OFFLINE | puncs |
Vesztes vagy, ha nyáron letekered az ablakod
Az Imázsharcos
(2005. április)
A ja­nu­á­ri reg­ge­le­ken út­ban Donovaly fe­lé már a Hun­gá­ria kör­úton fel­ve­szi a sí­e­lős nap­szem­üve­get. Hét­köz­nap a boardos sap­ká­ját hord­ja, mí­nusz tíz fok­ban is nyi­tott bőr­ka­bát­ban jár, a konditeremben már csak szál­ká­sít. Ő ko­runk hő­se, az imázsépítő.

A ta­vasz be­kö­szön­te egy­re töb­bünk fi­gyel­mét irá­nyít­ja vi­zu­á­lis meg­je­le­né­sünk fon­tos­sá­gá­ra. So­kan vi­szont ezen már rég túl­ju­tot­tak, tu­da­to­san tö­rek­ednek egyé­ni imázsuk fel­épí­té­sé­re és fo­lya­ma­tos ak­tu­a­li­zá­lá­sá­ra. Igen, ők már meg­ér­tet­ték, hogy ko­runk­ban az élet harc, az imázsok har­ca. A tar­ta­lom hu­szad­ran­gú szem­pont­tá vált, a lé­nyeg a meg­je­le­ní­tés, a cél­tu­da­tos ön­áb­rá­zo­lás.
A pro­fi Imázsharcos min­den­na­pi dön­té­se­i­nek je­len­tős ré­szét az imázsépítés szem­pont­já­ból hasz­nos/ká­ros bi­ná­ris kód­ja men­tén hoz­za meg. Szá­má­ra az élet fo­lya­ma­tos imázsépítés, a ma­gán­élet­ben ka­ma­to­zó imázstőke fel­hal­mo­zá­sa. A vál­la­la­ti iden­ti­tás (corporate identity) min­tá­já­ra meg­te­remt­he­tő egyé­ni iden­ti­tás (self identity), va­gyis meg­je­le­né­sünk op­ti­ka­i­lag és ma­ga­tar­tás­for­ma szem­pont­já­ból tör­té­nő ki­ala­kí­tá­sa a vég­ső lé­nyeg.
Az év min­den sza­ká­ban tu­da­to­san cse­lek­szik. Az el­ső hó le­esé­se után át­ül a kör­úti/tó­par­ti cir­ká­lás­hoz ide­á­lis BMW-ből az összkerekes Subaruba. Fel­sze­re­li a ko­csi te­te­jé­re a fel­tű­nő már­ka­jel­zés­sel el­lá­tott síboxot. A kez­dők té­len gyak­ran kö­ve­tik el azt a hi­bát, hogy hét­köz­nap is síkabátot hor­da­nak, ami igen ko­moly hi­ba. Az iga­zi me­nők ugyan­is csak fi­nom uta­lá­so­kat tesz­nek öl­tö­ze­tü­kön ke­resz­tül ar­ra, hogy hét­vé­gé­i­ket mi­lyen té­li­sport űzé­sé­vel töl­tik. Azt per­sze so­ha nem tud­juk meg ró­luk, hogy a hódeszkás ta­nul­má­nya­ik so­rán men­­nyi pont­be­vér­zést si­ke­rült be­gyűj­te­ni­ük a ko­po­nyá­ju­kon be­lül.
Az Imázsépítő szá­má­ra a ta­vasz fel­ké­szü­lé­si idő­szak. Ezek­ben a he­tek­ben szer­zi be in­for­má­ci­ó­it az ar­cu­lat­épí­tés új le­he­tő­sé­ge­i­ről.

Té­ved, aki azt hi­szi, hogy az Imázsépítő szá­má­ra a szörf pél­dá­ul vízisport. A szörf va­ló­já­ban szá­raz­föl­di sport, kiegészítői (szem­üveg, ru­ha, stb.) se­gít­sé­gé­vel óri­á­si, ta­lán az egyik leg­na­gyobb pont­ér­ték érhető el a stran­don

Egy-egy új hob­bi vagy sport­ág ugyan­is óri­á­si le­he­tő­ség. Ta­vas­­szal egyet­len stra­té­gi­ai dön­tést hoz csak­: nap­szem­üve­get vá­sá­rol. Ezt az esz­közt szin­te kul­ti­kus tárgy­ként ke­ze­li.
A nyár a to­tá­lis imázsháború idő­sza­ka. El­ér­ke­zé­sét az év má­so­dik, ám ta­lán leg­je­len­tő­sebb stratégiai dön­té­se, a für­dő­ru­ha ki­vá­lasz­tá­sa jel­zi. Itt egy rossz dön­tés vég­ze­tes­nek bi­zo­nyul­hat, mi­vel a strand a leg­fon­to­sabb harc­tér. Ide ál­ta­lá­ban spor­tos au­tó­val (BMW, Al­fa, Porsche és ilyes­mik) ér­ke­zik. Jel­lem­ző au­tó­de­ko­rá­ci­ó­ja a diszk­rét sport­ki­pu­fo­gó és a szörf­desz­ka, eset­leg jetski. Va­la­mint egy vagy több melírozott „ne­héz­tü­zér” a többi ülé­sen. Ar­cu­la­tá­nak igen fon­tos ki­egé­szí­tő­je a fel­te­kert ol­dal­szél­vé­dő, amely a klí­ma meg­lét­ét és mű­kö­dé­sét jel­zi. A kez­dő­ket nyá­ron gyön­gyö­ző hom­lo­kuk­ról és be­lül­ről pá­rá­so­dó szél­vé­dő­ik­ről is­mer­het­jük meg.
A bel­ső tér kel­le­mes har­mó­ni­á­ját leg­fel­jebb csak azért tö­ri meg, hogy a hang­ta­la­nul mű­kö­dő elekt­ro­mos ab­lak­eme­lő­jét igény­be vé­ve meg­tu­da­kol­ja tő­lünk, hogy mer­re lesz a stran­don a bi­ki­nis lá­nyok au­tó­mo­só ver­se­nye? Ha eset­leg ez­után meg­di­csé­ri a Corsánk gyá­ri hi­fi­jét, ak­kor ne vi­gyo­rog­junk túl­sá­go­san elé­ge­det­ten.
A nyá­ri spor­tok kö­zül leg­in­kább a par­ton űz­he­tő­ek ér­dek­lik. Té­ved, aki azt hi­szi, hogy az Imázsépítő szá­má­ra a szörf pél­dá­ul vízisport. A szörf va­ló­já­ban szá­raz­föl­di sport, ki­egé­szí­tői (szem­üveg, ru­ha, stb.) se­gít­sé­gé­vel óri­á­si, ta­lán az egyik leg­na­gyobb pont­ér­ték ér­he­tő el a stran­don. Jól gon­dol­juk meg: ki lát­ja, hogy a part­tól több száz mé­ter­re ki mit mű­vel a desz­kán? Az Imázsépítő tud­ja ezt jól, fel­is­me­ré­sé­nek dí­jai pe­dig mikrotangákba búj­va kon­cent­rá­lód­nak kö­rü­löt­te.
Ha iga­zi győz­te­sek sze­ret­nénk len­ni, ak­kor nincs me­se, meg kell ta­nul­nunk az imázsépítés mű­vé­sze­tét. Bőr­ka­bátok, már­kás szem­üve­gek és ru­hák, va­la­mint a szá­mos imázs-cse­me­ge nél­kül ma szin­te nem is lé­te­zünk. Es­hetsz-kelhetsz a hódeszkával, el­sza­kít­ha­tod a ször­föd vi­tor­lá­ját, bé­náz­hatsz ös­­szevis­­sza. Mind­ez nem szá­mít. Ha van egy jó nap­szem­üve­ged, te le­szel a győz­tes!Kapcsolódó letölthető archív fájlok:
UFi 2005. április (1427 kbyte)


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”