OFFLINE | téma |
A szá­lak Bu­da­pest­re ve­zet­nek?
Maffiagyanú Kárpátalján?
(2004. október)
Gaj­dos Ist­ván, az Uk­rán Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt szí­ne­i­ben meg­vá­lasz­tott és az Uk­raj­nai Ma­gyar De­mok­ra­ta Szö­vet­ség­ben (UMDSZ) po­li­ti­zá­ló ki­je­vi par­la­men­ti kép­vi­se­lő nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot je­lent Ma­gyar­or­szág­nak – je­len­tet­te ki nem­ré­gi­ben tar­tott kö­zös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Né­meth Zsolt és Kö­vér Lász­ló. Az Or­szág­gyű­lés kül­ügyi és nem­zet­biz­ton­sá­gi bi­zott­sá­gá­nak fideszes el­nö­kei sza­va­it „ma­gyar­ra for­dít­va” mind­ez an­­nyit je­lent: a je­len­le­gi ma­gyar kor­mány kár­pát­al­jai ked­ven­ce maf­fia-gya­nús.

Kárpátalján a leg­na­gyobb ma­gyar ér­dek­vé­del­mi szer­ve­zet a Kár­pát­al­jai Ma­gyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ), amely­nek el­nö­ke, Ko­vács Mik­lós a ha­zai bel­po­li­ti­ká­ban két­ség­te­le­nül a Fi­desz mel­lett kö­te­lez­te el ma­gát. Így pél­dá­ul ha­tá­ro­zot­tan el­uta­sí­tot­ta a stá­tus­tör­vény ki­üre­sí­té­sét, és ezért nem ír­ta alá a tör­vény­mó­do­sí­tást meg­szen­te­lő Ma­gyar Ál­lan­dó Ér­te­kez­let zá­ró­do­ku­men­tu­mát, de em­lít­het­nénk azt is, hogy a KMKSZ is a ha­tá­ron tú­li ma­gyar kér­dés autonomista meg­ol­dá­sát sür­ge­tő szer­ve­ze­tek kö­zé ke­rült az úgy­ne­ve­zett Esz­ter­go­mi Nyi­lat­ko­zat alá­írá­sá­val. Ezek után nem meg­le­pő, ha 2002 óta az MSZP–SZDSZ kor­mány min­dent meg­tett, hogy a KMKSZ-t el­le­he­tet­le­nít­se, és an­nak el­len­lá­ba­sát, az UMDSZ-t hoz­za hely­zet­be. A ha­tá­ron tú­li szer­ve­ze­tek füg­ge­nek a ha­zai anya­gi tá­mo­ga­tás­tól, és a je­len­le­gi kor­mány – az Il­­lyés Köz­ala­pít­vá­nyon és a Ha­tá­ron Tú­li Ma­gya­rok Hi­va­ta­la el­nö­ke ál­tal fel­ügyelt úgy­ne­ve­zett ko­or­di­ná­ci­ós ke­re­ten ke­resz­tül – Gaj­dos Ist­vánt és csa­pa­tát tö­mi te­le pénz­zel, míg a KMKSZ tá­mo­ga­tá­sa év­ről-év­re csök­ken.
Bár az UMDSZ tel­je­sít­mé­nye nem iga­zán ér­té­kel­he­tő, el­nö­ké­nek sze­mé­lye an­nál in­kább: Gaj­dos Ist­ván volt vál­lal­ko­zó­ról tud­va­lé­vő, hogy tel­jes mér­ték­ben ös­­sze­fo­nó­dott Kár­pát­al­ja me­gye Rizak ne­vű kor­mány­zó­já­val. Ma­gya­rán: Gaj­dos Ist­ván ré­sze­se a Leonyid Kucs­ma uk­rán el­nök mö­gött fel­so­ra­ko­zott Uk­rán Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt­ként fu­tó klán kár­pát­al­jai le­ága­zá­sá­nak. Gaj­dos Ist­ván­nal azon­ban van több gond is, rög­tön pél­dá­ul meg­vá­lasz­tá­sá­nak kö­rül­mé­nyei. A leg­utób­bi, 2002-es vá­lasz­tá­sok előtt gyor­san le­csap­tak a be­reg­szá­szi vá­lasz­tó­ke­rü­let­ről (az et­ni­kai ará­nyok mi­att csak itt van esély ma­gyar kép­vi­se­lő si­ke­ré­re) hét fa­lut. Ko­ráb­ban mind a hét fa­lu­ban a KMKSZ nyert. Mi­vel en­nek el­le­né­re Ko­vács Mik­lós győ­zött, meg­sem­mi­sí­tet­ték hat to­váb­bi fa­lu ered­mé­nyét „vá­lasz­tá­si rend­el­le­nes­ség­re” hi­vat­koz­va. Ta­lán vé­let­len, ta­lán nem, de mind a hat fa­lu­ban Ko­vács Mik­lós nyert. Ezek után tud­ták csak győz­tes­nek ki­hoz­ni a ma­gyar­ság ál­tal nem iga­zán tá­mo­ga­tott és ma­gya­rul alig be­szé­lő, va­ló­já­ban nem ma­gyar párt szí­ne­i­ben in­du­ló kép­vi­se­lőt, Gaj­dos Ist­vánt. Bár a bu­da­pes­ti uk­rán nagy­kö­vet in­ge­rül­ten kér­te ki ma­gá­nak a vá­lasz­tá­si csa­lás vád­ját, a ha­zai dip­lo­má­ci­ai kö­rök­ben nagy ív­ben ke­rült Jurij Muska ki­je­len­té­se­it sen­ki sem tud­ja ko­mo­lyan ven­ni. En­nek töb­bek kö­zött az is az oka, hogy a nem­rég szin­tén Kár­pát­al­ján, Mun­ká­cson le­zaj­lott pol­gár­mes­ter-vá­lasz­tás al­kal­má­val még „egyér­tel­műbb” ha­tal­mi mód­sze­rek ke­rül­tek be­ve­tés­re. A ma­gát jobb­ol­dal­inak tar­tó Mi Uk­raj­nánk moz­ga­lom (an­nak a Vik­tor Juscsenko volt mi­nisz­ter­el­nök­nek a je­len­leg el­len­zék­ben lé­vő párt­ja, mely ma a leg­nép­sze­rűbb párt Uk­raj­ná­ban) je­lölt­jé­vel szem­ben a „szo­ci­ál­de­mok­ra­ták” az UMDSZ-es Mujzer Er­nőt in­dí­tot­ták. A cél nyil­ván­va­ló­an a vá­ros la­kos­sá­gá­nak 10 szá­za­lé­kát ki­te­vő ma­gyar­ság meg­nye­ré­se volt. A mun­ká­csi ma­gya­rok azon­ban tö­me­ge­sen a nép­sze­rűbb nem ma­gyar je­lölt­re sza­vaz­tak, töb­bek kö­zött a KMKSZ fel­hí­vá­sá­ra. A kor­mány­zat itt nem „pe­pe­cselt” an­­nyit, mint Be­reg­szá­szon. Ur­na­zá­rás után a rend­őr­ség ne­mes egy­sze­rű­ség­gel le­fog­lal­ta az ös­­szes sza­va­zó­lá­dát, majd a ka­pi­tány­sá­gon ma­guk­ban ösz­­sze­szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat és ki­hir­det­ték győz­tes­nek a ha­ta­lom em­be­rét, Mujzert. Csak­hogy Mun­kács­ból ha­tal­mas nem­zet­kö­zi fel­há­bo­ro­dás lett, ugyan­is a sza­va­zás kö­zel esik a nagy nem­zet­kö­zi fi­gye­lem­mel kí­sért el­nök­vá­lasz­tás­hoz, s az ese­tet azon­nal el­ítél­te hi­va­ta­los for­má­ban az EU és az ET is. A til­ta­ko­zás ered­mé­nye­képp Mujzer urat gyor­san le­mon­dat­ták a bé­ke ked­vé­ért.
Az eset­nek azon­ban ta­lán még ér­de­ke­sebb a ma­gyar­or­szá­gi le­ága­zá­sa. Több for­rás ál­lí­tá­sa sze­rint a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Ung­vá­ri Fő­kon­zu­lá­tu­sa dip­lo­má­ci­ai csa­tor­ná­kon és a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság In­for­má­ci­ós Hi­va­ta­la sa­ját csa­tor­ná­in ha­za­je­lez­te: Mun­ká­cson vá­lasz­tá­si csa­lás tör­tént. Fi­gye­lem­be vé­ve a vá­lasz­tá­sok kö­rül­mé­nye­it és a nem­zet­kö­zi vissz­han­got, ez a meg­ál­la­pí­tás nem is igé­nyelt kü­lö­nö­sebb „szel­le­mi erő­fe­szí­tést”. Csak­hogy ér­te­sü­lé­se­ink sze­rint Sza­bó Vil­mos, a Ha­tá­ron Tú­li Ma­gya­rok Hi­va­ta­lát fel­ügye­lő po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár „le­bal­táz­ta” Sza­bó Ot­tó ung­vá­ri ma­gyar fő­kon­zult, ami­ért „be­avat­ko­zik a Fi­desz ol­da­lán a kár­pát­al­jai bel­po­li­ti­ká­ba az­ál­tal, hogy csa­lás­sal vá­dol­ja az UMDSZ-t”. Tud­ni kell azt is, hogy a je­len­le­gi Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um nem iga­zán bí­zik meg Sza­bó Ot­tó­ban, ő ugyan­is 1998-ban ke­rült a Bem tér­re, va­gyis nem tar­to­zik a „ki­pró­bált szak­em­be­rek” kö­ré­be. De a dol­gok nem áll­nak itt meg. Bár­sony And­rás, a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um po­li­ti­kai ál­lam­tit­ká­ra és Bo­ros Je­nő, az Uk­raj­ná­ért is fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­kár ha­son­ló in­do­kok alap­ján je­len­tet­ték fel az MSZP-ben dr. Czukor Jó­zse­fet, az In­for­má­ci­ós Hi­va­tal amúgy az MSZP ál­tal ki­ne­ve­zett, de jó szak­em­ber­nek tar­tott és az EU-ban is el­is­mert fő­igaz­ga­tó­ját. (Bo­ros Je­nő­nek amúgy ko­moly „el­vi ki­in­du­lá­si” alap­ja le­he­tett, ugyan­is bon­ni hi­va­tal­ve­ze­tői ki­ne­ve­zé­sét az elő­ző kor­mány ide­jén az ak­ko­ri bon­ni nagy­kö­vet, Pröhle Ger­gely aka­dá­lyoz­ta meg. Pröhle Ger­gely el­ső be­osz­tott­ját, va­gyis a kö­vet­ség má­so­dik em­be­rét pe­dig ak­kor úgy hív­ták, hogy dr. Czukor Jó­zsef.) A mi­nisz­té­ri­u­mi föl­je­len­tés­nek van még egy kulcs­fi­gu­rá­ja: Bo­ros Je­nő tit­kár­ság­ve­ze­tő­je, Né­meth Já­nos. Az il­le­tő az el­ső MSZP–SZDSZ kor­mány ide­jén ung­vá­ri fő­kon­zul volt. Né­meth Já­nos 2002-ben az­zal kel­tett fel­tű­nést, hogy a kor­mány­vál­tást kö­ve­tő mi­nisz­té­ri­u­mi ál­lo­mány­gyű­lé­sen fel­rót­ta Ko­vács Lász­ló­nak: min­den­fé­le gesz­tust tesz a „fideszeseknek” és nem ne­ve­zi ki nagy­kö­vet­nek a „szak­ér­tő­ket”. Mind­ezt ak­kor, ami­kor a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban gya­kor­la­ti­lag le­fe­jez­tek min­den­kit, aki nem ren­del­ke­zett sta­bil MSZMP-s hát­tér­rel (!). Nos, ezek után Né­meth Já­nos meg­pró­bált kar­ri­ert be­fut­ni a Ha­tá­ron Tú­li Ma­gya­rok Hi­va­ta­lá­ban is, ahol a Kár­pát­al­já­val fog­lal­ko­zó fő­osz­tályt ve­zet­te. Ami­kor azon­ban nem lett is­mét ki­ne­vez­ve Ung­vár­ra, vis­­sza­ke­rült a Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba. Né­meth Já­nos köz­tu­dot­tan utál­ja a Fi­deszt és a mun­ká­ját an­nak ide­jén gyak­ran kri­ti­zá­ló KMKSZ-t, va­gyis meg­fe­le­lő „szak­mai hát­te­ret biz­to­sít­hat” Bo­ros Je­nő he­lyet­tes ál­lam­tit­kár­nak. Ami Ma­gyar­or­szá­gon ez­zel az üg­­gyel kap­cso­lat­ban le­zaj­lott, an­nak is van ma­gyar ne­ve: a dip­lo­ma­ták­nak és a hír­szer­zők­nek nem az a dol­guk, hogy le­ír­ják a va­ló­sá­got, ha­nem azt kell je­len­te­ni­ük, amit hal­la­ni akar­nak ide­ha­za. Hogy a tör­té­net ke­rek le­gyen: dr. Czukor Jó­zse­fet, az MSZP ál­tal ki­ne­ve­zett „fő­hír­szer­zőt” idő köz­ben Kiss Pé­ter fel­men­tet­te. Ezek után ne cso­dál­koz­zunk, hogy a már em­lí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Kö­vér Lász­ló is meg­je­lent, il­let­ve hogy a kár­pát­al­jai kér­dés fel­ke­rült a nem­zet­biz­ton­sá­gi és kül­ügyi bi­zott­sá­gok zárt ülé­se­i­re.

Ös­­szes­sé­gé­ben
lás­suk be: Gaj­dos Ist­ván nem más,
mint az uk­rán
po­li­ti­kai va­ló­ság


De tér­jünk vis­­sza Gaj­dos Ist­ván­ra, lé­vén, hogy az adó­fi­ze­tők fo­rint­ja­i­ból szép szám­mal kap. Rend­kí­vül ké­nyes volt az ung­vá­ri egye­tem rek­to­rá­nak ese­te. Az il­le­tőt el­len­zé­ki­ként tar­tot­ták szá­mon, de ta­lán még en­nél is na­gyobb bű­ne volt, hogy Rizak kor­mány­zó test­vé- r­ének ép­pen a rek­to­ri ál­lás kel­lett. A do­log vé­gül meg­ol­dó­dott: a rek­tort hol­tan ta­lál­ták, át­szúrt szív­vel és a tal­pá­tól a te­nye­ré­ig fel­vá­gott erek­kel. A hi­va­ta­los ver­zió sze­rint ön­gyil­kos­ság tör­tént, mér­he­tet­len mazochizmusra vall­va, amit azon­ban ko­ráb­ban nem ta­pasz­tal­tak a pro­fes­­szor­nál. A do­log ott vett en­nél is ké­nyel­met­le­nebb for­du­la­tot, hogy a Nasa Ukraina el­len­zé­ki párt hon­lap­ján köz­zé­tet­ték: a gyil­kos­sá­got meg­elő­ző­en az Uk­rán Szo­ci­ál­de­mok­ra­ta Párt egyik kép­vi­se­lő­je meg­lá­to­gat­ta a rek­tort an­nak ér­de­ké­ben, hogy jobb be­lá­tás­ra (le­mon­dás­ra) bír­ja. Ki is volt az il­le­tő? Az MSZP–SZDSZ kor­mány pech­jé­re nem más, mint Gaj­dos Ist­ván. Né­mi gon­dol­ko­dás után itt is meg­szü­le­tett a hi­va­ta­los ver­zió: Gaj­dos azért járt ott, mert el akar­ta ér­ni, in­dul­jon több ma­gyar nyel­vű szak az egye­te­men. Akár „meg­ha­tó” is len­ne Gaj­dos köz­ben­já­rá­sa, kü­lö­nö­sen ha fi­gye­lem­be vesz­­szük, hogy az il­le­tő Be­reg­szá­szon ak­tí­van részt vett a he­lyi Illyés Gyu­la Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­la épü­le­té­nek el­vé­tel­ében – vél­he­tő­en an­nak pi­a­ci ér­té­ke mi­att –, ami azon­ban ve­szé­lyez­te­ti az el­ső önál­ló ha­tá­ron tú­li ma­gyar fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény mű­kö­dé­sét. De a sor­nak nincs vé­ge. Kár­pát­al­ján nyílt ti­tok­ként ke­ze­lik, hogy Gaj­dos részt vett vé­del­mi pén­zek be­sze­dé­sé­ben, és ré­sze­se volt az il­le­gá­lis olaj­ke­res­ke­de­lemnek is. Az­tán meg­em­lít­het­nénk, hogy ami­kor a Németh–Kövér saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ra Sza­bó Vil­mos és Gaj­dos Ist­ván kü­lön-kü­lön kom­mü­ni­ké­ben vá­la­szol, egy­sé­ge­sen ros­­szul ír­ják a Fi­desz ne­vét, azt Pol­gá­ri Párt­nak ti­tu­lál­va, va­gyis biz­to­sí­ta­nak ar­ról min­ket, hogy az ung­vá­ri és a bu­da­pes­ti nyi­lat­ko­za­tot ugyan­azon sze­mély ír­ta. Hír­adás­ok­ból ki­de­rült: mind az Or­szág­gyű­lés Nem­zet­biz­ton­sá­gi Bi­zott­sá­ga, mind a Kül­ügyi Bi­zott­ság a té­má­ban meg­hall­gat­ta dr. Zsohár Ist­vánt, az In­for­má­ci­ós Hi­va­tal új fő­nö­két. Ezek után a szo­ci­a­lis­ta párt kép­vi­se­lői egy­re ke­vés­bé for­szí­roz­zák a kér­dést a nyil­vá­nos­ság előtt, ami ar­ra utal­hat, hogy Né­meth Zsolt és Kö­vér Lász­ló bi­zo­nyos ál­lí­tá­sa­it a hír­szer­zés meg­erő­sít­het­te. Rá­adá­sul to­vább bo­nyo­lít­ja a kér­dést, hogy Gaj­dos Ist­ván ma­gyar­or­szá­gi le­ve­le­zés­be fo­gott. Csak­hogy óvat­lan­ság­ból mind­ezt egy Fej­ér me­gyei te­lep­hel­­lyel ren­del­ke­ző és Gajdosné név­re hall­ga­tó tu­laj­do­nos­sal bí­ró cég cí­mé­ről te­szi. Mind­ezt azok után, hogy ta­gad­ta, hogy bár­mi­lyen üz­le­ti ér­de­kelt­sé­gei lennének…
Ös­­szes­sé­gé­ben lás­suk be: Gaj­dos Ist­ván nem más, mint az uk­rán po­li­ti­kai va­ló­ság. Mint je­len­sé­get kell ke­zel­ni, és túl­zot­tan nem kell meg­le­pőd­ni. Azon­ban a ma­gyar kor­mány hoz­zá­ál­lá­sán el­cso­dál­koz­ha­tunk. Ho­gyan pum­pál­hat­ják te­le pénz­zel ezt az em­bert, ami­kor tud­ják, hogy mit kép­vi­sel? Ho­gyan kép­zel­he­tik, hogy mind­ez kö­zép­tá­von nem fog a fe­jük­re vis­­sza­hul­la­ni? Ho­gyan jut­hat el a „Fi­desz-gyű­lö­let” odá­ig, hogy mi­nisz­té­ri­u­mi al­kal­ma­zot­tak és kép­vi­se­lők nem­zet­biz­ton­sá­gi koc­ká­za­tot kre­ál­ja­nak? Re­mél­jük, nem ez lesz a ma­gyar po­li­ti­kai valóság…Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #6: _ (2006. -0. 2-. 04: 2)  

umdsz-szdpu nem ugyanaz?

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _Hali (2005. -1. 2-. 30: 1)  

Mit is csinál Kapolyi László Magyarországon?

  
  Válaszok struktúrája


  #4: _Köles (2005. -0. 2-. 09: 2)zz  

Ezt az alakot amúgy elsősorban Kapolyi László futtaja Magyarországon.

  
  Válaszok struktúrája


  #3: _Köles (2005. -0. 2-. 09: 2)zz  

Ezt az alakot amúgy elsősorban Kapolyi László futtaja Magyarországon.

  
  Válaszok struktúrája


  #2: _Bazsaj (2004. -1. 1-. 24: 1)nem Európa  

És ezt az embert támogatja magyar adóforintokkal a Medgyessy, Gyurcsány kormány. Ezt a maffiózót támogatja az MSZP csak azért hogy a Fidesz favoritjának számító Kovács Miklóst (KMKSZ) ellensúlyozza.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”