OFFLINE | puncs | sport
Valódi autóversenyzés diszkont áron
Kicsi a bors, de gokart
(2004. április)
A magyar ralibajnokság vagy a Formula-1 itthoni népszerűsége is bizonyítja, hogy sok tízezer ember „szenved” Magyarországon sebességmámorban. A legelszántabbak választása gyakran a raliautózásra esik, pedig van olcsóbb és biztonságosabb autósport is. Ez pedig a gokart. A gokartozás az autóversenyzés első lépcsőfoka. A bohókás külső ellenére a gokart egy vérszomjas fenevad.

Az au­tó­zás és a ver­seny­zés él­mé­nye a kis au­tó ülé­sé­ben döb­be­ne­te­sen köz­vet­len: mind­ös­­sze né­hány cen­ti­re a föld­től, lá­bunk kö­zött a ben­zin­tank­kal, egy ap­ró ke­re­kű „já­ték­ban” ül­ve szá­gul­dunk. Igen, szá­gul­dunk, ugyan­is egy ver­seny­zés­re épí­tett kart vég­se­bes­sé­ge akár a két­száz ki­lo­mé­tert is el­ér­he­ti órán­ként. A jobb ver­seny­mo­to­rok tizenhat-tizenhétezret for­dul­nak per­cen­ként, akár­csak egy Formula-1-es au­tó. A ver­se­nye­ken szin­te test-test el­le­ni a küz­de­lem, a kis au­tók ka­nyar­se­bes­sé­ge a szé­les váz és a szé­les gu­mik mi­att je­len­tős rész­ben a ve­ze­tő fi­zi­kai tű­rő­ké­pes­sé­gé­től függ.
A go­kart ta­lán az egyik leg­biz­ton­sá­go­sabb tech­ni­kai sport. A bal­eset na­gyon rit­ka, vi­szont nem árt fel­hív­ni a fi­gyel­met ar­ra, hogy a ver­seny­zés erő­sen igény­be ve­szi a vál­lat és az al­kart.
A be­vá­sár­ló­köz­pont­ok par­ko­ló­i­ban vagy üdü­lő­he­lye­ken kí­nált go­kar­to­zás az ere­de­ti él­mény tö­re­dé­két nyújt­ja. A gé­pek rend­sze­rint le­har­col­tak, a mo­to­ro­kat le­fojt­ják, a pá­lyák több­sé­ge pe­dig igen egy­sze­rű. Ezért a to­váb­bi­ak­ban a ver­seny­sze­rű go­kar­to­zás­ról szó­lunk.
A sport­ág böl­cső­je Ame­ri­ka, ahol ál­lí­tó­lag mó­kás ked­vű ker­té­szek, meg­un­va a fű­nyí­rás egy­han­gú­sá­gát, át­ala­kí­tot­ták ma­si­ná­i­kat, és egy­más­sal kezd­tek ver­se­nyez­ni. Az új au­tó­sport né­hány év múl­va Ang­li­á­ban is meg­je­lent, és rö­vi­de­sen meg­hó­dí­tot­ta az egész kon­ti­nenst. Ha­zai fény­ko­rát a het­ve­nes-nyolc­va­nas évek­ben él­te, ami­kor az ala­csony szín­vo­na­lú, ám ol­csó és meg­bíz­ha­tó szo­ci­a­lis­ta tech­no­ló­gi­át (MTZ, Sim­son, Cse­pel) tud­ta fel­hasz­nál­ni a sport­ág.
A ki­lenc­ve­nes éve­ket azon­ban ezek a gyá­rak már nem él­ték túl, így a sport­ág is vál­ság­ba ke­rült. A „ba­rá­ti” for­rá­sok he­lyét a mé­reg­drá­ga nyu­ga­ti im­port vet­te át, így egy­re ke­ve­seb­ben tud­tak fenn­tar­ta­ni egy ver­seny­au­tót. Ek­ko­ri­ban alig öt­ven ver­seny­zőt tar­tott szá­mon a ha­zai au­tó­sport szö­vet­ség.
A meg­ol­dást a ha­zai gyár­tás el­in­dí­tá­sa je­len­tet­te. Pén­zes Jó­zsef mű­he­lye a ki­lenc­ve­nes évek má­so­dik fe­le óta gya­kor­la­ti­lag féláron tud iga­zi ver­seny­au­tót gör­dí­te­ni az asz­falt­ra. A váz sa­ját ké­szí­té­sű, a mo­tor pe­dig egy igen ki­for­rott száz köb­cen­tis, két­üte­mű olasz gyárt­mány. En­nek tel­je­sít­mé­nye a tar­tós­sá­gi szem­pont­ok mi­att ki­csit sze­ré­nyebb (12 ló­erő 12 ez­res for­du­lat­nál), ám mind­ezt ala­cso­nyabb szer­viz­költ­ség­gel há­lál­ja meg. Az éven­te szük­sé­ges mo­tor­ge­ne­rál költ­sé­ge ma­xi­mum húsz­ezer fo­rint.
Pén­zes Jó­zsef és ba­rá­tai a gyár­tás el­in­dí­tá­sa után az el­ké­szült da­ra­bok­kal 1997-ben már önál­ló gép­osz­tályt in­dí­tot­tak be a ha­zai baj­nok­ság­ban. A „K-100” osz­tály­ban in­du­lók csak a Pén­zes-fé­le go­kar­to­kat hasz­nál­hat­ják.
Nap­ja­ink­ban va­la­mi­vel har­minc fe­lett van a ka­te­gó­ri­á­ban ver­seny­zők lét­szá­ma. Jel­lem­ző­en a fi­a­ta­lok fe­dez­ték fel ma­guk­nak ezt az igen kön­­nyen el­ér­he­tő au­tó­ver­seny­zé­si le­he­tő­sé­get. A Pén­zes-fé­le go­kart új ára öt­száz­negy­ven­ezer fo­rint. Kar­ban­tar­tá­sa és fenn­tar­tá­sa egy év­ben kö­rül­be­lül száz­ezer fo­rint­ba ke­rül, és to­váb­bi szá­mot­te­vő költ­sé­gek­kel nem kell szá­mol­nunk. Hasz­nál­tan is hoz­zá le­het jut­ni a gép­hez, mi­vel so­kan lép­nek fel­jebb a ka­te­gó­ri­á­ból – egy ilyen da­rab ára há­rom-négy­száz­ezer fo­rint kö­rül van – de még en­nél is ol­csób­ban (száz­nyolc­van­ezer fo­rin­tos áron) úsz­hat­juk meg a ka­lan­dot, ha bé­re­lünk egy kartot. Egy baj­no­ki évad ti­zen­négy fu­tam­ból áll. Négy gokartpálya ad ott­hont a ver­se­nyek­nek: Kecs­ke­mét, Pan­non­ring (Győr), Dunaszerdahely és az új örkényi pá­lya. Pén­zes Jó­zsef és kis csa­pa­ta (ez rész­ben kis­fi­a­i­ból áll) szin­te min­den hét­vé­gé­jét va­la­me­lyik pá­lyán töl­ti, mi­vel tel­jes tech­ni­kai hát­te­ret biz­to­sít a gép­osz­tály­ban ver­seny­zők­nek.
Aki a Tesco-parkolós do­dzse­me­zé­sen már túl van, és ked­vet érez egy tel­jes ér­té­kű au­tó­ver­seny­zés­hez, an­nak egy teszt­na­pon va­ló rész­vé­telt ja­va­so­lunk. Ilyen­kor a tel­jes Pén­zes-csa­pat ve­lünk fog­lal­ko­zik. Be­ál­lít­ják a gé­pet, ru­hát és si­sa­kot ad­nak, mé­rik az idő­in­ket, és a nap vé­gén üd­vö­zöl­nek a K-100-as gép­osz­tály újon­cai kö­zött.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”