OFFLINE | interjú |
Be­szél­ge­tés Bednanics Gá­bor­ral, a Fi­a­tal Írók Szö­vet­sé­gé­nek el­nö­ké­vel
Élet + Vér = Irodalom?
(2005. január)
A le­kö­szö­nő L. Si­mon Lász­ló után egy vér­be­li el­mé­le­ti em­ber, Bednanics Gá­bor lett a Fi­a­tal Írók Szö­vet­sé­gé­nek el­nö­ke. Kér­dés, hogy egy len­dü­let­ben lé­vő író­szer­ve­zet mi­re ké­pes ab­ban az idő­ben, ami­kor a kul­tú­ra­fi­nan­szí­ro­zás költ­ség­ve­té­si for­rá­sai lát­vá­nyo­san apad­nak. Az el­múlt és a kö­vet­ke­ző évek­ről be­szél­get­tünk a fris­sen meg­vá­lasz­tott el­nök­kel.

– Le­het, hogy fur­csa nyi­tás ez a kér­dés, de ho­gyan lá­tod azt az idő­sza­kot, amely­ben L. Si­mon Lász­ló ve­zet­te a FISZ-t?
– Előbb el­mon­dom, ho­gyan ke­rül­tem kö­zel a szer­ve­zet­hez, az­tán azt, hogy mit lát­tam. A Jó­zsef At­ti­la Kör tá­bo­rá­ban vol­tam egyik nyá­ron. Még nem vol­tam FISZ-tag, és ar­ról sza­vaz­tunk, hogy be­ol­vad­jon-e a FISZ a má­sik fi­a­tal író­szer­ve­zet­be. A je­len­lé­vők több­sé­ge ez el­len fog­lalt ál­lást. Em­lék­szem, ek­kor Si­mon La­ci azt mond­ta, hát jó, ak­kor te­hát nincs más dol­gunk, mint egy na­gyon jó dol­got csi­nál­ni a FISZ-ből. És ak­kor ko­moly mun­ka kez­dő­dött: meg­csi­nál­tuk a Szép­iro­dal­mi Fi­gye­lőt, amely az­óta szin­te ki is nőt­te ma­gát a FISZ-ből, az­tán foly­tat­tuk a pá­lya­kez­dő­ket be­mu­ta­tó FISZ-könyvek so­ro­za­tot, sőt, meg­több­szö­röz­tük a meg­je­lent köny­vek szá­mát. In­dult egy má­sik, Hortus Conclusus cí­mű so­ro­zat is, ezek af­fé­le élet­mű­ösz­­szeg­zé­sek. A tag­ság fo­lya­ma­to­san bő­vült, La­ci sok­fé­le fó­ru­mon kezd­te hal­lat­ni a hang­ját.
– Ne­héz lesz foly­tat­nod ezt a ten­den­ci­át?
– Úgy is fo­gal­maz­hat­nék, hogy ez az én ke­resz­tem. Nem tu­dom, hogy ne­héz lesz-e. Fi­a­tal va­gyok, de az a faj­ta, aki­re rá le­het mon­da­ni, hogy szo­ba­tu­dós. Ne­he­zen ve­szem rá ma­ga, hogy publikus kö­zeg­ben mo­zog­jak.
– Mit is csi­nál egy fi­a­tal szo­ba­tu­dós ma­nap­ság?
– Könyv­tá­ra­zik, ol­vas, ír, kon­fe­ren­ci­ák­ra jár – és köz­ben rá­kény­sze­rül ar­ra, hogy már ne csak a könyv­tár­szo­ba négy fa­la vissz­han­goz­za gon­do­la­ta­it.
– Kri­ti­kai mun­ka?
– Hát igen, az­zal kezd­tem. De, ahogy ezt Szil­ágyi Már­ton mond­ta, min­dig el­jön egy bi­zo­nyos idő, ami­kor vá­lasz­ta­ni kell: kri­ti­ka vagy iro­da­lom­tör­té­net. Nos, én kri­ti­kát egy­re ke­ve­seb­bet írok; az ön­ma­ga egy tel­jes em­bert igény­lő te­vé­keny­ség, sőt, más mű­faj.
– Van olyan kor­szak, ami szak­te­rü­le­ted­nek ne­vez­he­tő?
– Igen, a XIX. szá­zad vé­gé­nek, az el­múlt szá­zad leg­ele­jé­nek ma­gyar lí­rá­ja.
– Nem a leg­iz­gal­ma­sabb idő­szak. Vaj­da, Re­vicz­ky, Komjáthy… ki van még?
– Igen, ők, meg az olya­nok, akik­ről ren­des em­ber nem is hal­lott. Va­ló­ban holt­idő ez, amely­ben meg kell küz­de­ni ren­ge­teg rossz vers­sel, ám iga­zi fi­nom­sá­go­kat is fel le­het fe­dez­ni, s nem ép­pen az em­lí­tett szer­zők tol­lá­ból. De még egy ér­de­kes dol­got vet­tem ész­re. A FISZ nem­rég meg­hir­de­tett egy pá­lyá­za­tot hu­szon­nyolc év alat­ti, kö­tet nél­kü­li szer­zők ré­szé­re, pró­za-, vers- és drá­ma­-ka­te­gó­ri­á­ban. Sze­ren­csé­re sok a je­lent­ke­ző, több száz pá­lyá­zat ér­ke­zett. De a lé­nyeg, hogy a mö­gött az al­ko­tói kí­vá­na­lom mö­gött, ami a be­ér­ke­zett ver­se­ken át­su­gár­zik, még min­dig a XIX. szá­zad vé­gé­nek stí­lus­igé­nye áll. Va­la­hogy még min­dig azt tart­ják iro­da­lom­nak, amit ak­kor tart­hat­tak, az ér­zel­mes al­ma­nach-lí­ra, a bie­der­mei­er vagy az ér­zé­keny­ség ro­man­ti­ka utá­ni új­ra­é­le­dé­sét.
– Egy el­mé­le­ti em­ber ho­gyan fog­ja meg­áll­ni a he­lyét egy olyan sze­rep­ben, amely bi­zo­nyos prag­ma­tiz­must igé­nyel? Még az iro­da­lom­po­li­ti­ká­ba is be­le kell foly­nod.
– Már be­le is foly­tam. Nyi­lat­koz­tam pél­dá­ul a fo­lyó­irat-tá­mo­ga­tá­si ano­má­li­ák­ról. Tu­dom, hogy ez egy tel­je­sen más sze­rep, de a ta­gok ér­de­ke­it kép­vi­sel­nem kell, és ál­lást kell fog­lal­nom a tag­ság ne­vé­ben – még ha eb­ben az ügy­ben er­re egy­re ke­ve­sebb le­he­tő­sé­gem is van. Meg­von­ták ugyanis tő­lünk a jo­got, hogy a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap szak­mai kol­lé­gi­u­ma­i­ban je­löl­hes­sünk em­be­re­ket. Utó­lag ér­te­sül­tünk ró­la, nem volt va­la­mi fel­eme­lő él­mény.
– Me­lyek a hos­­szabb tá­vú ter­vek?
– Ter­mé­sze­te­sen a ta­gok szá­má­nak to­váb­bi nö­ve­lé­se. Az­tán gond­nak tar­tom, hogy nin­csen a FISZ-nek olyan fo­lyó­ira­ta, amely­ben a má­sutt még nem pub­li­kált pá­lya­kez­dők meg­je­len­het­nek. Van per­sze a Szép­iro­dal­mi Fi­gye­lő, de az egy szem­le: ott csak má­sod­köz­lé­sek je­len­nek meg, első közlésben csak kri­ti­kák. A kri­ti­ku­sa­ink­nak ez per­sze jó. Az­tán sze­ret­ném, ha még több ha­tá­ron tú­li je­len­ne meg a FISZ-könyvek so­ro­zat­ban. És azt sem sza­bad el­fe­lej­te­ni, hogy a FISZ volt az el­ső ma­gyar­or­szá­gi fi­a­tal író­szer­ve­zet, amely le­he­tő­vé tet­te a ha­tá­ron tú­li­ak tel­jes jo­gú tag­sá­gát is. De en­nek nem csu­pán mo­rá­lis sze­re­pe van: a fi­a­tal er­dé­lyi­ek kéz­ira­tai szin­te mind ki­tű­nő­ek, so­kat nyer ve­lük a so­ro­zat.
– Csak er­dé­lyi­ek je­len­tek meg ed­dig?
– Igen, de ezen ter­mé­sze­te­sen igyek­szem majd vál­toz­tat­ni. Re­mé­lem, fog is si­ke­rül­ni, hi­szen az előbb em­lí­tett pá­lyá­zat­ra ér­kez­tek jó, kö­tet- és díj­esé­lyes kéz­ira- t­ok a Kár­pát-me­den­ce más te­rü­le­te­i­ről is. És még egy ész­re­vé­tel eb­ben a té­má­ban. Úgy gon­do­lom, hogy a kül­ho­ni iro­dal­mi mű­he­lyek sok­kal élet­ké­pe­seb­bek, mint a ma­gyar­or­szá­gi­ak. És itt nem csak Er­dély­re gon­do­lok, ilye­nek van­nak szép szám­mal Fel­vi­dé­ken, Kár­pát­al­ján és a Vaj­da­ság­ban is. Mi ta­lán már el is fe­lej­tet­tük, mi­lyen az, ami­kor van igény iro­da­lom­ra. Oda­át még tud­ják, hogy a ma­gyar nyel­ven írott művek iden­ti­tás­meg­tar­tó for­rá­sok.
– Itt min­dig a pénzt je­lö­lik meg el­ső­re, ami­kor az iro­da­lom­te­rem­tés gát­ló té­nye­ző­i­re kér­dez­nek rá. Oda­át nincs pénz – és még­is van iro­da­lom?
– Igen, ez ér­de­kes hely­zet, de így van. En­nek el­le­né­re va­ló­ban igaz, hogy min­den kul­tú­ra a pénz­zel függ ös­­sze. Egy­re ke­ve­sebb pénz­ből kell gaz­dál­kod­nunk, a fi­nan­szí­ro­zás meg­újí­tá­sát cél­zó ter­vek nin­cse­nek, pe­dig a vi­lág egyet­len ma­gá­ra va­la­mit is adó szeg­le­té­ben tá­mo­ga­tás­füg­gő a kul­tú­ra (nem pe­dig pi­a­ci té­nye­ző). És a pénz­ről ma­gá­ról azért be­szé­lünk ilyen so­kat, mert nin­csen. Azon túl, hogy éle­tünk­kel és vé­rünk­kel oda­ál­lunk, so­kat nem tu­dunk ten­ni.

- Sz.B. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #2351: _ (2007. -0. 6-. 26: 0)  

man cedar shoes tree 511 battery bp pack jennie finch glove christmas music piano sheet shoes belt line toronto authentic hermes handbag womens leather driving gloves how have ballet shoes improved over the years lamb purse quality meat packers toronto found her shoes half life 2 jetpack hint baby darling shoes north carolina tarheels hats xp service pack 2 update squier package puma backpack cincinnati reds ticket hotel packages deerskin boots e pack refuse truck z accessory clothing purse shoes rep

  
  Válaszok struktúrája


  #2350: _ (2007. -0. 6-. 26: 0)  

backpack drive kid peppers palm bay package raffia purses f50 soccer shoes harry potter witch craft repackaged miniskirts and boots gates variable speed belt adidas climacool womens running shoes mature woman girdle brown company fit shoes comptes grand pack pro black wide leather belt mastectomy swimwear turntable belts technics character cheap shoes window 2000 service pack4 lab glove box nike pro combo cart bag koltov handbag where can i buy shoes online white gloves delivery top of the line shoes

  
  Válaszok struktúrája


  #2349: _ (2007. -0. 6-. 26: 0)  

packaged pumping system cylinder head belt sanders khaki backpack bigleys shoes bobcaygeon bath clean scrub shoes wash child duffel bag free dvd decoder pack downloads modified atmosphere packaging nikeshoes fashioned old square suitcase packard bell notebooks heel knee high boots bag gucci scarf skechers critic shoes sil vous play shoes heel to toe shifting package weighing janilyn shoes lady wedding shoes dynamics packaging packing kit chicago faucet mystique sandal shoes

  
  Válaszok struktúrája


  #2348: _ (2007. -0. 6-. 26: 0)  

window xp service pack sp2 2000 manager pack service free patterns to knit mittens imitation designer purses wholesale nissan air bag system diagram 2006 cruise gucci handbag zippered tennis shoes northern california wedding package approved luggage lock packer card bag spy born discounted shoes protege alternator belt lighter holder belt buckle padded belt belt futuro hernia florida orlando package vacation dc boots foam packaging steve madden violit shoes crickets new york belts greece package vaca

  
  Válaszok struktúrája


  #2347: _ (2007. -0. 6-. 26: 0)  

magnapack exhaust rigid box packaging air bag disable preschool curriculum package kenneth cole wedge boots nike vapours boots after six tuxedo shoes bulk bag packaging mixed bag sacramento catalog free shoes spring luggage tags template allergic to latex gloves guanajuato package special villans shoes handbag leather satchel ncftpd reporting package gucci purse sale color guard gloves disney world tour packages custom skateboarding shoes green pink purse

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”