OFFLINE | puncs |
A bor, a búza és a béke szigete
Catan telepesei
(2005. április)
A kü­lön­fé­le lel­kü­le­tek­hez és vi­lág­né­ze­tek­hez más és más tár­sas­já­ték pas­­szol. A vi­lág ere­de­tét is a Ver­seny­re vis­­sza­ve­ze­tő kar­valy­tő­kés szá­má­ra ott a Monopoly, a prag­ma­ti­kus spe­ku­láns szá­má­ra a Me­tál­tőzs­de vagy a Tőzs­de, az antiglobalista, tő­keel­le­nes pro­le­tár já­té­ka pe­dig a Gaz­dál­kodj oko­san. Mi ma­rad az épí­tő szel­le­mi­ség­be, az üz­le­ti tisz­tes­ség­be és a mér­ték­le­tes gya­ra­po­dás­ba ve­tett szi­lárd hit­tel élő pol­gár­em­ber­nek? Egy né­met já­ték, a Catan te­le­pe­sei.

Márai maestro sze­rint a pol­gár ci­vi­li­zá­ci­ót te­rem­tett, cso­dá­la­tos vá­ro­so­kat ho­zott lét­re. Catan szi­ge­tén is ez a fel­adat vár te­le­pe­se­ink­re: a kez­det­ben mind­ös­­sze két te­le­pü­lés­ből és rö­vid­ke út­ból ál­ló ko­ló­ni­án­kat kell fel­vi­rá­goz­tat­nunk. A já­ték sza­bá­lya­i­ra le­for­dít­va mind­ez an­­nyit tesz, hogy a kez­de­ti 2 pontunkat (1 per fa­lu) kell ve­tély­tár­sa­in­kat meg­előz­ve 10-re gya­ra­pí­ta­nunk. A já­ték­tér vé­let­len­sze­rű­en le­ra­kott, szá­raz­föl­di te­rü­le­te­ket jel­ké­pe­ző hat­szö­gek­ből áll ös­­sze, ezt ten­ger veszi kö­rül, né­hol ki­kö­tő­vel.
A Sor­sot két koc­ka kép­vi­se­li, min­den já­té­kos do­bás­sal in­dít­ja a kö­rét, s a do­bott szám­mal el­lá­tott já­ték­me­zők szé­lén épült fal­vak 1-1, a vá­ro­sok 2-2 nyers­anyag­kár­tyá­hoz jut­tat­ják gaz­dá­ju­kat. Né­mi valószínűség-számítási alap­is­me­re­ttel gyor­san rá le­het jön­ni, hogy 2 koc­ká­val jó­val na­gyobb esély van 8-at dob­ni, mint 12-t, de a ma­te­ma­ti­ka iránt ke­vés fo­gé­kony­sá­got mu­ta­tók ked­vé­ért a já­ték ké­szí­tői a szám­je­gyek mé­re­té­vel és szí­né­vel is jel­zik, me­lyik le­he­tő­ség men­­nyi­re esé­lyes. Le­ge­lő­ink bá­rá­nyok­kal, ga­bo­na­táb­lá­ink bú­zá­val, he­gye­ink érc­cel, er­dő­ink fá­val, agyag­bá­nyá­ink tég­lá­val gaz­da­gít­ják ko­ló­ni­án­kat. Az épít­ke­zé­sek­hez más-más nyers­anyag­ra lesz szük­sé­günk: az út pél­dá­ul fá­ból és tég­lá­ból épül, egy te­le­pü­lés vá­ros­sá fej­lesz­té­se bú­zá­kat és ér­ce­ket igé­nyel. A nyers­anyag­kár­tyák­kal a já­té­ko­sok egy­más kö­zött sza­ba­don ke­res­ked­het­nek, a bank­kal meg­ha­tá­ro­zott sza­bá­lyok sze­rint le­het üz­le­tel­ni. A törpök éle­te azon­ban nem csak já­ték és me­se: ha va­la­ki 7-est dob, ak­kor jön a rab­ló és a leg­alább 8 nyers­anyag­gal ren­del­ke­ző ver­seny­zők­nek el kell dob­niuk lap­ja­ik fe­lét, így ér­de­mes fe­gyel­me­zett kész­let-gaz­dál­ko­dást foly­tat­ni. A rab­lót a já­ték­té­ren egy fe­ke­te fi­gu­ra tes­te­sí­ti meg, amit min­den 7-es­nél újabb me­ző­re kell rak­ni: amed­dig a rab­ló ga­ráz­dál­ko­dik va­la­hol, ad­dig ott sem­mi­fé­le nyers­anyag nem te­rem.
Stra­té­gi­án­kat kül­de­tés­tu­da­tunk mel­lett erő­for­rá­sa­ink és ri­vá­li­sa­ink ügy­kö­dé­sei ha­tá­roz­zák meg: le­het fej­lesz­té­si kár­tyák­kal ope­rál­ni, hogy ná­lunk le­gyen a lo­vagkár­tyá­kért já­ró, 2 pon­tot érő leg­na­gyobb lo­va­gi ha­ta­lom és a pon­tot érő kár­tyák, vagy szor­gal­ma­san épít­kez­ni a fal­vak, vá­ro­sok pont­ja­i­ért és a szin­tén 2 pon­tos leg­hosszabb ke­res­ke­del­mi út­vo­nal­ért. 3 já­té­kos még ké­nyel­me­sen el­fér a já­ték­té­ren, de 4 ver­seny­ző ese­tén már kön­­nyen el­fogy­hat a le­ve­gő egy-egy ke­vés­bé ügye­sen ma­nő­ve­re­ző te­le­pes kö­rül, s nem ma­rad he­lye az újabb épít­ke­zé­sek­hez.
A Ten­ge­ri Uta­zó az itt­hon el­ső­ként meg­je­lent Catan-kiegészítő (az el­ső lá­tás­ra meg­té­vesz­tő do­boz el­le­né­re csak az alap­já­ték­kal együtt játsz­ha­tó), amely újabb táv­la­to­kat nyit te­le­pe­se­ink éle­té­ben. Catan mel­lett más, ki­sebb szi­ge­te­ken is meg­je­len­he­tünk, be­csü­le­tes hó­dí­tó mód­já­ra gyar­ma­ti sor­ba ta­szít­va a min­ket is­ten­ként tisz­te­lő benn­szü­löt­te­ket. A ki­bő­ví­tett já­ték­té­ren ten­ger­par­ti fal­va­ink­ból és vá­ro­sa­ink­ból in­dít­ha­tunk ha­jó­kon­vojt tá­vo­li vi­dé­kek fe­lé. Az arany­fo­lyó ne­vű új te­rü­lettí­pus egy kis da­rab az ígé­ret föld­jé­ből, min­dig olyan nyers­anya­got ter­mel, ami­re a já­té­kos­nak ép­pen szük­sé­ge van, ha va­la­ki­nek si­ke­rül el­jut­nia a meg­hó­dí­tá­sá­ig. A rab­ló­nak is kol­lé­gá­ja akad, egy ka­lóz­ha­jó ke­se­rí­ti a ten­ger­re szál­ló te­le­pe­sek éle­tét, ha­son­ló lo­gi­ka sze­rint, mint a szá­raz­föl­di ha­ra­mia.

A telepeseket nem csak egymás ármányai fenyegetik, hanem a barbárok támadása is, akik munkaköri leírásuknak megfelelően megrohannak és földig rombolnak egy várost, a férfiakat kicsontozzák, a nőket megbecstelenítik, satöbbi


A má­sik, ha­zánk­ban is meg­je­lent bő­ví­tés, a Lo­va­gok és Vá­ro­sok azok­nak szól, akik unal­mas­nak és ál­szent­nek ta­lál­ják a bé­kés egy­más mel­lett élést, sze­ret­né­nek ke­reszt­be­ten­ni a töb­bi ko­ló­ni­á­nak és nem tar­toz­nak a fa­ir play hí­vei kö­zé. Az új kár­tyák ré­vén elő­re meg­ha­tá­roz­hat­juk do­bá­sunk ér­té­két (al­ki­mis­ta), fel­cse­rél­het­jük az egyes me­zők szám­kár­tyá­it (fel­ta­lá­ló), le­bont­ha­tunk egy út­sza­kaszt ri­vá­li­sunk­nál, majd fel­épít­het­jük ma­gunk­nál (dip­lo­ma­ta) vagy ép­pen egy erő­sebb el­len­fe­lünk ke­zé­ből cso­por­to­sít­ha­tunk át két nyers­anya­got sa­ját tu­laj­do­nunk­ba (ke­res­ke­dő mes­ter). A te­le­pe­se­ket nem csak egy­más ár­má­nyai fe­nye­ge­tik, ha­nem a bar­bá­rok tá­ma­dá­sa is, akik mun­ka­kö­ri le­írá­suk­nak meg­fe­le­lő­en meg­ro­han­nak és föl­dig rom­bol­nak egy vá­rost, a fér­fi­a­kat ki­cson­toz­zák, a nő­ket meg­becs­te­le­ní­tik, sa­töb­bi. E tra­gi­kus vég­ki­fej­le­t meg­fe­le­lő ka­to­nai erő, az­az hős lo­va­gok fel­so­ra­koz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg, si­ker­te­len vé­de­ke­zés ese­tén a leg­ki­sebb erőt fel­vo­nul­ta­tó já­té­kos vá­ro­sa lát­ja ká­rát a bar­bár tá­ma­dás­nak. A Lo­va­gok és Vá­ro­sok­ra saj­nos kü­lö­nö­sen jel­lem­ző a ma­gyar nyel­vű Catan-kiadások rák­fe­né­je: te­le van for­dí­tá­si hi­bák­kal, nem csak a meg­fo­gal­ma­zás ma­gyar­ta­lan sok he­lyen, de több pon­ton a né­met ere­de­ti sza­bá­lya­it sem si­ke­rül vis­­sza­ad­ni. Ér­de­mes ke­res­ni egy ja­ví­tott vál­to­za­tot va­la­me­lyik internetes ol­da­lon.
A ma­gya­rul szin­tén meg­je­lent „Catan – Gye­re­kek­nek” vál­to­zat­ban a koc­ka­do­bá­lá­son kí­vül nincs túl sok fel­ada­ta a já­té­ko­sok­nak, így va­ló­ban csak a leg­if­jabb kor­osz­tály szá­má­ra je­lent bár­mi­fé­le él­ve­ze­tet, ők vi­szont „já­té­kon kí­vül” is jól szó­ra­koz­hat­nak a szé­pen ki­dol­go­zott fi­gu­rák­kal. Szá­mos olyan vál­to­za­ta van a já­ték­nak, amely itt­hon nem kap­ha­tó. Bécs­ben so­ká­ig né­ze­get­tem vá­gya­koz­va a föld­től egé­szen a pla­fo­nig Catan-mutációkkal és -kiegé- szítőkkel megrakott pol­co­kat, és csak az egye­te­mi né­met­órák meg­aláz­ta­tá­sai tar­tot­tak vis­­sza at­tól, hogy egy utazószettel gaz­da­gít­sam gyűj­te­mé­nye­met.
A Catan nagy eré­nye, hogy a va­ri­ál­ha­tó já­ték­tér mi­att nincs min­den hely­zet­ben győ­zel­met ho­zó stra­té­gia, a já­ték­me­net ki­egyen­sú­lyo­zott­sá­gá­nak kö­szön­he­tő­en pe­dig rit­kán for­dul elő, hogy va­la­ki tíz perc után esély­te­le­nül unat­koz­zon, míg a töb­bi­ek küz­de­nek. Hát­rá­nya, hogy csak hár­man vagy né­gyen játsz­hat­ják (itt­hon még nem je­lent meg a 6 fő­re bő­ví­tett ki­egé­szí­tő), így na­gyobb tár­sa­ság szá­má­ra nem a leg­jobb vá­lasz­tás. Ta­valy nyá­ron ba­la­to­ni strand­fel­sze­re­lé­sünk ál­lan­dó ele­me volt a Ten­ge­ri Uta­zó­val bő­ví­tett alap­já­ték (a két do­boz tar­tal­ma si­mán el­fér egy­ben is), olykor né­mi ér­tet­len­sé­get okoz­va a stran­do­ló if­jú­ság kö­ré­ben. Mint ki­de­rült, a ko­lo­ni­zá­lás akár is­mer­ke­dé­si cél­ra is al­kal­mas le­het, er­re a keszt­he­lyi na­po­zó-stég a ta­núnk: két tel­je­sen kez­dő szom­bat­he­lyi szép­ség alá­zott min­ket po­rig.


Határontúl

Néhány, magyarul eddig meg nem jelent Catan-variáció:
Zarahemla telepesei: az alapjáték a mormon Ígéret Földjén.
Catan csillagutazói: űrhajós-harcolós-galaxisos (műanyag kivitelben).
Catan telepesei kártyajáték: gyűjtögetős kártyajáték Catan főhőseivel.
Catan telepesei – történelmi küldetések: hódítás Kheopsz és Nagy Sándor világában.


A Catan-kommuna

A játéknak stabil rajongótábora alakult ki pár év alatt. A közösségek itthon elsősorban a világhálón szerveződnek, számos fórumon (pl. forum.rpg.hu és forum.index.hu) folyik a vita szabályokról és újdonságokról, és vannak kifejezetten a témának szentelt honlapok, mint a catan.hu. Rendszeresen tartanak versenyeket is, a 3. Catan Magyar Bajnokság következő fordulója 2005. április 16-án, szombaton lesz Budapesten, a Rottenbiller u. 10. alatti Szabó Ervin Könyvtárban. A versenyzők nevezési díja 500 Ft, de ha valaki csak valamilyen játékot szeretne kipróbálni, az semmibe nem kerül (bővebb információval Bíró András szolgálhat az andras.biro@axelero.hu e-mail címen vagy a 30/535-4285-ös telefonszámon).
Akár online is lehet játszani, több külföldi portál kínál catanozási lehetőséget. A settlers.cs.northwestern.edu és a catan.jsettlers.com címen java-alapú, minimalista megjelenésű webes felületen küzdhetünk meg külhoni riválisainkkal, a wannagame.com letölthető klienst és szebb grafikát kínál (vigyázat, munkaidőben szerkesztőségi titkárunk előszeretettel bünteti a világot e honlapok valamelyikén).Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1705: _tjinimjzgt (2007. -0. 6-. 23: 0)  

Hello! Good Site! Thanks you! lfcbflfrptso

  
  Válaszok struktúrája


  #1704: _ (2007. -0. 2-. 12: 0)  

programas gratis
Adult Videos
young video models
Baixar Musicas Gratis
hombres
chelsea pto
zoofilia fotos hombres

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #


  #1703: _ (2007. -0. 2-. 12: 0)  

programas gratis
Adult Videos
young video models
Baixar Musicas Gratis
hombres
chelsea pto
zoofilia fotos hombres

  
  Válaszok struktúrája


  #1702: _ (2007. -0. 2-. 12: 0)  

programas gratis
Adult Videos
young video models
Baixar Musicas Gratis
hombres
chelsea pto
zoofilia fotos hombres

  
  Válaszok struktúrája


  #1701: _ (2007. -0. 2-. 12: 0)  

sexo gratis fotos
Sex Video Clips
video clips
sexobizarre
comercio del metal
calzado seguridad epis
Lenceria Fotos

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”