OFFLINE | háló és puding |
Te, igen te, figyelj!
(2005. február)
Hofi Gé­zát is meg­fi­gyel­tet­te a cseh­szlo­vá­ki­ai kom­mu­nis­ta tit­kos­rend­őr­ség, az StB – nyi­lat­koz­ta szom­ba­ton a Po­zso­nyi Új Szó­nak Bukovszky Lász­ló, az ügy­nök­ira­to­kat ke­ze­lő Nem­ze­ti Em­lé­ke­zet Hi­va­ta­lá­nak (UPN) egyik ve­ze­tő­je. El­mond­ta, hogy Ke­let-Szlo­vá­ki­á­ban több tit­kos je­len­tést ta­lál­tak a nép­sze­rű ma­gyar hu­mo­ris­ta mű­so­ra­i­ról. (Nép­sza­bad­ság, ja­n. 24.)

A volt kom­mu­nis­ta or­szá­gok­ban an­­nyi ügy­nök les­ke­lő­dött, írt és/vagy ta­lál­koz­ga­tott a ma­ga tar­tó­tiszt­jé­vel, hogy a kons­pi­rált lakásbiznisz vagy a go­lyós­toll-ipar­ág (ma­gyar ta­lál­mány) a gaz­da­ság mo­tor­ját is je­lent­het­te vol­na. Most töb­ben úgy gon­dol­ják, át­lát­nak a szi­tán, no­ha ez a nagy vet­kőz­te­tő show-nak csu­pán elő­já­té­ka. A ki­ne­ve­zett szo­ci­a­lis­ta mű­sor­ve­ze­tő Burány szak­ér­tel­mét jel­zi, hogy Péterfalvy las­san köny­vet ír a Ter­ve­zett tör­vény­mó­do­sí­tás­sal az adat­vé­del­mi jo­gok el­len cím­mel.
Hofi ke­mény­ke­dé­sét ab­ban az idő­ben na­gyon ér­té­kel­tük. Rend­sze­res szil­vesz­te­ri je­lent­ke­zé­se­kor úgy szállt ki be­lő­lünk a görcs, mint ahogy a be­szo­rult fe­szí­tő test­le­he­let vég­re pát mond. Több volt szimp­la szó­ra­ko­zás­nál; szent áhí­tat és he­ves ige­ne­zés ural­ko­dott el a kép­er­nyők előtt.
Az­tán Hofi a rend­szer­vál­tás­kor meg­halt – szak­mai ér­te­lem­ben leg­alább­is. Az elv­tár­sak se­ré­nyen át­ala­kul­tak, ki ide lé­pett be ki oda (az irá­nyo­kat nem­so­ká­ra re­mél­he­tő­leg lát­ni fog­juk), a nagy ne­vet­te­tő­nek azon­ban az új hely­zet va­la­mi mi­att már nem volt ér­de­kes. Nem fur­csa? Nem. Aki hos­­szú éve­kig él­vez­het­te a gu­lyás­kom­mu­niz­mus szol­gál­ta­tá­sa­it, ki­is­mer­het­te mű­kö­dé­si el­vét. Sejt­het­te, Hofira, Bródy Já­nos­ra, Koncz Zsu­zsá­ra osz­tot­ták az elv­tár­sak a kuk­ta­sze­lep sze­re­pét. Nyil­ván volt pár mon­dat ami már nem fért be­le, eze­ket kö­zö­sen át­be­szél­ték majd ki­húz­ták.
Azért az ér­de­kel­ne, hogy van-e Hofi Gé­zá­nak olyan kö­ze­li hoz­zá­tar­to­zó­ja, aki jo­go­sult és kel­lő­en mo­ti­vált ar­ra, hogy utá­na­néz­zen an­nak, va­jon vol­tak-e ma­gyar kol­lé­gái a Milan fe­dő­ne­vű szlo­vák spic­li­nek. Tar­tok tő­le, hogy nem vol­tak, nem kel­let­tek. A Mik­ro­szkóp Szín­pad sztár­jai mel­lé nem szük­sé­gel­te­tett a BM-es fiú, aki – ha kel­lett – töl­csért csi­nált a ke­zé­ből. Le­het, hogy ezt Po­zsony­ban vagy Moszk­vá­ban nem na­gyon ér­tet­ték, de hát nem is ar­ra­fe­lé ke­res­ték ak­ko­ri­ban a leg­vi­dá­mabb alatt­va­ló­kat.
Egyet­ér­tés van ab­ban is, hogy a kor kul­tu­rá­lis ide­o­ló­gu­sá­nak szá­mí­tó Aczél György­nek ki­vá­ló íz­lé­se volt. Ta­lán épp ne­ki kö­szön­het­jük, hogy Hofit kap­hat­tuk tő­le nagy dó­zis­ban, nem pe­dig Sas Jó­zse­fet. (Őt már csak a fő­vá­ro­s kul­tu­rá­lis bi­zott­sá­gá­nak szo­ci­a­lis­ta–sza­bad­de­mok­ra­ta több­sé­ge tart­ja élet­ben ne­künk.)
Nem tu­dok Hofira ne­hez­tel­ni. Ha­son­lót nyúj­tott, amit ma el­len­szél nél­kül mond­juk Fábry. Mind­két ol­dal el­is­me­ri, no­ha tud­juk, me­lyi­kük mer­re húz(ott).
Mi­köz­ben a for­má­ló­dó nagy ak­ta­nyi­to­ga­tás­ra ké­szül az or­szág, ér­de­mes lesz majd azok­nak a hős­cin­cé­rek­nek is fi­gyel­met szen­tel­ni, akik ak­kor ha­tá­so­san kri­ti­zál­ták a mű­kö­dő szo­ci­a­liz­must, még sincs ott a ne­vük az ál­lan­dó meg­fi­gyel­tek közt.

- A.B. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”