OFFLINE | puncs | kultúra
A ballib szürkeállomány patológiája
Az utolsó keresztes lovag
(2005. április)
Az idei már­ci­us 15-i ki­tün­te­tet­tek lis­tá­ját vé­gig­fut­va elé­ge­det­ten nyug­táz­tuk, hogy egy lo­vag­ke­resz­tecs­ke ere­jé­ig Avar Já­nos is ré­sze­sül­he­tett a Nagy Szociálliberális Tá­bor­tűz me­le­gé­ből.

Ha va­la­ki, hát az El­múlt Hat­van Év Ame­ri­kai Ügyek­ben Il­le­té­kes Egyet­len Ma­gyar Megmondó-embere min­den­kép­pen meg­ér­de­mel­te a gyurcsányi oda­fi­gye­lést – ki­zá­ró­lag szak­mai ala­pon, per­sze. Örö­mün­ket csak rész­ben ár­nyé­kol­hat­ta be a tény, hogy pár nap­pal ko­ráb­ban test­kö­zel­ből volt sze­ren­csénk meg­ta­pasz­tal­ni a Vátesz szak­ma­i­sá­gát. Úgy ala­kult, hogy ke­zünk­be ke­rült a ta­va­lyi év egyik ame­ri­kai best­sel­le­ré­nek ma­gyar ki­adá­sa – Bob Woodwardnak, a The Wa­shing­ton Post sztár­új­ság­író­já­nak az ira­ki há­bo­rú­ról írt, Plan of Attack cí­mű köny­vé­ről van szó – amely tör­té­ne­te­sen épp Avar Já­nos tol­má­cso­lá­sá­ban ju­tott el a ha­zai ol­va­só­hoz. A Geopen Könykiadó lát­ha­tó­lag an­­nyi­ra meg­bí­zott Min­den Ame­ri­ka­nis­ták Ve­te­rán­já­ban, hogy még a lek­to­rá­lás költ­sé­gét is le­fa­rag­ha­tó­nak vél­te. Ros­­szul tet­te.

Úgy dön­tött, va­la­mi obskurus szer­ve­zet­nek ál­cáz­za az ASAP-ot, amely úgy­mond a há­bo­rú utá­ni Irak­ban kap majd sze­re­pet


A Tá­ma­dás Ter­ve ugyan­is az (ame­ri­kai) an­gol nyel­vet és gon­dol­ko­dást nem is­me­rő ol­va­só szá­má­ra kín­szen­ve­dés, a té­má­ban ott­ho­no­sab­ban moz­gó ér­dek­lő­dő ener­gi­á­it el­len­ben leg­in­kább az kö­ti le, ho­gyan is han­goz­ha­tott a szö­veg ere­de­ti­leg. A könyv hem­zseg az an­gol szin­ta­xis lo­gi­ká­ját kö­ve­tő ma­gyar­ta­lan mon­da­tok­tól, a pon­gyo­la meg­fo­gal­ma­zá­sok­tól („ki kell fej­lesz­te­nünk az ira­ki el­len­zé­ki cso­por­to­kat”, „Bush el­nök, aki­nek 200 ezer fő­nyi csa­pa­ta volt a térségben”) és az or­bi­tá­lis tár­gyi té­ve­dé­se­ket tük­rö­ző fél­re­for­dí­tá­sok­tól („az 1983–88 kö­zöt­ti ira­ki-irá­ni há­bo­rú során”). Emel­lett Avar Já­nos­nak lát­ha­tó­lag ko­moly aka­dályt je­len­tett egyes ame­ri­ka­niz­mu­sok – kü­lö­nö­sen a sa­já­tos wa­shing­to­ni po­li­ti­kai nyel­ve­zet – át­ül­te­té­se is, ami jó­ko­ra su­ta­sá­gok­ban csú­cso­so­dott ki; mint azt a „több­sé­gi ve­zér” pél­dá­ja mu­tat­ja (va­ló­já­ban kb.: a Sze­ná­tus több­sé­gi kép­vi­se­lő­cso­port­já­nak ve­ze­tő­je). Jel­lem­ző, hogy egyes el­ne­ve­zé­sek kö­vet­ke­zet­le­nül, kü­lön­bö­ző for­dí­tá­sok­ban je­len­nek meg a ma­gyar ki­adás­ban, így pél­dá­ul a CIA ál­tal a dön­tés­ho­zók ré­szé­re rend­sze­re­sen ös­­sze­ál­lí­tott nem­zet­biz­ton­sá­gi át­te­kin­tés (National Intelligence Estimate, NIE) a 222. ol­dal kor­rekt­nek ne­vez­he­tő „Nem­ze­ti Hír­szer­zé­si Ér­té­ke­lé­se” után a 496. ol­dal­ra az óvo­dás szin­tű „Or­szá­gos Hír­szer­ző Becs­lés­re” változott. A Gyöngy­sze­met azon­ban a 415. ol­da­lon he­lyez­te el az ATV Új­ság­író­klub­já­nak Ame­ri­kai Ügyek­ben Il­le­té­kes Hi­va­tá­sos Főkonzultánsa, ahol is a kö­vet­ke­ző mon­da­tot ad­ta Condoleezza Rice (ak­ko­ri) nem­zet­biz­ton­sá­gi fő­ta­nács­adó szá­já­ba: „Azt akar­juk, hogy Irakot ira­ki­ak, még­pe­dig az ASAP igaz­gas­sa”. Szin­te lát­juk Avar Já­nos mé­lyen ba­ráz­dált, gond­ter­helt hom­lo­kát: lát­ha­tó­an fo­gal­ma sem volt ar­ról, mit je­lent­het a rö­vi­dí­tés. Ezért úgy dön­tött, va­la­mi obskurus szer­ve­zet­nek ál­cáz­za az ASAP-ot, amely úgy­mond a há­bo­rú utá­ni Irak­ban kap majd sze­re­pet. Nos, nem vé­let­le­nül nem hal­lot­tunk ilyen szer­ve­zet­ről az­óta sem. Ugyan­is ha fel­üt­jük a ke­zünk ügyé­be aka­dó leg­gyat­rább szó­tá­rt, ab­ból is ki­de­rül: az ASAP a rö­vi­dí­té­sek­re igen fo­gé­kony ame­ri­kai an­gol nyelv­ben az „as soon as possible” ki­fe­je­zést ta­kar­ja. Az Avar Já­nos ál­tal vic­ce­sen fél­re­for­dí­tott mon­dat te­hát va­ló­já­ban va­la­hogy így hang­zik: „Azt akar­juk, hogy Irakot az ira­ki­ak igaz­gas­sák, még­pe­dig a le­he­tő leg­ha­ma­rabb”. El­len­ben nem gon­dol­juk, hogy egy má­sik jel­lem­ző Avar-ba­ki, a „brigade” (dan­dár) szó­nak a ma­gyar „bri­gád” ki­fe­je­zés­re tör­tént át­ül­te­té­se szük­ség­sze­rű­en for­dí­tá­si hi­ba len­ne. Lás­suk be: Avar Já­nos­nak a mo­dern eu­ró­pai ma­gyar (nép)köztársaságért vég­zett, lo­vag­ke­reszt­tel ho­no­rált több év­ti­ze­des ál­do­za­tos (brigád)mun-kája ma­ra­dan­dó nyo­mot ha­gyott Ame­ri­ka-szak­ér­tőnk szó­kész­let­ében.Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _ (2005. -0. 4-. 24: 1)  

Sajnos a cikk címe nem korrekt! Nevezett Avar ets. nem az UTOLSÓ a sorban. a hozzá hasonló pártlovagokkal a mai napig tele van a politika - és az intézmények vezetősége, még alacsonyabb szinten is. Ez a (ki)halhatatlanok klúbja.

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”