OFFLINE | Méhteleki József

  (2004. október)
Gaj­dos Ist­ván, az Uk­rán Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt szí­ne­i­ben meg­vá­lasz­tott és az Uk­raj­nai Ma­gyar De­mok­ra­ta Szö­vet­ség­ben (UMDSZ) po­li­ti­zá­ló ki­je­vi par­la­men­ti kép­vi­se­lő nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot je­lent Ma­gyar­or­szág­nak – je­len­tet­te ki nem­ré­gi­ben tar­tott kö­zös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Né­meth Zsolt és Kö­vér Lász­ló. Az Or­szág­gyű­lés kül­ügyi és nem­zet­biz­ton­sá­gi bi­zott­sá­gá­nak fideszes el­nö­kei sza­va­it „ma­gyar­ra for­dít­va” mind­ez an­­nyit je­lent: a je­len­le­gi ma­gyar kor­mány kár­pát­al­jai ked­ven­ce maf­fia-gya­nús.

   


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”