OFFLINE | háló és puding |
Che Guevara 2.0
(2005. február)
Ta­valy négy­szer is elő­for­dult, hogy egy-egy na­pig nem vál­lalt terhességmegszakítást né­hány ha­zai kór­ház nő­gyógy­ásza­ti osz­tá­lya. (…) Kezd­jük az­zal, hogy a ren­del­ke­zés sér­ti a nők ön­ren­del­ke­zés­ét, tör­vény előt­ti egyen­lő­sé­gü­ket, az or­vo­si szol­gál­ta­tá­sok­hoz va­ló egyen­lő hoz­zá­fé­rés jo­gát. (…) Sze­rin­tem dur­ván sé­rül az egy­ház és ál­lam szét­vá­lasz­tá­sá­nak, az ál­lam vi­lág­né­ze­ti sem­le­ges­sé­gé­nek félt­ve őr­zött sza­bá­lya is. (HVG, Vad­ker­ti Má­ria, 2005. ja­nu­ár 8.)

Nem hi­szem, hogy per­ver­zió len­ne, de va­la­hogy min­dig va­la­mi ké­jes bi­zser­gés fut raj­tam vé­gig a nya­kam­tól a jé­ger­al­só­mig, ami­kor hi­va­tá­sos for­ra­dal­má­rok cik­ke­it ol­vas­ga­tom a Mér­ték­tar­tó­ban. Egy­sze­rű­en oda­va­gyok azért a láng­lel­kű he­vü­le­tért, amit a XXI. szá­za­-
di sufragette-ek esély­egyen­lő­ség cím­szó alatt lej­te­nek. Sze­ret­ném elöl­já­ró­ban le­szö­gez­ni a fél­re­ér­té­sek el­ke­rü­lé­se vé­gett, hogy tő­lem olyan tá­vol áll a hím­so­vi­niz­mus, mint Corneliu Vadim Tu­dor­tól a szé­kely­föl­di au­to­nó­mia. Nem sze­ret­nék ál­lást fog­lal­ni sem az abor­tusz mel­lett, sem el­le­ne, még­is azért idéz­zük sze­münk elé azt, hogy a terhességmegszakítást meg­elő­zi egy­né­mely in­ter­per­szo­ná­lis cse­lek­mény­so­ro­zat, amely ál­ta­lá­ban a sziameghívhatlakegyitalra?-mon­dat­tal kez­dő­dik és a majdfelhívlak!-kal vég­ző­dik. Őszin­tén val­lom Pan­da­csö­ki Boborján ars po­e­ti­cá­ját, mi­sze­rint min­den­ki a ma­ga sze­ren­csé­jé­nek a po­gá­csa. Mert, ha mán’ egy­szer li­be­rá­li­sak va­gyunk, ak­kor le­gyünk li­be­rá­li­sak. Mind­amel­lett „das ist ein unicum” az is, hogy Vad­ker­ti pol­gár­társ­nő­nek és esz­me­tár­sa­i­nak egy ru­gó­ra jár­nak a te­ker­vé­nyei. Min­den­ről AZ jut eszé­be. No, nem az, ami az át­lag­pol­gá­rok­nak konk­ré­tan a ka­lap­bolt­ban, ha­nem az, hogy a kle­ri­ká­lis re­ak­ció már megint mág­lyá­ra akar­ja kül­de­ni a szen­de kis szü­ze­ket. Per­sze meg­szok­tuk már, hogy idő­ről-idő­re fun­da­men­ta­lis­ta li­be­rá­li­sok egy­ház­ügy­ben ki­vág­ják a hisz­tit, így már azon sem le­pő­dünk meg, hogy a Va­ti­kán­ba lá­to­ga­tó üdülőprivatizátorok ki­ok­tat­ják a ka­to­li­kus egy­ház fe­jét a hogysmintről. Ér­de­kes tár­sa­dal­mi je­len­ség a kö­zép-eu­ró­pai Che Guevarák má­sod­vi­rág­zá­sa. Ők még min­dig az ál­lam és az egy­ház szét­vá­lasz­tá­sán szor­gos­kod­nak. Ez olyan mint­ha az Egyen­lí­tőn va­dász­nánk je­ges med­vé­re. Ér­de­mes azon­ban a prob­lé­mát a gyö­ke­ré­nél fü­lön csíp­ni (jó­ko­ra kép­za­var). Mi­ért le­het az, hogy egy egy­ház­el­le­nes vé­le­mény mér­ték­tar­tó le­het? Itt ter­mé­sze­te­sen a tör­té­nel­mi egy­há­zak­ra tes­sék gon­dol­ni. En­nek sok oka van. Ben­ne van Ká­dár pu­ha dik­ta­tú­rá­já­nak kö­zös­ség­szét­ve­rő po­li­ti­ká­ja. Ben­ne van az, hogy a mai Ma­gyar­or­szá­gon a vé­le­mény­ve­zé­rek nagy ré­sze bur­kol­tan vagy nyíl­tan egy­ház­el­le­nes. Ben­ne van az az Eu­ró­pát is ura­ló vé­le­mény­mo­no­pó­li­um, hogy az iga­zán tren­di, fancy, cool csá­vó vagy csajszi nem le­het hívő. Mert aki val­lá­sos, az nem tud­ja iga­zán ön­ma­gát ad­ni és fő­leg nem tud­ja ma­gát meg­va­ló­sí­ta­ni. Mind­ez egy idi­ó­ta sza­bad­ság­esz­mény torz szü­le­mé­nye. Per­sze ilyen­kor eszünk­be jut­hat az örök­ér­vé­nyű fal­fir­ka: is­ten ha­lott – Nietz­sche; Nietz­sche ha­lott – Is­ten.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #8: _Salgói Ernő (2006. -0. 5-. 24: 2)  

Hé, ezt a cikket nem én írtam!
De azért nem rossz.
Nem kaphatnám meg a flekkdíjat?

  
  Válaszok struktúrája


  #7: _Zapata (2005. -0. 3-. 07: 0)  

:-)

  
  Válaszok struktúrája


  #6: _highlander (2005. -0. 3-. 06: 2)  

Tiltakozz csak, kiskoma, tiltakozz.
És igen, megtörtem az érveid súlya alatt: betanultam az egészet. Itt áll egy plébános a fejemnél egy marha nagy stukkerrel és ő kényszerít.
Szegény, szegény zapatero.

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _zapata (2005. -0. 3-. 06: 1)  

Nem egy dologról beszélünk. És igenis tiltakozom, te csúsztatsz és általánosítasz és bizony, bizony szándékosan félreértelmezed amit írtam, ami arra enged következtetni (mert, hogy aztán a rosszul értelmezettekből vonod le következtetéseidet), hogy a valahol megtanultakat mondasz vissza, ami nem baj, csak csak nem a sajátod.

  
  Válaszok struktúrája


  #4: _highlander (2005. -0. 3-. 05: 2)  

Kedves Zapata!
Csúsztatol. Senki nem mondta, hogy szeretni kell az egyházat. Azt mondtam, hogy valaminek az utálata nem természetes emberi reakció, hanem eddigi tapasztalataim szerint javarészt ismerethiányból származó gyűlölet. Azaz taplóság.
Látom, az "elválasztás" kérdését már nem tartod érdekesnek, leragadtál a gyerekmaceránál, ami irtózatosan nagy közhely, mondhatni előítélet, és mint mondám, a történelmi egyházak egy részére nem is áll. Sőt, szörnyű hírt mondok: a legtöbb pedofil nem tartja magát betegnek, és bizony erről-arról van véleménye. Hangoztatja is. Kvázi prédikál.
Összegezzünk: ha "minden pap pedofil", akkor aki ezt állítja, legyünk finomak, cerebrális kihívásokkal küszködik. Ne, ne tiltakozz: csak egyik normatív kijelentéssel szegezek szembe egy másikat. Nagyjából ugyanolyan jogalappal.

Ps.: A "melyiket is?"-re: bármelyiket, mint azt említém.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”