OFFLINE | háló és puding |
Önkormányzati közért
(2005. március)
Ja­nu­ár 12-én a Kö­zös­sé­gi Ház­ban mint­egy más­fél­száz ér­dek­lő­dő je­len­létében le­zaj­lott a Jó­zsef At­ti­la-la­kó­te­lep év­nyi­tó be­szél­ge­té­se. (…) Mi­ért nem épít az ön­kor­mány­zat egy ol­csó kö­zér­tet? – hang­zott el már so­ka­dik al­ka­lom­mal a kér­dés. Dr. Gegesy Fe­renc vá­la­szá­ban le­szö­gez­te: el­ső­sor­ban azért nem fon­tol­gat­nak ilyen be­ru­há­zást, mert ez nem ön­kor­mány­za­ti fel­adat. (Beszámoló a Fe­renc­vá­rosban, a IX. ke­rü­le­ti ön­kor­mány­zat hi­va­ta­los lap­jában, 2005. feb­ru­ár)

Világosan em­lék­szem, ami­kor né­hány év­vel ez­előtt, a tizenikszedik ke­rü­let szé­lén be­men­tünk a he­lyi köz­élet köz­pont­já­ba, a kocs­má­ba. A sze­münk fel­de­rült az aláb­bi fel­irat lát­tán: Sör 40 Ft. Ez az ár már ab­ban az idő­ben is igen ver­seny­ké­pes­nek tűnt. Ren­del­tünk, hát né­hány üveg­gel, de a leg­na­gyobb cso­dál­ko­zá­sunk­ra a bu­té­li­án nem volt cím­ke. Meg­kér­dez­tük a fő­urat, hogy mit is kor­tyo­lunk. A vá­lasz az volt, hogy „Steffl-keveréket”. Na ak­kor és ott rá­jöt­tem, a ma­gyar tár­sa­da­lom tör­vény­sze­rű­sé­ge­it nincs az a bi­ná­ris kód, ami meg­fej­ti.
A la­kos­sá­gi fó­rum igen szép, ősi ha­gyo­má­nyok­kal ren­del­ke­ző, ma­gyar mű­faj. Ta­lán kez­de­mé­nyez­het­nénk az EU-illetékeseinél, hogy is­mer­jék el Hungaricumként. Per­sze a la­kos­sá­gi fó­rum csak ma­ni­fesz­tá­ci­ó­ja az egye­dül­ál­ló és utá­noz­ha­tat­lan ma­gyar nép­lé­lek­nek. An­nak a ma­gyar tu­laj­don­ság­nak, hogy min­den­ki min­den­hez ért: a fo­ci­hoz, a po­li­ti­ká­hoz, az or­vos­tu­do­mány­hoz, a köz­le­ke­dés­szer­ve­zés­hez. Per­sze ez a tu­dás nem ha­son­lít a re­ne­szánsz mű­velt­ség­hez, mert egy­sze­rű­en nem az in­for­má­ci­ók­ra, ha­nem az ösz­tö­nök­re és a meg­ér­zé­sek­re ala­pul. Ta­pasz­ta­la­ta­im sze­rint sok­szor az in­for­má­ció csak gyen­gí­ti ezt a faj­ta tu­dást. (Ta­lál­koz­tam olyan ta­xi­so­főr­rel, aki nem hit­te el, hogy Zuschlag Já­nos MSZP-kép­vi­se­lő volt: vál­tig ál­lí­tot­ta, hogy a Fi­de­szé.) Ezért nem le­het ha­ra­gud­ni ar­ra a so­ka­dik al­ka­lom­mal el­hang­zott kér­dés­re és tu­laj­do­no­sá­ra, hogy „mi­ért nem épít kö­zér­tet az ön­kor­mány­zat?”. Már az is szép tel­je­sít­mény­nek tű­nik, hogy a tisz­telt kér­de­ző ön­kor­mány­za­tot mon­dott és nem ta­ná­csot. Va­ló­szí­nű per­sze, hogy min­den év­ben el­hang­zik a vá­lasz is, amely ugyan in­for­má­ci­ót tar­tal­maz, de ez a kö­zért lé­tét (nemlé­tét) il­le­tő­en igen ke­ve­set nyom a lat­ba. Így néz­ve az­tán sem­min nem le­het és nem is kell cso­dál­koz­ni. Egé­szen ter­mé­sze­tes­nek tű­nik, hogy a leg­né­zet­tebb mű­sor cí­mért az Irigy Hón­alj­mi­rigy és Sas Jó­zsef vív gi­gá­szi küz­del­met. In­nen néz­ve ma­gá­tól ér­te­tő­dő az is, hogy az Auchan ma­da­ras Tesco (co­py­right by Fábry); a Fanta sző­ke kó­la; az alul­já­ró meg a búvóhíd, hogy a csi­nált út­ról már ne is be­szél­jünk. Min­den vi­lá­gos és min­den vég­te­le­nül egy­sze­rű. Csak ak­kor ne tessünk nya­va­lyog­ni, hogy a po­li­ti­ku­sok mi­lyen os­to­bák, meg csak a pénz ér­dek­li őket. A po­li­ti­ku­sa­ink pon­to­san olya­nok, mint ami­lye­nek mi va­gyunk, mi, a ma­gyar tár­sa­da­lom. Vég­te­le­nül sze­ret­ni­va­ló.

- S.F. -


Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. március (1127 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #6: _Anonym felhasználó (2006. -0. 3-. 23: 1)  

Na jó napot kívánok!

lehet hülyének nézni/leírni a magyar közösséget, de sose feledjük: MI IS ENNEK A KÖZÖSSÉGNEK VAGYUNK A TAGJAI!!! Szerintem napjainkban már a rasszizmus kinőtte magát, és lassan politikai szintérre tevődik át, tehát a kisebbségezés egyáltalán nem lesz sértő, ellenben egy "Ez nagyon MSZP-s beszólás volt","A FIDESZ vegyen fel a tagjai közé!" stílusúért akár ölni is képesek lesznek. És vegyük észre, ennek a kirobbantásában, táplálásában ugyebár MI (akik a tömeg felett állnak, hisz tudjuk, hogy közértet nem Gegesy csináltat) vagyunk főleg a felelősek...ennek így semmi értelme. A politizálásnak nem azt kéne jelentenie, hogy kígyót-békát ordítunk egymásra, hogy: te ezt nem csináltad meg, te viszont ezt nem - párhuzam: Óvónéni, a Józsi pofonvágott. Erre Józsi: De a Béla elvette az autómat... - szóval szerintem nyugodtan, saját értékek, és legalább TÖBBNYIRE megvalósítható igéretekkel kellene a kampányt teletűzdelni. Ja, és a végére: szerintem nem két ember, két arc közt kéne választani, hanem két párt között(ha már többre nem nagyon futja, gondolok itt többpártrendszerre) ja igen bocsánat az időrablásért...Szóval tizenhat év távlatában eljutottunk az egypártrendszerről a kétpártrendszerre...nagy teljesítmény- csak úgy mellékesen, amíg több szidnivaló politikusunk volt(mármint több pártból delegált) nem voltak ilyen kiélezett kampányaink...nem kellettek a kommandósok sem a tetőkre márc 15.-én..:) no jó gondolkodást a leírtakon, próbáljunk közösen tenni valamit a gyűlölet ellen

  
  Válaszok struktúrája


  #5: _ (2005. -0. 6-. 15: 1)  

Az elöző felsorolásomat folytatva ,/látom nem
írtak most felül/éppen ezért, jó lenne odafigyelnünk a II.ker Millenáris parkra,ami köztudott, szintén Orbán féle kezdeményezés az ifjúságért.Csupán azért említem meg,mert egyeseknek/jelen koaliciónak/megszületett két
Megasztáros rendezvény után a jövő-háza kép.
Tudjátok milyen? Till Attilás, /kihangsúlyozva persze ez nem rasszizmus/egy fehér és egy roma gyerek a szinpadon kedves közönségünk.
Tehát a jelennek igen sűrgős volt, a "világ álmodói" nagyságokat leszerelni eltüntetni,pedig mint mondták vándor lesz.Hát tényleg elvándorolt,feledésbe is merült.Nehogy az éleseszü ifjúság agyában fénygyulladjon és értékelni kezdje nagyjainkat,Nobeleseinket,feltalálóinkat stb és ennek tudazában kivilágosodott elmével, helyet követelni magunknak az Eu.ban,netán, és
nem akarnak ,
"angol bőrtáskáshagyományokat "hanem,echte eredeti elmés magyarosat.Üdv:magamhoz híven Krajnyák Anna
mindíg optimistán kell,hogy foganat legyen és
ne abordálás.

  
  Válaszok struktúrája


  #4: vitatkozó (2005. -0. 6-. 10: 1)  

Kössz az értesítést.A megvalósító Steiner elvt.V.ker polg.mest,hivalkodott ezzel a Tv-ben
A Fidesz még tanulópénzt fizet,mert neki még van mit ,de olyak mint MSZP öreg rókák,már tudni kéne,hogy a belvárosi discontok, tömkelege és minden 100ft,és még sorolhatnám,kiért és miért volt van.
Az észrevételem pedig azért történt,mert mással nemigen dicsekedhet az MSZP -
SZDSZ koalició.De ha már vita, hát legyen.Fidesz
tettek /Nemzeti Szinház megépült ahol most az
MSZP elvt.nők igen jól érzik magukat,Hidak a Dunán, belefogtak a Müvészetek Palotájában
ahol most SZDSZ-MSZP megint csak jól érzi magát,ha a programokat tekintjük(amit egyébként nem is akartak befejezni ,ha még emlékeztek, szüneteltették az építkezést)és belefogtak A Körstadionba És soroljam még
ami igen lényeges volt a fővárosnak és vidéknek egyaránt./A jelenlegi koalicíó A tüzijátékos bulizáson és sorozatos ünnepelgetésen kívül nem igen tett mást.Ja és váltogatják egymást,és maradnak az 50e ft.minimálbér a képükön,vagy fittness eredmény a testükön, elvt.-ak és elvt.-nők.Pozicióharc az EU.-ba.Egyébként a válaszadó nem értette meg az utalást.
Egyébként meg üdvözletem:Krajnyák Anna

  
  Válaszok struktúrája


  #3: TuRuL_2k2 (2005. -0. 6-. 09: 0)  

A belvárosi szociális boltokat a Fidesz kezdeményezte. Ölik egymást az MSZP-vel, hogy ki is akarta jobban. Szociális demagógia, nagy töménységben.

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #1


  #2: vitatkozó (2005. -0. 6-. 08: 1)  

Lemaradt a segéljen.Nem magyarázkodom,hogy gépekési hiba vagy mifene.a szöveg a lényeg.Krajnyák Anna

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”