OFFLINE | téma | gazdaság
A könnyelmű és naiv befektetők vámszedői
Nagypályás szemfényvesztõk
(2003. december)
Az egy­más után be­dő­lő in­gat­lan­szö­vet­ke­ze­tek mel­lett az el­múlt évek má­sik nagy si­ke­rű szél­há­mos­sá­ga a fik­tív tőzs­dei be­fek­te­té­se­ket kí­ná­ló ál-bró­ker­cé­gek tör­té­ne­te. So­kan be­in­dul­nak a ki­lá­tás­ba he­lye­zett me­sés ho­za­mok­tól, és anél­kül bíz­zák e vál­lal­ko­zá­sok­ra mil­li­ó­i­kat, hogy ven­nék a fá­radt­sá­got, és utá­na­néz­né­nek az adott vál­lal­ko­zás en­ge­dé­lye­i­nek.

A bot­rá­nyok ered­mé­nye­ként ma kö­rül­be­lül an­­nyi­ra bi­za­lom­ger­jesz­tő bró­ker­ként be­mu­tat­koz­ni, mint po­li­ti­kus­ként vagy ép­pen biz­to­sí­tá­si ügy­nök­ként. A ko­moly po­li­ti­kai hul­lá­mo­kat ve­tő K&H Equities-ügy mel­lett nemrég ke­rült nyil­vá­nos­ság­ra egy más jel­le­gű, de el­vi­leg szin­tén rész­vény-tranz­ak­ci­ók­hoz köt­he­tő, 7,6 mil­li­árd fo­rint ér­té­kű csa­lás-so­ro­zat, három éve pe­dig ha­son­ló mód­sze­rek­kel 2 mil­li­ár­dot csal­tak ki a hi­szé­keny be­fek­te­tők­től élel­mes hol­land üz­let­em­be­rek. Előb­bi eset­ben jó­részt kül­föl­di­ek, utób­bi­ban ha­za­i­ak a ká­ro­sul­tak.
A két ügy­let kö­zös vo­ná­sa, hogy a ki­ter­ve­lők egy ki­vé­te­lé­vel kül­föl­di ál­lam­pol­gár­ok, a sok­szor mit sem sej­tő ma­gyar al­kal­ma­zot­ta­kat csak a ki­vi­te­le­zés­re hasz­nál­ták fel. Ha­son­ló mód­sze­rek­kel és ígé­re­tek­kel to­bo­roz­ták mun­ka­tár­sa­i­kat, akik fo­lya­ma­to­san cse­ré­lőd­tek, ugyan­ak­kor kel­lő rá­me­nős­ség­gel le­he­tő­ség volt a gyors elő­me­ne­tel­re is. Az an­go­lul „boiler room”-nak („ka­zán­ház­nak”) ne­ve­zett mód­szer lé­nye­ge, hogy a po­ten­ci­á­lis ügy­fe­le­ket a rend­kí­vül ag­resszív „bró­ke­rek” te­le­fo­non igye­kez­nek rá­bír­ni sok­szor nem is lé­te­ző rész­vé­nyek vá­sár­lá­sá­ra vagy más be­fek­te­té­sek­re. Az át­utalt pén­zek az­tán rend­sze­rint nem jut­nak el sem­mi­lyen tőzs­dé­re, a szél­há­mos­ok kész­pénz­ben ve­szik fel az egé­szet a szám­lá­ról.
A csa­ló vál­lal­ko­zá­sok le­lep­le­zé­sét, felkutatását ne­he­zí­ti, hogy pa­pí­ron rend­sze­rint egy kül­föl­di anya­cég szá­má­ra szer­vez­nek ügy­fe­le­ket, így a Pénz­ügyi Szer­ve­ze­tek Ál­la­mi Fel­ügye­le­te a törvény szerint nem vizs­gál­hat­ja te­vé­keny­sé­gü­ket, megalapozott gya­nú ese­tén leg­fel­jebb be­je­len­tést te­het a rend­őr­sé­gen (ahogy ebben az esetben tör­tént is), és köz­le­mény­ben hív­hat­ja fel a fi­gyel­met a ve­szély­re.

A ka­zán­ház­ból je­len­tik
A Positions Mar­ke­ting Kft. egy ko­ráb­bi mun­ka­tár­sa la­punk­nak el­mond­ta, hogy egy új­ság­hir­de­tés ré­vén ke­rült kap­cso­lat­ba a telemarketinges ál­lá­so­kat és ki­emel­ke­dő jö­ve­del­met kí­ná­ló cég­gel. A Vá­ci út egyik ele­gáns iro­da­há­zá­ban szé­ke­lő Positions Mar­ke­ting­nél egy jel­ké­pes ál­lásin­ter­jú után min­den­kit fel­vet­tek. A mun­ka el­vi­leg ab­ból állt, hogy ha­zai cég­ve­ze­tők­nek kel­lett vi­szony­lag koc­ká­za­tos, de nagy nye­re­ség­gel ke­cseg­te­tő ha­tár­idős áru­tőzs­dei be­fek­te­té­se­ket ér­té­ke­sí­te­ni. Az el­ső két hét­ben, az­az a be­ta­nu­lá­si idő­szak­ban né­hány ve­ze­tő al­kal­mi fel­ügye­le­te mel­lett egy el­kü­lö­ní­tett he­lyi­ség­ben te­le­fon­köny­vek­ből és szak­név­sor­ok­ból ki­vá­lasz­tott vál­lal­ko­zá­so­kat hív­tak fel, s a le­he­tő­ség iránt ér­dek­lő­dést mu­ta­tó cég­ve­ze­tők­ről kar­tont ál­lí­tot­tak ki.
Akik nem hagy­ták ott már az el­ső na­pok­ban az egé­szet, két hét után elő­lép­tek salesmanné. A leg­ki­sebb meg­köt­he­tő üz­let kö­rül­be­lül 1,2 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­le­lő dol­lár ér­té­kű volt. Reg­ge­len­te el­iga­zí­tás volt az adott nap „market story”-járól, ami rend­sze­rint egy át­la­gos tá­jé­ko­zott­sá­gú üz­let­em­ber szá­má­ra is is­mert le­he­tett (pl. olaj­mun­kás­ok sztrájk­ja Ve­ne­zu­e­lá­ban vagy tűz­vész dél-ame­ri­kai ká­vé­ül­tet­vé­nye­ken). A mun­ka­tár­sak eh­hez a hír­hez kap­cso­ló­dó ha­tár­idős ügy­le­tet aján­lot­tak a fel­hí­vot­tak­nak (pl. olaj­ra vagy ká­vé­ra) a chi­ca­gói áru­tőzs­dén. Rend­sze­rint ál­ne­vet hasz­nál­tak, el­mon­dá­suk sze­rint egy bé­csi iro­dá­ból te­le­fo­nál­tak és szük­ség ese­tén egy­más mo­bil­szá­mát ad­ták meg re­fe­ren­ci­a­ként az ügy­fél­nek. A már szer­ző­dött kli­en­sek­kel egy má­sik kazánház-fedővállakozás, a Trends Trading Gmbh. fog­lal­ko­zott to­vább, újabb be­fek­te­té­sek­re bír­va rá őket, majd né­hány ha­mis tőzs­dei bi­zony­lat­tal alá­tá­maszt­va kö­zöl­ték a saj­ná­la­tos hírt: pén­zük nagy ré­sze vagy egé­sze el­ve­szett. Ha egy­szer-egy­szer vé­let­le­nül nagy po­li­ti­kai vagy gaz­da­sá­gi be­fo­lyás­sal bí­ró ügy­fél akadt a há­ló­ba, rend­sze­rint „nye­rő pá­lyá­ra tet­ték”, az eset­le­ges bo­nyo­dal­mak el­ke­rü­lé­se vé­gett.

Péktanonc, főiskolás
A salesmanek alap­fi­ze­tés­ként mi­ni­mál­bér­re vol­tak be­je­lent­ve, a töb­bit zseb­be kap­ták. Ju­ta­lék járt az ál­ta­luk bo­nyo­lí­tott for­ga­lom után, emel­lett kü­lön­bö­ző bónuszok is lé­tez­tek (a hó­nap el­ső üz­le­tét meg­kö­tő­nek, a leg­több ügy­fe­let be­fű­ző­nek, il­let­ve az egyes csa­pa­tok szá­má­ra ki­tű­zött cé­lok tel­je­sü­lé­se ese­tén). Ez akár ha­von­ta öt-hat­szá­zez­res fi­ze­tést is ered­mé­nye­zett, ami kel­lő­kép­pen von­zó volt az amúgy meg­le­he­tő­sen ve­gyes össze­té­te­lű tár­sa­ság­nak – akadt ott sze­ren­csét pró­bá­ló pék­ta­nonc­tól pas­­szív fél­év­re ke­rült fő­is­ko­lás­ lá­nyon át dip­lo­más köz­gaz­dá­szig min­den­fé­le em­ber, de utób­bi volt a leg­ke­vés­bé jel­lem­ző. Az ál­lan­dó haj­tás a mul­ti­na­ci­o­ná­lis vál­la­la­tok at­mosz­fé­rá­ját idéz­te, akár­csak az egyik fel­ka­pott ét­te­rem­ha­jón ren­de­zett cé­ges bu­lik (kor­lát­lan ital­fo­gyasz­tás, egyéb tu­dat­mó­do­sí­tók­kal fű­sze­rez­ve).
In­for­má­to­runk né­hány hó­na­pot töl­tött el a cég­nél, majd a sű­rű­sö­dő gya­nús je­lek mi­att tá­vo­zott. A ké­szen­lé­ti rend­őr­ség irodael- és le­fog­la­ló ak­ci­ó­já­ról, a ve­ze­tők bi­lincs­be ve­ré­sé­ről már csak a volt kol­lé­gák­tól ér­te­sült.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”