OFFLINE | háló és puding |
Kulturális, miniszter
(2005. március)
A 2002-es kam­pány va­ló­ban hi­deg zu­hany­ként ért. Or­bán be­szé­de a két for­du­ló kö­zött a Test­ne­ve­lé­si Egye­te­men fel­épí­té­sé­ben, dra­ma­tur­gi­á­já­ban mussolinista volt. (Bozóki And­rás a HVG Port­ré-ro­va­tá­ban, 2005. feb­ru­ár 17.)

Korántsem há­lás do­log fel­nőt­tek­nek ma­gya­ráz­ni a ma­gá­tól ér­te­tő­dőt. Aki ér­ti, un­ja, aki nem ér­ti – te­hát, aki­nek szól –, ci­ki­zést gya­nít. Rá­adá­sul, ha va­la­ki­ben fel­nőtt­ként sem mű­köd­nek bi­zo­nyos, az óvo­dá­ban ki­ala­ku­ló kö­zös­sé­gi ref­le­xek, an­nak több­nyi­re mé­lyebb és nyil­vá­no­san alig tár­gyal­ha­tó oka van.
Szo­mo­rú­an pél­dáz­za ezt a faj­ta bajt az ele­mi hű­ség arc­pi­rí­tó hi­á­nya Ta­más Gás­pár Mik­lós ta­va­lyi, Nép­sza­bad­ság-be­li cik­ké­ben, ami­kor a szer­ző a ket­tős ál­lam­pol­gár­ság­ra ne­met mond­va, lé­nye­gé­ben ha­za­pa­ran­csol­ta a hoz­zá ha­son­ló­an ma­gyar ál­lam­pol­gár­rá vál­ni kí­vá­nó föl­di­je­it. De em­lít­he­tem Bozóki And­rást, az új kul­tu­rá­lis mi­nisz­tert is, aki Or­bán Vik­tort, egy­ko­ri har­cos­tár­sát és párt­el­nök­ét Mussolinihez ha­son­lí­tot­ta a HVG-ben. Tud­ja-e a mi­nisz­ter úr, hogy mi­ért nem pü­föl­jük el azt, aki­vel nem ér­tünk egyet, és mi­ért nem vág­juk a leg­sértőbb jel­ző­ket a má­sik sze­mé­be, ami­kor pe­dig nagy ked­vünk vol­na hoz­zá? Nos, azért, mert tud­juk, hogy az­zal a má­sik­kal hol­nap is ta­lál­koz­ha­tunk, sőt ne­tán együtt kell dol­goz­nunk. Nem me­he­tünk vi­lág­gá a konf­lik­tu­sa­ink­ból, és a má­si­kat sem vi­tet­het­jük el csak úgy ukk-mukk-fukk, akár­ho­vá. Eb­ből a helybenmaradási kény­szer­ből ala­kult ki a ci­vi­li­zá­ció, ami vé­gül is nem más, mint a konf­lik­tu­sok itt és most tör­té­nő, komp­ro­mis­­szu­mos meg­ol­dá­sá­nak mód­szer­ta­na. (Kul­tú­rá­ról pe­dig ak­kor be­szé­lünk, ha a ci­vi­li­zá­ció rög­zült kény­szer­kö­re­it né­há­nyan el­kez­dik öröm­mel lej­te­ni. A meg­szó­la­lá­sá­val ös­­sze­füg­gés­ben azon­ban nem em­lí­te­ném a kul­tú­rát.) Egy­elő­re ugyan­is az a kér­dés, hogy Ön, aki nem rös­tell­te haj­da­ni ba­rát­ját Mussolinihez ha­son­lí­ta­ni, mi­ként fog­ja nap mint nap el­vi­sel­ni a „tü­re­lem” bék­lyó­ját, ami pe­dig kö­te­le­ző­en jár fő­szol­gai stá­tu­sá­hoz. Re­mé­lem, se­gít­sé­gé­re va­gyok, ha két pél­dá­val ér­ve­lek a mér­le­ge­lő tü­re­lem na­pi po­li­ti­kai hasz­nos­sá­ga mel­lett. Mi­lyen egy­sze­rű len­ne ugyan­is fő­nö­két, Gyurcsány Fe­ren­cet rasszis­tá­nak bé­lye­gez­nünk a szaudi fo­ci­csa­pat tag­ja­i­nak arab ter­ro­ris­ták­ká mi­nő­sí­té­se mi­att! Szte­re­o­tí­pi­át hú­zott rá vét­len em­be­rek­re, más­ságukon él­ce­lőd­ve. Tü­re­lem és mér­le­ge­lés kell ah­hoz, hogy be­lás­suk: Gyurcsány itt nem ras­­szis­ta volt, csak egy ké­sőn érő ka­masz, aki rossz hu­mo­rát csil­log­tat­va töb­bed­szer­re is hasz­ta­lan pró­bál­ko­zott a hőn vá­gyott fel­nőtt sze­rep meg­hó­dí­tá­sá­val. Ah­hoz is jó­hi­sze­mű­ség kell, hogy el­hig­­gyük: a Vér és Be­csü­let ne­vű, be­til­tott akár­mit pusz­tán ügye­fo­gyott­ság­ból en­ged­te a Bel­ügy az ut­cá­ra feb­ru­ár 12-én, és nem több, mint szak­mai hi­ba foly­tán hi­á­nyoz­tak a rend­őrök, ami­kor a ren­dez­vényt kö­ve­tő­en egye­sek (ha tör­té­ne­te­sen szer­bek is) erő­sza­kos­kod­ni kezd­tek. Ha nem gya­ko­rol­nánk pol­gá­ri eré­nyün­ket, a be­lá­tást, kön­­nyen azt hin­nénk, hogy itt a hi­va­tal­ból el­kö­ve­tett pro­vo­ká­ció mi­nő­sí­tett ese­té­vel áll­unk szem­ben.
Van te­hát mit tü­re­lem­mel mér­le­gel­nünk, mi­nisz­ter úr, és eb­ben sen­ki­nek nem se­gít az Ön bombasztikára ki­gyúrt, hír­lap­írói vag­dal­ko­zá­sa. Ne­tán ha be­szél­ne Hiller ta­nár úr­ral? Ta­lán még nem késő…Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _adolf (2005. -0. 4-. 16: 0)  

Mussolini is nagy vesztes volt, ő is leszarta a parlamentet, korporatívan modellezett és heccelte hangos híveit rendesen, aztán általa úgy szeretett egészséges olasz nép szépen felkoncolta konzervatív szeretőjével együtt...

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”