OFFLINE | polgfilter |
Eörsi Mátyás és a kettős állampolgárság
Egy õszinte hang
(2004. október)
Eörsi Má­tyás, vég­re. Azt hit­tük, már so­sem tud­juk meg hi­te­les for­rás­ból. Köz­éle­tünk két hiperaktív Eörsije kö­zül a fi­a­ta­lab­bik ugyan­is, mint az SZDSZ reformhaknijain, most is mer­te vál­lal­ni vé­le­mé­nyét az ATV egyik mű­so­rá­ban.

Aki azt hi­szi, hogy itt most a kül­ügyi bi­zott­ság SZDSZ-es al­el­nök­ének azon ki­je­len­té­sé­ről van szó, hogy a kor­mány­párt­ok­nak nem jó a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság, mert az er­dé­lyi ma­gya­rok több­sé­ge vá­lasz­tó­jog bir­to­ká­ban in­kább a Fi­desz­re sza­vaz­na, té­ved. Ez le­het hogy így van, nem is len­ne eb­ben sem­mi meg­le­pő, de itt most nem ez a vi­ta tár­gya.

Már vá­rom a pil­la­na­tot, ami­kor Eörsi Má­tyás 2006-ban mély de­mok­ra­ti­kus meg­győ­ző­dé­sé­ből fa­ka­dó­an nem fog­ja tá­mo­gat­ni a vá­lasz­tá­sok ki­írá­sát

A köz­be­széd­ben ed­dig úgy­is mint­ha a vá­lasz­tó­jog-fó­bi­á­nál ütősebbnek tű­nő gaz­da­sá­gi el­len­ér­vek let­tek vol­na túl­súly­ban (ami per­sze az egy­sze­ri ál­lam­pol­gár­ban kis mé­dia­se­gít­ség­gel a „mé’ én fi­zes­sek a ro­mán­nak, ide­jön, azt’ az én pén­ze­men ve­te­ti ki a vak­be­lét” szin­ten csa­pó­dik le, de ez mi­ért is len­ne meg­le­pő, ugye).
Most vi­szont Eörsi Má­tyás nem ér­vel, ha­nem vég­re fe­ke­tén-fe­hé­ren be­is­me­ri: a ko­a­lí­ció párt­ja­i­nak bi­zony nincs fon­to­sabb a nap alatt, mint a sa­ját jól fel­fo­gott po­li­ti­kai ér­de­kük, hi­szen mint tud­juk, a de­mok­rá­cia az SZDSZ szá­má­ra hasz­nos dol­gok­kal egyen­lő. De va­jon tény­leg meg­ala­po­zott le­het-e Eörsi fé­lel­me? Azok az er­dé­lyi ma­gya­rok ugyan­is, akik meg­en­ged­het­nék ma­guk­nak, hogy ál­lan­dó lak­hely­ük – és így vá­lasz­tó­jo­guk – le­gyen Ma­gyar­or­szá­gon, egy­ál­ta­lán nem biz­tos, hogy ro­han­ná­nak le­sza­vaz­ni a Vik­tor­ra (a váradi plazakirály Mudura, a mil­li­ár­dos Verestóy vagy az RMDSZ bár­me­lyik ve­ze­tő­je pél­dá­ul csep­pet el­gon­dol­kod­na sze­rin­tem mi­e­lőtt a fideszes ka­ri­ká­ba ik­szel).
Az Eörsi-féle be­szű­kült lo­gi­ka sze­rint pe­dig ami az MSZP– SZDSZ szá­má­ra rossz, az a Fi­desz­nek jó. Kö­vet­ke­zés­kép­pen a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság a Fi­desz­nek azért jó, mert a ba­rá­ti szom­szé­dos ál­la­mok (akik­nek ez az egész cir­kusz úgy­is sér­ti az ér­zé­keny­sé­gét) ma­gya­rul be­szé­lő ál­lam­pol­gá­rai majd adott eset­ben rá­juk fog­nak sza­vaz­ni. Már vá­rom a pil­la­na­tot, ami­kor Eörsi Má­tyás 2006-ban mély de­mok­ra­ti­kus meg­győ­ző­dé­sé­ből fa­ka­dó­an nem fog­ja tá­mo­gat­ni a vá­lasz­tá­sok ki­írá­sát, mi­vel az em­be­rek a köz­vé­le­mény-ku­ta­tás­ok sze­rint in­kább a fidesznácikat tá­mo­gat­nák és nem őket. De sze­ren­csé­re ezek­ről a dol­gok­ról nem Eörsi Má­tyás, de nem is a Fi­desz fog dön­te­ni. És ak­kor már tény­leg nem lesz szük­ség töb­bé ér­vek­re.

- R.T. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”