OFFLINE | téma |
Fahrenheit 9/11
(2004. szeptember)

Michael Moore egy ci­ni­kus gaz­em­ber. Nem ri­ad vis­­sza a ma­ni­pu­lá­ci­ó­tól (hogy is volt? hogy a Kó­la, pus­ka, sültkrumpli Charlton Heston-jelenetében az in­ter­jú­alany több­fé­le nyak­ken­dő­ben is szerepel…?), de va­la­hogy mint­ha a ci­ni­kus­sá­ga erő­söd­ne et­től, nem a gaz­em­ber­sé­ge. A Bush– Medgyessy boly­gó­együtt­ál­lás éve­i­ben Irak kér­dé­se tel­je­sen ki­for­dí­tot­ta a ha­zai po­li­ti­kai és saj­tó­vi­szo­nyo­kat a he­lyük­ből; egy-egy (jobb- és bal­ol­da­li!) nyi­lat­ko­zat, új­ság­cikk, kül­föl­di meg­fe­le­lő­je ép­pen az el­len­té­tes ol­dal sa­ját­ja volt stb. Ezért le­he­tett, hogy az alap­ve­tő­en li­be­rá­lis és há­bo­rú­el­le­nes Moore az itt­ho­ni li­be­rá­lis saj­tó­tól in­kább ka­pott hi­de­get, mint me­le­get, ugyan­ak­kor a jobb­ol­dal ma­gá­ra vélt is­mer­ni az Os­car-dí­jas do­ku­men­tum­film Bush-el­le­nes­sé­gé­ben. Na jó, itt az új film. Cannes­-ban Arany Pál­mát ka­pott, amúgy de­ma­gó­gia, per­sze. Van­nak ben­ne csúsz­ta­tá­sok (a há­bo­rú előt­ti Irakot mint a bol­dog, má­sod­vi­rág­zá­sát élő Me­zo­po­tá­mi­át mu­tat­ja be, például), de kam­pány van, és ez egy egy­ér­tel­mű, ki­mon­dott cél­lal bí­ró, az el­nök­vá­lasz­tá­si kam­pány­ra idő­zí­tett el­len­zé­ki film. A film­nek amúgy nincs szer­ke­ze­te, ha­csak az nem te­kint­he­tő szer­ke­zet­nek, hogy Bush-el­le­nes wur­lit­zer­ként mű­kö­dik, ami­re az van ír­va, hogy dobj be egy öt­ve­nest, és mondok még va­la­mit, köszi, szó­val kép­zeld, még az is van Bush-sal, hogy. Ezek a fo­gya­té­kos­sá­gok, bár ha a csúsz­ta­tá­sok mö­göt­ti szán­dé­kot néz­zük: hi­bák. És most más: a Fah­ren­heit igaz­sá­gai, mint egy adott né­ző­pont igaz­sá­gai, va­ló­szí­nű­leg lé­tez­nek. Moore nem ha­zu­dik, csak más fény­ben lát­tat; sok tény dol­go­zik a ke­ze alá, ezek­kel a té­nyek­kel nem le­het vi­tat­koz­ni. Mint ahogy nem le­het vi­tat­koz­ni egy há­bo­rú bor­zal­ma­i­val sem. A Fah­ren­heit az el­ső har­ma­dá­ban mű­kö­dik po­li­ti­kai film­ként, az­tán las­san át­vál­to­zik há­bo­rú­el­le­nes mű­vé, és már­is lát­szik, hogy itt ez kel­lett vol­na le­gyen a ge­rinc. Igen, a hul­la­me­rev cse­cse­mőt fel­dob­ják a pla­tó­ra, ez ha­tá­sos. És tény. És tud­juk, hogy még ma is él­het­ne. Tud­juk, ki dönt­he­tett vol­na más­ként. És ez le­he­tett vol­na Moore iga­zi té­má­ja, a film el­ső har­ma­da nél­kül – mert az az el­ső har­mad föl­fe­di a va­ló­di szán­dé­ko­kat. Vagy ami­kor egy­más után nyi­lat­ko­zik a bom­bá­zó pi­ló­tá­ja (be­te­szem a ze­nét, na­gyon ki­rály, hát­ra­dő­lök és meg­nyo­mom a gom­bot) és a szá­raz­föl­di­ek­nél szol­gá­ló am­csi (zombitekintetű, ne­he­zen ta­lál sza­va­kat, és ha ta­lál, csak olyat tud mon­da­ni, hogy én nem ezt akar­tam). Ezt be­mu­tat­ni va­ló­ban há­lás le­het. Az ame­ri­kai bel­po­li­ti­kai ló­láb­bal együtt vi­szont csak­: ha­tá­sos. Moore el­sza­lasz­tott egy nagy le­he­tő­sé­get: klasz­­szi­kus há­bo­rú­el­le­nes do­ku­men­tum­film al­ko­tó­ja­ként vo­nul­ni be a film­tör­té­net­be. Pe­dig min­den ké­pes­sé­ge és film­koc­ká­ja meg­volt eh­hez.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #2: _Peetya911 (2006. -0. 8-. 07: 1)  

A cikk iroja egy elmebeteg barom allat! Latszik hogy semmit nem tudsz ezekrol a dolgokrol!

  
  Válaszok struktúrája


  #1: _tomi (2006. -0. 4-. 02: 1)  

Mekkor ostoba ökör vagy te apám! Látszik, hogy sosem voltál olyan helyzetben ami kicsit is mérhető lett volna egy rajtad kívülállók által indított, értelem nélküli (csak a saját anyagi érdekeid miatt indított) háborúhoz.
A magadfajtának egyszer toll helyett ha nem is fegyvert, de valami hasznos munkához való szerszámot mindenképp a kezébe kellene nyomni - megnézném mire jutna vele...

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Wass Albertről
    Tisza István és az elsõ világháború
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”