OFFLINE | háló és puding |
Jézuska vs. Mikulás
(2005. január)
„Idén elő­ször ren­dez­ték meg Bu­da­pes­ten a Dreher Mi­ku­lás ko­co­gást. Az egy szál al­só­ga­tyá­ban és Mi­ku­lás sap­ká­ban 3 km-t fu­tó, ének­lő fi­a­ta­lok cél­ja az volt, hogy vi­dám ke­re­tek kö­zött hív­ják fel a fi­gyel­met va­la­mely fon­tos cé­lért küz­dő szer­ve­zet te­vé­keny­sé­gé­re. Te­szik ezt azért, mert az ilyen te­vé­keny­sé­get vég­ző em­be­rek leg­több­ször csend­ben, a hát­tér­ben vég­zik mun­ká­ju­kat, és meg­ér­dem­lik, hogy így a ka­rá­cso­nyi ün­ne­pek kör­nyé­kén kö­szö­net­ként elő­tér­be ke­rül­je­nek.” (Ko­cog­tak a (Dreher)Mikulások, nb1.hu, 2004. de­cem­ber 21.)

Kis fa­lu­ban több há­zon is Mi­ku­lás-fi­gu­ra vi­lá­gít ka­rá­cso­nyi dísz gya­nánt, sok ün­ne­pi ké­pes­la­pon rén­szar­vas­ok húz­ta szá­non fe­szít a pirosruhás, a leg­na­gyobb mo­bil-szol­gál­ta­tó rek­lám­já­ban és az egyik ke­res­ke­del­mi csa­tor­na rek­lám-fel­ve­ze­tő kép­so­ra­in is a Mi­ku­lá­sé a fő­sze­rep... Mind­ez tel­je­sen nor­má­lis len­ne a kö­dös Albionban, ne­tán az Új­vi­lág­ban, ná­lunk azon­ban nem­igen le­het más­ként ér­té­kel­ni a hely­ze­tet, mint a Jé­zus­ka po­zí­ci­ó­i­nak gyen­gü­lé­se­ként és az an­gol­szász globálkult újabb nye­rés­re ál­ló csa­tá­ja­ként. Ma­gyar­or­szá­gon a ha­gyo­má­nyok sze­rint a pirosruhásnak de­cem­ber 6-a után egy évig nem osz­ta­nak la­pot, a ka­rá­cso­nyi aján­dé­kok lo­gisz­ti­kai fel­ada­tai már a Jé­zus­ká­ra há­rul­nak.
A ka­rá­csony és a Jé­zus­ka nem elő­ször szem­be­sül ha­son­ló ki­hí­vás­sal: né­hány év­ti­ze­dig a hi­va­ta­los ál­lás­pont sze­rint csak fe­nyő­ün­nep­ről és Gyed Marózról es­he­tett szó az év vé­ge fe­lé, azon­ban ők nem kü­lö­nö­seb­ben ver­tek gyö­ke­ret a ma­gyar köz­gon­dol­ko­dás­ban, a rend­szer­vál­toz­ta­tás­sal gyor­san a sül­­lyesz­tő­be ke­rül­tek. Más or­szá­gok­ban sincs min­den rend­ben a ka­rá­csony és a hoz­zá kap­cso­ló­dó szo­ká­sok meg­íté­lé­sé­vel. Ro­má­ni­á­ban to­vább él az elő­ző rend­szer ál­tal meg­ho­no­sí­tott aján­dé­ko­zá­si hó­nap, ami­hez mos­ta­ná­ban Ka­rá­csony­apót is kez­dik rend­sze­re­sí­te­ni. Az Egye­sült Ál­la­mok egyes ré­sze­in a szél­ső­sé­ges po­li­ti­kai kor­rekt­ség je­gyé­ben nem le­het az is­ko­lák­ban uta­lást ten­ni az ün­nep ke­resz­tény ere­de­té­re, a ka­rá­csony­fá­ból is „kö­zös­sé­gi fa” lesz szé­pen las­san.
A kri­ti­ka nél­kül át­vett kül­föl­di szo­ká­sok az ér­ték­za­var, a szi­lárd iden­ti­tás hi­á­nyá­nak je­lei, s csak to­vább fo­koz­zák a ká­oszt, le­gyen szó akár Va­len­tin-nap­ról, akár a ké­mé­nyen át ér­ke­ző, ha­ris­nyák­ba pa­ko­ló Mi­ku­lás­ról. Ma­gyar ha­gyo­mányt a ma­gyar fák alá!Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _ (2005. -1. 1-. 29: 0)  

adjatok mikulás zenét de már

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”