal a ma­gyar nem­zet szü­le­té­sé­nek tör­té­ne­te, ez­zel a mi drá­ga ol­va­só­ink nyil­ván úgy­is tisz­tá­ban van­nak.


  (2004. december)
Dunaharaszti városa november vége óta végre jelentős regionális gazdasági szerepet tölt be a budapesti agglomeráció déli részén. „Árérzékeny” jelzővel kategorizált polgártársaink oszlopok alatt egyensúlyozva hordják haza a negyven forintos lengyel ásványvizet, kartonszám az ismeretlen eredetű tejcsokoládét és raklapemelővel (közismertebb nevén “békával”) a mellékhatásoktól sem mentes negyvenkilenc forintos dobozos sört. Belevetettük magunkat a magyar kereskedelmi élet sűrűjébe és ellátogattunk a fővároshoz legközelebb megnyílt dunaharaszti egységbe.

   
kultúra
  (2004. december)
„Egy­szer majd el kell temetNI / és ne­künk nem sza­bad feledNI / a gyil­ko­so­kat né­ven nevezNI” – ír­ta ne­ve­ze­tes, 1983-as, Örök­nyár: el­múl­tam 9 éves cí­mű ver­sé­ben Nagy Gás­pár. S mi­vel még most is azok az utó­lag bá­tor „re­for­me­rek” oszt­ják öt­ven­hat „iga­zi” tör­té­ne­tét, akik an­nak ide­jén a föld szí­né­ről is el­tün­tet­ték vol­na a „ve­szé­lyes el­len­for­ra­dal­márt”, hát ve­gyük le a polc­ról a köl­tő va­la­me­lyik ver­ses­kö­tet­ét. S ha rá­kap­tunk az ízé­re, fu­tás a bolt­ba Nagy Gás­pár leg­fris­sebb, Sza­vak a ren­ge­teg­ből cí­mű köny­vé­ért.

kultúra
  (2004. december)
Az an­tik­vá­ri­u­sok na­gyobb di­cső­sé­gé­re, íme, itt a mi­nisz­ter­el­nö­ki iro­dal­mat fel­dol­go­zó kör­sé­tánk má­so­dik ál­lo­má­sa, az An­tall Jó­zsef­ről leg­utóbb ké­szült könyv, az 1315 nap cí­mű kö­tet.

   
kultúra
  (2004. december)

kultúra
  (2004. december)

   
kultúra
  (2004. december)

kultúra
  (2004. december)

   
kultúra
  (2004. december)


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”