OFFLINE | Báthory László
sport
  (2004. február)
Ha­bár LeBron James csak a 2003/04-es baj­no­ki év el­ső mér­kő­zé­sén de­bü­tált az NBA-ben, már most áhí­tat­tal be­szél­nek ró­la egy olyan or­szág­ban, amely mél­tán büsz­ke kosárlabdakultúrájára. Ame­ri­ka meg­ta­lál­ta leg­újabb cso­da­gye­re­két, aki­ből mér­ték­tar­tób­bak vé­le­mé­nye sze­rint a pro­fil­iga sztár­já­té­ko­sa lesz, az el­fo­gul­tab­bak min­den idők le­en­dő leg­na­gyobb­ját lát­ják ben­ne.

   
sport
  (2004. január)
Több­he­tes va­kí­tás, han­da­ban­dá­zás, mel­lé­be­szé­lés, rend­vé­del­mi szer­ve­ket meg­szé­gye­ní­tő kons­pi­rá­ció után de­cem­ber 14-én az MLSZ ve­ze­tői vég­re el­osz­lat­ták a lab­da­rú­gó-szö­vet­ség el­nök­sé­ge ál­tal vá­lasz­tott új szö­vet­sé­gi ka­pi­tány sze­mé­lyét jó­té­ko­nyan vé­del­me­ző köd­fel­hőt. Dr. Bozóky Im­re MLSZ-el­nök kö­zöl­te a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy Gellei Im­re utó­da 2004 ja­nu­ár­já­tól az egy­ko­ri száz­öt­ven­sze­res né­met vá­lo­ga­tott, Lothar Matthäus lesz.

sport
  (2003. december)
50 éve ver­te az Arany­csa­pat a Wemb­ley­ben az an­go­lo­kat. 1953. no­vem­ber 25-én száz­öt­ezer szi­get­or­szá­gi öl­tött fel ma­gá­ra a hű­vös idő el­le­ni vé­de­lem­ként tér­dig érő vá­szon­ka­bá­tot, tett a fe­jé­re ka­la­pot, csa­pott a hó­na alá es­er­nyőt, majd in­dult a lon­do­ni Wemb­ley-sta­di­on­ban ren­de­zett Ang­lia–Ma­gyar­or­szág-mér­kő­zés­re.

   
sport
  (2003. november)
A ma­gyar lab­da­rú­gó vá­lo­ga­tott 4. he­lyen vég­zett cso­port­já­ban az EB-selejtezőkön ok­tó­ber 11-én a ma­gyar lab­da­rú­gó vá­lo­ga­tott a Pus­kás Fe­renc-sta­di­on­ban Len­gyel­or­szág csa­pa­tá­tól el­szen­ve­dett 2–1-es ve­re­ség­gel be­fe­jez­te dics­te­len sze­rep­lé­sét a ki­len­ce­dik cso­port­ban, ahol a své­de­ket, a let­te­ket és a len­gye­le­ket elő­zé­ke­nyen ma­ga elé en­ged­ve, San Ma­ri­no előtt há­tul­ról a má­so­dik he­lyet sze­rez­te meg.

sport
  (2003. augusztus)
Az elmúlt hónapban ezernyi magyar a helyszínen, többszázezer a képernyők előtt szurkolta végig a rendezési hiányosságokkal tarkított, rétestészta hosszúságúra nyúlt vízilabda-világbajnokságot. Nem veszett kárba a sok legurított sör és megfáradt hangszál: a magyar férficsapat 1973 után ismét felállhatott a világbajnoki dobogó legfelső fokára.

   


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”