OFFLINE | puncs | sport
A magyar sport ismeretlen hősei az utánpótlás-edzők
Feribácsi
(2003. december)
„Kell ez ne­kem?” – kér­de­zi ma­gá­tól Fe­ri bá­csi, ami­kor a ben­zin­költ­sé­gét is alig fe­de­ző fi­ze­tésért te­szi ki szí­vét-lel­két a ma­gyar fo­ci pa­lán­tá­i­ért. Ami­kor vi­szont érem­mel a nya­kuk­ban és ser­leg­gel a ke­zük­ben alud­ni lát­ja őket a busz ülé­sén, nos, ak­kor ar­ra gon­dol, hogy a gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zó edzők bol­dog­sá­ga meg­fi­zet­he­tet­len.

Hovanyecz Fe­ri bá­csi húsz éves ko­ra óta fog­lal­ko­zik gye­re­kek­kel, csak ki­egé­szí­tés­ként vál­lal­ja fel­nőtt fut­ball­csa­pa­tok edzé­sét. El­ső csa­pa­ta a MA­LÉV ifi­je volt, még a het­ve­nes évek­ben. Ez­után az RTK, majd a Rákoshegy kö­vet­ke­zett, de volt a Bu­da­pest Vá­lo­ga­tott pá­lya­edző­je is. A meg­él­he­tés ci­vil for­má­ja ter­mé­sze­te­sen nem az edzősködés volt, ha­nem fű­tés- és víz­sze­re­lés vagy ép­pen anyag­be­szer­zés a cso­dá­la­tos ne­vű Magyar–Bolgár Ba­rát­ság Té­esz­nél. Bol­dog bé­ke­idők vol­tak ezek. A szo­ci­a­lis­ta vál­la­la­tok ár­nyé­ká­ban mű­kö­dő sport­egye­sü­le­tek anya­gi hely­ze­te ki­egyen­sú­lyo­zott volt, és ju­tott az után­pót­lás­-bá­zi­sok­ra is. A ma még min­dig me­se­be­li­nek tű­nő ál­la­po­tok­nak a rend­szer­vál­toz­ta­tás né­hány év alatt vé­get ve­tett. A cé­gek fo­lya­ma­to­san csök­ken­tet­ték sport­egye­sü­le­te­ik tá­mo­ga­tá­sát, gyak­ran tel­je­sen fel is szá­mol­ták azo­kat. Ek­ko­ri­ban gyen­gül­tek meg az után­pót­lás­-bá­zi­sok is. A gye­rek­sport hő­sei – a mi­énk is – vég­te­len gye­rek­sze­re­te­tük­ből erőt me­rít­ve küz­döt­tek a meg­ma­ra­dá­sért: az új meg­men­tő, a szpon­zor után kaj­tat­tak, be­ér­ték hasz­nált bó­já­val és lyu­kas há­ló­val, csak le­gyen még edzés, mert hát­ha.
So­kan fel­ad­ták. Hő­sünk, Fe­ri bá­csi is. De csak rö­vid idő­re. A ki­lenc­ve­nes évek ele­jé­nek rög­va­ló­sá­gá­ba ve­ti ma­gát: bü­fét nyit és mű­köd­tet a Fő­vá­ro­si Au­tó­pi­a­con an­nak hős­kor­sza­ká­ban, a román–ukrán–orosz in­vá­zió ide­jén. (Az em­lí­tett né­pek fi­ai ezek­ben az évek­ben bol­do­gan vá­sá­rol­ják vis­­sza sa­ját már­ká­i­kat Ma­gyar­or­szá­gon, mi­vel ná­luk még ek­kor sem kap­ha­tó­ak.) Fe­ri bá­csi ol­da­la­sa, hur­ká­ja és kol­bá­sza, nem be­szél­ve ru­mos te­á­já­ról nagy nép­sze­rű­ség­nek ör­vend. Jól megy a bolt, és a fo­ci nincs na­pi­ren­den. „So­kan hív­tak, de be­le­fá­rad­tam a sok hi­te­ge­tés­be” – em­lé­ke­zik ezek­re ez évek­re.
A ke­le­ti au­tók azon­ban vis­­sza­tér­nek az anya­föld­re és a szív­nek sem le­het to­vább pa­ran­csol­ni. Elő­ször csak az új mun­ka­hely, egy pes­ti óvo­da ki­csi­nye­i­vel kezd el fog­lal­koz­ni, majd meg­ta­lál­ják őt a fo­ci lel­kes tá­mo­ga­tói ál­tal meg­erő­sí­tett egye­sü­le­tek el­nö­kei is. A leg­újabb ki­hí­vás ta­valy nyá­ron ér­ke­zett: egy új, tel­je­sen önál­ló gye­rek­fo­ci egye­sü­let szak­mai igaz­ga­tó­já­nak ké­rik fel Gyálon. A mun­ká­ja az­óta Pest me­gyei szin­ten si­ker­tör­té­net, mert a sem­mi­ből lét­re­ho­zott egye­sü­let­ben már kö­zel száz kis­fiú és kis­lány rúg­ja a lab­dát.
Az egye­sü­let anya­gi hely­ze­te ki­egyen­sú­lyo­zott, ám még min­dig nagy szív kell a mun­ká­hoz. A fi­ze­tés csak a ben­zin­re elég, az öl­tö­ző ál­la­po­ta ré­mes, a szü­lők min­den­be be­le­ko­tyog­nak. De Fe­ri bá­csi­nál min­dig van zsepi, be­kö­ti a ci­pő­fű­zőt, be­le­néz az el­len­őr­ző­be, ne­vel és fe­gyel­mez. Pon­tos­ság­ra, tisz­te­let­re, sport­sze­rű­ség­re és em­ber­ség­re.
Az el­múlt évek né­ma hő­sei vol­tak az után­pót­lás-ne­ve­lés­sel fog­lal­ko­zó edzők. So­kan el­hagy­ták a pá­lyá­ju­kat, más­nak azt kel­lett meg­él­nie, hogy kí­nai pi­ac, au­tó­ke­res­ke­dés, la­kó­park lett a sport­te­lep­ből. Ta­lán túl van­nak a ne­héz éve­ken. A óriási ered­mé­nye­ket fel­mu­ta­tó ma­gyar sport alap­ja­it tart­ják ők, ezt jó ha tud­juk.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”