OFFLINE | puncs |
Világháborúk előtt és után
Rizikó
(2005. február)
Mi­lyen ér­zés le­het a Kö­zel­-Ke­le­tet és Af­ga­nisz­tánt fel­ál­doz­ni Iz­lan­dért és Grön­lan­dért cse­ré­be? Véd­he­tők-e Euró­pa dé­li és ke­le­ti vé­gei? Győ­zel­met arat­hat­nak-e a vö­rö­sök a sár­gák fe­lett? Auszt­rá­lia vagy Af­ri­ka biz­to­sít-e sta­bilabb után­pót­lá­si hát­te­ret ázsi­ai elő­re­nyo­mu­lá­sunk­hoz?

A fen­ti kér­dé­sek­kel leg­töb­bünk­nek éles hely­zet­ben va­ló­szí­nű­leg so­sem kell meg­bir­kóz­nia éle­te so­rán, ha­csak nem lesz be­lő­lünk ame­ri­kai el­nök, vagy kí­nai párt­fő­tit­kár (már­pe­dig nem lesz). Meg­elő­zen­dő a vi­lág­po­li­ti­kai je­len­ték­te­len­sé­günk­ből ere­dő eset­le­ges fruszt­rá­ci­ón­kat, még min­dig ös­­sze­ül­he­tünk né­hány ba­rá­tunk­kal/el­len­sé­günk­kel ri­zi­kóz­ni, hogy egy já­ték­táb­la fö­lött kon­ti­nen­sek és nem­ze­tek sor­sá­ról dönt­sünk.
Adott egy vi­lág­tér­kép, 42 me­ző­re oszt­va. Ezek el­ne­ve­zé­se sa­já­tos lo­gi­ka sze­rint tör­tént, hol országneveket vi­sel­nek, hol pe­dig föld­raj­zi ré­gi­ók ne­ve­it. Eu­ró­pát pél­dá­ul Dél-Eu­ró­pá­ból, Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból, Észak-Eu­ró­pá­ból, Nagy-Bri­tan­ni­á­ból, Iz­land­ból, Skan­di­ná­vi­á­ból és Uk­raj­ná­ból áll ös­­sze – e nagy­vo­na­lú ha­tár­fel­osz­tás sze­rint el­he­lyez­ke­dé­sét te­kint­ve ha­zánk Észak-Eu­ró­pá­hoz tar­toz­na, míg pél­dá­ul a bal­ti ál­la­mok és Orosz­or­szág eu­ró­pai ré­sze Uk­raj­na né­ven fut­na. Az oro­szok­ra Ázsi­á­ban is rá­jár a rúd, em­lí­tés sem esik ró­luk, a ha­gyo­má­nyo­san hoz­zá­juk köt­he­tő te­rü­le­tek töb­bek kö­zött az Urál és a Szi­bé­ria ne­vet kap­ták.
Az egyes or­szá­gok mel­lett a já­ték so­rán fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak még a kü­lön­fé­le kül­de­tés-kár­tyák, il­let­ve a had­erőn­ket jel­ké­pe­ző gya­log­sá­gi, lo­vas­sá­gi és tü­zér­sé­gi fi­gu­rák, hat kü­lön­fé­le szín­ben. A „le­het-e gya­log­sá­gi ro­ha­mot si­ker­re vin­ni tü­zér­ség­gel szem­ben?” jel­le­gű had­el­mé­le­ti vi­ták el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben az egy­sé­gek csak meny­­nyi­sé­gi ér­té­kük­ben kü­lön­böz­nek, egy lo­vas 5, egy ágyú 10 tal­pas­sal ér fel.
Hogy ki lesz a győz­tes? A já­ték ős­vál­to­za­tá­ban a „csak egy ma­rad­hat” ne­mes el­ve alap­ján az egy­sé­ges vi­lág­nem­zet meg­te­rem­té­sé­ig, el­len­fe­le­ink tel­jes ki­ir­tá­sá­ig folyt a küz­de­lem. Ter­mé­sze­te­sen ma is játsz­ha­tunk az evo­lú­ci­ós vég­ki­fej­le­tig, de az em­be­ribb lép­té­kű já­ték­idő, il­let­ve a na­gyobb vál­to­za­tos­ság igé­nye mi­att leg­több­ször a já­ték kez­de­tén ki­sor­solt, a ve­tély­tár­sak előtt is­me­ret­len küldetés-kártyá(i)nk tel­je­sí­té­se je­len­ti a győ­zel­met.
Ma itt­hon a já­ték­nak két ki­adá­sa a leg­el­ter­jed­tebb, a Ri­zi­kó, il­let­ve a kö­zel­múlt­ban a pol­cok­ra ke­rült Ri­zi­kó Deluxe („lu­xus” mi­vol­ta nem a ki­vi­tel mi­nő­sé­gé­re utal, az ere­de­ti­hez ha­son­ló­an eb­ben is fröccs­ön­tött fi­gu­rák­kal vo­nul­ha­tunk had­ba, ugyan­ak­kor sze­ren­csé­re nem is ke­rül töb­be). A két vál­to­zat kö­zött jó né­hány kü­lönb­sé­get fe­dez­het fel a szem­fü­les meg­fi­gye­lő. A ko­ráb­bi ki­adás­ban egy-egy kül­de­tést kell tel­je­sí­te­ni­ük a já­té­ko­sok­nak (mint pél­dá­ul a fe­ke­te fi­gu­rák tel­jes ki­ir­tá­sa, vagy 24 me­ző bir­tok­lá­sa), az újabb vál­to­zat­ban 4-4-et, min­den ne­héz­sé­gi fo­ko­zat­ból (szá­za­dos, őr­nagy, ez­re­des, tá­bor­nok) egyet (2 szi­get kör ele­ji bir­tok­lá­sá­tól az 5 kü­lön­bö­ző kon­ti­nen­sen meg­va­ló­sí­tott egy-egy hó­dí­tá­sig). A Ri­zi­kó­ban az ös­­sze­gyűj­tött után­pót­lás-kár­tyák ese­té­ben sze­re­pe volt an­nak, hogy azo­kon 3 gya­lo­gos, 3 lo­vas, 3 ágyús fi­gu­ra fe­szí­tett-e, eset­leg mind­há­rom kár­tya kü­lön­bö­ző volt (ez utób­bi biz­to­sí­tot­ta a leg­na­gyobb új erő­ket), a Ri­zi­kó Deluxe-ban vi­szont már a kár­tyák be­vál­tá­sá­nak sor­rend­je a meg­ha­tá­ro­zó, az el­ső­ként be­vál­tó had­ve­zér 4, a má­so­dik 6, a har­ma­dik 8 egy­ség­gel lesz gaz­da­gabb, és így to­vább. Ere­de­ti­leg a já­ték kez­de­tén ki­sor­so­lás­ra ke­rül­tek az egyes te­rü­le­tek, meg­le­he­tő­sen szét­szórt, de épp ezért iz­gal­ma­sabb nyitóportfóliót ered­mé­nyez­ve, az újabb vál­to­zat­ban már egy­más után rak­nak le a já­té­ko­sok egy-egy fi­gu­rát a sza­bad me­zők­re, már kez­det­ben is je­len­tő­sebb ös­­sze­füg­gő bi­ro­dal­ma­kat lét­re­hoz­va. A já­ték­me­zőn is tör­tént egy haj­szál­nyi vál­to­zás, a ko­ráb­bi, ha­zánk­ban el­ter­jedt kész­let tér­ké­pén le­ma­radt a Ke­let-Af­ri­kát a Kö­zel­-Ke­let­tel ös­­sze­kö­tő ten­ge­ri út­vo­nal ami kön­­nyeb­ben meg­kö­ze­lít­he­tő­vé, ez­ál­tal va­la­mi­vel ne­he­zeb­ben véd­he­tő­vé te­szi a fe­ke­te kon­ti­nenst.
A bol­tok­ban 7000 és 9000 Ft kö­zöt­ti áron kap­ha­tó (Ame­ri­ká­ban per­sze 4000 fo­rint­nyi zöldhasúért be­sze­rez­he­tő) Ri­zi­kó ne­he­zen meg­jó­sol­ha­tó ki­me­ne­te­lű, ki­egyen­sú­lyo­zott já­ték. A túl­zot­tan meg­erő­sö­dő dik­tá­to­rok el­len óha­tat­la­nul ös­­sze­fog­nak a szent vi­lág­bé­két zász­la­juk­ra tű­ző ri­vá­li­sa­ik és hely­re­bil­len­tik az erő­vi­szo­nyo­kat. A rej­tett fel­adat-kár­tyák mi­att egy tel­je­sen re­mény­te­len­nek tű­nő hely­zet­ben lé­vő já­té­kos is kö­zöl­he­ti egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban, hogy nincs ér­tel­me to­vább eről­tet­ni az egé­szet, mert tu­laj­don­kép­pen ő már min­den fel­ada­tát tel­je­sí­tet­te. A Monopoly-hoz ha­son­ló­an itt is ko­moly já­ték­el­mé­le­ti dis­pu­ta fo­lyik A Stra­té­gi­á­ról, így töb­bek kö­zött ar­ról, hogy a tá­ma­dó vagy a vé­de­ke­ző po­zí­ció je­lent-e elő­nyö­sebb hely­ze­tet. Egy princetoni szá­mí­tó­gé­pes ku­ta­tó, mel­les­leg ex-te­o­ló­gus (és a va-lószínűségszámítás tör­vé­nyei) sze­rint pél­dá­ul az egy-az-egy-elleni küz­del­me­ket 36 eset­ből 15-ször a tá­ma­dó, 21-szer a vé­dő nye­ri.
Egy-egy Ri­zi­kó-ös­­sze­csa­pás­ra ren­ge­teg al­ka­lom nyí­lik, bár a leg­fel­jebb 6 részt­ve­vő aka­dályt je­lent­het na­gyobb tár­sa­ság­ban. Sze­mé­lyes pra­xi­sunk­ból a leg­em­lé­ke­ze­te­sebb Ri­zi­kó-par­ti egy száz­éves, va­la­ha szebb na­po­kat lá­tott pes­ti bel­vá­ro­si ház ud­va­rán zaj­lott, egy csil­lag­fé­nyes nyá­ri éj­sza­kán. A küz­del­mek­nek ott­hont adó, az ud­var kö­ze­pén fel­ál­lí­tott asz­talt kör­ben fák­lyák és mé­cse­sek vi­lá­gí­tot­ták meg, s az üt­kö­ze­tek­hez Wag­ner szer­ze­mé­nyei biz­to­sí­tot­tak kel­lő­en drá­mai alá­fes­tést, rá­adá­sul a szom­szé­dok is me­sé­be il­lő­en meg­ér­tő­nek bi­zo­nyul­tak. De szin­tén ma­ra­dan­dó él­ményt je­len­te­nek tát­rai ös­­sze­csa­pá­sa­ink is, ahol az egész na­pos sí­e­lést kö­ve­tő­en, az éj­sza­kai bu­lik előt­ti be­me­le­gí­tés ke­re­té­ben vo­nul­tunk vis­­sza lak­osz­tá­lyunk­ba egy-egy vi­lág­há­bo­rú ere­jé­ig.
Vé­gül sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sünk szem­pont­já­ból sem el­ha­nya­gol­ha­tó ér­ték­kel bír, hogy kel­lő ön­ura­lom­mal vi­sel­jük, ami­kor ri­vá­li­sunk vesz­te­ség nél­kül sö­pör vé­gig egész kon­ti­nen­se­ken, vagy ha mind­vé­gig pó­ker-arc­cal tit­kolt kül­de­té­sünk egyet­len rossz koc­ka­do­bá­son bu­kik el...Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. február (1302 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #6: Szigeti Attila (2007. -1. 2-. 30: 1)  

Segítséget kérek! Évekkel ezelőtt játszottam, de már elfelejtettem. Most vettem meg az új Rizikó játékot, de a leírása alapján nem igazán megy. Ha egyikőtöknek van türelme és egy kis ideje rám, hogy letisztázzuk az egész játék menetét 3 játékos részére, azt nagyon megköszönném. Ezúton kívánok minden játékosnak nagyon boldog, eredményekben gazdag új évet! atizsu

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _CODKid23 (2007. -0. 1-. 26: 2)  

Szintén, csak ajánlani tudom mindenkinek. Nekem már 2001 óta megvan, több száz party van a hátam mögött, de eddig 2 sem volt ugyanaz. Az ismerőseim közül rengeteg embert megfertőztem már. Első látásra mindenki leszólja, de mikor leültetem egyszer játszani, utána senki sem tudja abba hagyni. Mindig csak azt kérdezik, hogy mikor játszunk legközelebb. Egyszerűen leírhatatlan, hogy milyen élmény kölcsönöz ez a játék. Hihetetlenül hangzik, de így van. Ajánlom mindenkinek.

  
  Válaszok struktúrája


  #4: _GrófÚr (2006. -0. 1-. 19: 1)  

Csak támogatni tudom az előttem felszólalót :)
Ez a játék HATALMAS!!! Az általam eddig ismert játékok közül ... - üti mindet!! Hát, további jó cselszövést...

  
  Válaszok struktúrája


  #3: Dávidhal (2005. -1. 2-. 12: 1)  

Meg jelent már az internetes verziója?

  
  Válaszok struktúrája


  #2: browing (2005. -0. 8-. 24: 1)  

H lehet itt játszani?

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #1


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”