OFFLINE | puncs |
Legyél te is szálkás szörfös!
Deszkások világa
(2004. július)
Ami­kor a csopperes, a ví­zi­lab­dá­zó és a mi­xerfiú is el­csen­de­sül né­hány perc­re, mikrotangák tu­laj­do­no­sai le­gel­te­tik sze­mü­ket a szál­kás hát­iz­ma­i­don, ak­kor, nos ak­kor meg­ér­kez­tél a part­ra te, a ször­fös srác.

Ugyan­ez a hely­zet ter­mé­sze­te­sen ér­vé­nyes el­len­ke­ző elő­jel­lel is, a csopperes he­lyé­re jö­het mond­juk egy sző­kí­tett szil­iko­nos. A mikrotanga fér­fi el­len­pár­ját vi­szont nem tu­dom, azt azon­ban igen, hogy a ször­fö­zés örö­me­it már a szá­raz­föld­ön át­él­het­jük. A ször­fö­zés imázsértékéből szár­ma­zó ext­ra­pro­fit ugyan­is már a strand előt­ti uta­kon is le­fö­löz­he­tő a te­tő­cso­mag­tar­tón kun­ko­ro­dó desz­ka és egyéb ha­son­ló­an lát­vá­nyos ki­egé­szí­tők se­gít­sé­gé­vel, ame­lyek­kel meg­spó­rol­hat­juk mond­juk a sport­ki­pu­fo­gó vagy az ab­lak­fó­li­á­zás te­te­mes költ­sé­ge­it.
A kö­vet­ke­ző szá­raz­föl­di fá­zis a szörf fel­sze­re­lé­se. Ez egy­részt va­ló­ban ko­moly és fá­rasz­tó fi­zi­kai mun­ka, mert a szörf ös­­sze­ál­lí­tá­sa nem kön­­nyű. Va­ló­já­ban azon­ban egy­órás bodyshow, amely­nek ke­re­té­ben meg­mu­tat­hat­juk a ször­fö­zés so­rán ki­szál­ká­so­dott váll- és hát­iz­ma­in­kat, for­más fe­ne­kün­ket. Ha mind­ezt jól csi­nál­juk, ak­kor a há­tunk mö­gött dü­hös csap­ko­dást, fé­lig le­nyelt ka­ci­fán­tos ká­rom­ko­dá­so­kat hal­lunk. Ők vol­tak a po­ten­ci­á­lis ve­tély­tár­sa­ink az ho­mok­par­ti imázs-háborúban. A hoz­zánk kö­zel eső ülő- és fek­vő­he­lyek nép­sű­rű­sé­ge vi­szont nő­ni fog. Sok-sok mikrotanga ha­tal­mas zöld lám­pá­val a ke­zé­ben. De ter­mé­sze­te­sen le­het len­gő­te­kéz­ni és tol­la­soz­ni is a Ba­la­ton part­ján.
A ször­fö­zés sport­ér­té­ke azon­ban még a fent em­lí­tett imázsértékénél is na­gyobb. El­ké­pesz­tő­en meg­dol­goz­tat­ja az iz­mo­kat a váll­tól egé­szen a láb­szá­rig, job­ban szál­ká­sít bár­mi­nél. Fi­zi­kai igény­be­vé­tel szem­pont­já­ból leg­in­kább a sí­e­lés­hez ha­son­lít­ha­tó: a nap vé­gé­re ki­va­gyunk, mint li­ba, de leg­alább lel­ki­is­me­retfur­da­lás nél­kül gu­rít­hat­juk le a sö­rö­ket. Fo­lya­ma­tos kon­cent­rá­ci­ót igé­nyel, nem le­het el­pil­led­ni a na­pon, mint mond­juk egy ko­mó­to­san rin­gó vi­tor­lás kor­má­nyá­nál. A szél lo­va­sa fo­lya­ma­to­san küzd az ele­mek­kel, hul­lá­mok­kal, vad­ka­csák­kal, ke­re­si a sze­let, és le­győ­zi.
A ször­fö­zés he­lyett ár­nyék­ban sö­rö­zők leg­erő­sebb el­len­ér­ve a sport­ág­gal szem­ben an­nak költ­sé­ge, a sport­sze­rek te­te­mes ára.
A hely­zet az, hogy iga­zuk van. Kár­ör­vend­ve sö­röz­het­nek to­vább. A leg­újabb fej­lesz­té­sű desz­kák ára a csil­la­gok­ban van, és nap­szem­üve­get is ve­he­tünk száz­eze­rért. De az el­ső meg­sik­lás­hoz (ez az az ál­la­pot, ami­kor si­ke­rül a vi­tor­lá­ba fog­ni a sze­let és szé­pen ha­la­dunk a ví­zen) bő­ven elég a hasz­nált cucc, ami­nek ös­­szes költ­sé­ge akár száz­ezer fo­rint alatt is tart­ha­tó desz­kás­tul, boomostul, vi­tor­lás­tul és még ru­há­ra is te­lik. Ide­á­lis pél­dá­ul egy ré­gi öreg és jó szé­les desz­ka, mi­vel azon kön­­nyebb meg­ta­nul­ni az egyen­sú­lyo­zás ne­héz tu­do­má­nyát. Sőt ez ki­fe­je­zet­ten aján­lott, mi­vel a kez­de­ti ku­dar­cok leg­főbb oko­zó­ja a kön­­nyű­sé­ge foly­tán túl­sá­go­san ér­zé­keny desz­ka le­het. El­ér­kez­tünk új hob­bink egyik leg­ér­zé­ke­nyebb pont­já­hoz. Ho­gyan ta­nul­junk meg ször­föz­ni? A leg­in­kább ide­á­lis ál­la­pot, ha van egy tü­rel­mes ba­rá­tunk, is­me­rő­sünk, aki fel­is­me­ri, hogy a ve­lünk töl­tött órák alatt szé­pen le­bar­nul­hat, jó­kat ne­vet­het és még fény­ké­pe­ket is ké­szít­het ró­lunk, ahogy ré­mül­ten ke­res­sük a ki­utat a vi­tor­la alól.
Van to­váb­bá az au­to­di­dak­ta mód­szer, va­gyis a „nemolyannehézezmegpróbálomegyedül” stra­té­gia. A köz­jó szem­pont­já­ból akár a leg­jobb­nak is ne­vez­he­tő, mi­vel fel­dob­juk a par­ton unat­ko­zó ánizs­sza­gú pe­cá­sok unal­mas órá­it, az ár­nyék­ban sö­rö­zők né­pes ha­da be­pi­sil az öröm­től. Eb­ben az eset­ben pró­bál­juk meg­je­gyez­ni a han­go­san ne­ve­tők ar­cát, de sok­kal jobb, ha ele­ve el­fe­lejt­jük ezt a le­he­tő­sé­get.
Ke­res­sünk in­kább a par­ton egy szörf­ok­ta­tót (a Ba­la­to­non kb. öt­százmé­te­ren­ként ta­lá­lunk egyet) és perkáljunk le ne­ki húsz-har­minc­ezer fo­rin­tot. Ezért az össze­gért tíz-ti­zen­öt órát tu­dunk ven­ni az ál­ta­lunk igé­nyelt idő­be­osz­tás­sal. En­­nyi idő alatt el tud­juk sa­já­tí­ta­ni az ala­po­kat és a tan­fo­lyam után ma­gunk is tu­dunk ha­lad­ni to­vább a szörf­ta­nu­lás rö­gös út­ján. Aján­lott vi­szont egy jó szak­könyv be­szer­zé­se, ame­lyet tan­könyv­ként tu­dunk hasz­nál­ni az el­ső évek­ben. Mi­vel eb­ből is van már jó sok, ezért a Ha­jó­zá­si Fel­ügye­let ál­tal jó­vá­ha­gyot­tat ve­gyük le a polc­ról.
A sze­zon vé­gé­re szin­te biz­to­san el­ér­jük az alap­sik­lás szint­jét, amely az egyen­súly meg­őr­zé­sé­nek és egy­sze­rűbb for­du­lók ki­vi­te­le­zé-
s­ének tu­do­má­nyát je­len­ti. Ez már a szörf okoz­ta él­ve­zet el­ső lép­cső­fo­ka. A kö­vet­ke­ző sze­zon vé­gén már a ten­ge­ren is ki­pró­bál­hat­juk ma­gun­kat, de ne fe­lejt­sük el a ha­zai pá­lyán is be­sö­pör­ni a ba­bé­ro­kat.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _Deszkás csávó (2006. -1. 2-. 19: 1)  

Képek vagy videók lehetnének

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”