OFFLINE | puncs |
Ízteszt: népi & urbánus
(2004. december)

Az alap­be­ál­lí­tó­dá­sunk és a vég­ső konk­lú­zi­ónk is ös­­szes­sé­gé­ben po­zi­tív elő­je­lű lett, ám az ízteszt után még­is új ér­tel­met nyert az „utó­íz” fo­gal­ma. Rá­adá­sul nem is egy, ha­nem két ide­á­lis­nak te­kint­he­tő va­cso­ra el­fo­gyasz­tá­sá­ra is vál­lal­koz­tunk. A „né­pi­es” ét­rend ha­gyo­má­nyos­nak te­kint­he­tő éte­lek­ből állt, úgy­mint fe­hér ke­nyér, hú­sos sza­lon­na, füs­tölt sajt és a leg­ol­csóbb sör. Pár­ja, az „ur­bá­nus” pe­dig fél­bar­na ke­nye­ret, dzse­met, müz­lit és gyü­mölcs­le­vet tesz az asz­ta­lá­ra a Lidl vá­lasz­té­ká­ból fel­té­te­le­zé­se­ink sze­rint. A „né­pi­es” me­nü­ből kel­le­met­len meg­le­pe­tést még a sör (a már­ka­ne­ve saj­nos fe­le­dés­be me­rült) sem oko­zott, leg­in­kább azért, mert nem vár­tunk tő­le. Mel­lék­ha­tása nem volt. A fe­hér ke­nyér és a sajt ha­zai gyár­tá­sú­ak, ezért ki­fe­je­zet­ten fi­no­mak, ahogy a sza­lon­na is, bár az ő szár­ma­zá­sa rej­tély ma­radt, de ta­lán meg is sér­tőd­ne, ha tud­ná, hogy a nem­ze­ti­sé­gét fir­tat­juk. A globalista sza­lon­nák már csak ilye­nek.
Az „ur­bá­nus” ét­rend ese­té­ben a tej volt ha­zai gyár­tá­sú, ám ré­sze a Lidl ala­cso­nyan po­zí­ci­o­nált tej­ter­mék csa­lád­já­nak (Pilos). Nem le­he­tett rá pa­nasz, rá­adá­sul a zsír­tar­tal­ma is mes­­sze a par­la­men­ti kü­szöb alatt ma­radt. A müz­li és a lek­vár meg­bíz­ha­tó né­met for­rás­ból va­lók és még fi­no­mak is, a Si­ti már­ka­ne­vet vi­se­lő gyü­mölcs­ital meg­kós­to­lá­sa után vi­szont ar­ra gon­dol­tunk, hogy ez bi­zo­nyá­ra ez elő­ző sör gyár­tá­sa so­rán ke­let­ke­ző mel­lék­ter­mék.
A kis­pol­gá­ri elé­ge­dett­ség­gel zá­rult va­cso­rát a fo­gyasz­tói tö­rés­vo­na­la­kat át­fe­dő Lidl-féle túrórudival sze­ret­tük vol­na meg­ko­ro­náz­ni. A Pilos már­ka­ne­vű „fél­zsí­ros tú­ró­des­­szert” töl­te­lé­ké­nek íze vi­szont le­ír­ha­tat­lan. A ha­gyo­má­nyos (le) mi­nő­sí­tő jel­zők is ke­vés­nek bi­zo­nyul­nak en­nek ér­zé­kel­te­té­sé­re. Ne­he­zen fel­old­ha­tó tra­u­mát fog okoz­ni a nép­sze­rű ha­zai édes­ség leg­fi­a­ta­labb ba­rá­tai kö­ré­ben, amen­­nyi­ben a for­gal­ma­zó nem vál­toz­tat a töl­te­lék ízén.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”