OFFLINE | puncs | sport
A nézettség mindenkit legyőzött •Sportszerűség sehol
Kigolyózva
(2003. november)
Nagy „Dió­tö­rő” Já­nos, a WBO kis­könnyű­sú­lyú in­ter­kon­ti­nen­tá­lis baj­no­ka a Szol­no­kon meg­ren­de­zés­re ke­rült kis­vi­lág­baj­no­ki cím­vé­dő mér­kő­zés előtt meg­üzen­te ki­hí­vó­já­nak, Julio Pablo Chacónnak, hogy ne hagy­ja ott­hon a TAJ-kár­tyá­ját. Azt hit­tük vic­celt. Hát nem.

A ma­gyar sport és ma­gyar boksz ve­szí­tett, a TV2 és a bul­vár­saj­tó pe­dig nyert a bot­rá­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött vé­get ért ös­­sze­csa­pá­son. Há­ro­mez­ren élő­ben, há­rom és fél mil­li­ó­an pe­dig a té­vén ke­resz­tül lát­hat­ták, amint a ma­gyar cím­vé­dő egy mély­ütés­sel pad­ló­ra küld­te ar­gen­tin ki­hí­vó­ját, ám a nyil­ván­va­ló sza­bály­ta­lan­ság el­le­né­re a né­met Zielke a hely­ze­tet tech­ni­kai KO-nak mi­nő­sí­tet­te és Nagy győ­zel­mét hir­det­te ki. A ring­ben ez­után egé­szen el­ké­pesz­tő ál­la­po­tok ala­kul­tak ki, an­nak nép­sű­rű­sé­ge kez­dett meg­egyez­ni a le­lá­tó­é­val és per­sze min­den­ki or­dí­to­zott min­den­ki­vel. Jel­lem­ző, hogy Nagy ke­zét elő­ször Rácz Fé­lix, az ese­ményt szer­ve­ző cég tu­laj­do­no­sa emel­te fel.
A mér­kő­zés előz­mé­nye­i­ről rö­vi­den. A két ök­lö­ző az 1996-os at­lan­tai olim­pi­án már ta­lál­ko­zott, ahol Chacón bi­zo­nyult jobb­nak. Ez­után el­vál­tak út­ja­ik, mi­vel az ar­gen­tin egy súly­cso­port­tal lej­jebb ke­rült. Így ta­lál­koz­ha­tott két év­vel ez­előtt a Kis­sta­di­on­ban a WBO pe­hely­sú­lyú vi­lág­baj­no­ká­val, Ko­vács Ist­ván­nal. E mér­kő­zés vég­ered­mé­nye trón­fosz­tás lett, ám cí­mét Chacón is csak két­szer tud­ta meg­vé­de­ni. Az ar­gen­tin spor­to­ló ez­után súly­cso­por­tot vál­tott, és most így ta­lál­koz­ha­tott ös­­sze új­ra Nag­­gyal.
A TV2 „Revans” cím­mel ha­ran­goz­ta be a ta­lál­ko­zót, utal­va Kokó két év­vel ez­előt­ti ki­üté­sé­re. Ám a va­ló­di vis­­sza­vá­gás cím­zett­je a kon­ku­rens RTL le­het, hi­szen an­nak „Boxklub” el­ne­ve­zé­sű sport­mű­so­ra nagy né­zett­sé­get szer­zett, je­len­tős rész­ben az­ál­tal, hogy se­gí­tet­te Ko­vács Ist­ván pro­fi kar­ri­er­jét, míg a TV2 ed­dig kép­te­len volt bár­mi­lyen sport­ese­mény­ből pro­fi­tál­ni. A TV2 ezért most be­le­erő­sített: Csisztu Zsu­zsit továbbképezték, a szer­ve­zést le­bo­nyo­lí­tó ma­gyar cég­nek (Fé­lix Box Promotion) pe­dig bi­zo­nyá­ra anya­gi hát­te­ret biz­to­sí­tot­tak.
A ti­ze­dik me­net­ben be­fe­je­ző­dött mér­kő­zés­ről an­­nyit ér­de­mes meg­je­gyez­ni, hogy Nagy tel­je­sít­mé­nye a sport­sze­rűt­len­sé­gek nél­kül ele­gen­dő lett vol­na a cím­vé­dés­re. Bár ké­pes­sé­gei sze­ré­nyeb­bek ar­gen­tin ki­hí­vó­já­nál, Chacón nem volt elég meg­győ­ző. Hogy sport­sze­rű kö­rül­mé­nyek ese­tén mi lett vol­na a vég­ered­mény, nos ezt már nem tud­juk meg. Nagy egyik mély­üté­sét sza­bá­lyos­nak lát­ta a bí­ró, még rá is szá­molt az ar­gen­tin­ra, majd ez­után fi­gyel­mez­te­tés nél­kül két­szer meg­in­tet­te a ma­gyart, aki a fel­vé­te­lek sze­rint össze­sen hat (!) al­ka­lom­mal súj­tott le Chacón leg­gyen­gébb pont­já­ra. A ti­ze­dik me­net­ben el­szen­ve­dett ha­to­dik „tö­kös” után az ar­gen­tin­nak el­ment a ked­ve a to­váb­bi küz­de­lem­től, és lát­vá­nyos kín­ja­i­val in­kább a föl­dön ma­radt, nem kis rész­ben edző­je jól lát­ha­tó uta­sí­tá­sá­ra. Csa­pa­ta nyíl­ván ar­ra gon­dolt, hogy így he­lye­zik nyo­más alá a bí­rót, mi­vel a má­so­dik in­tés után Nagy le­lép­te­té­se kel­lett vol­na, hogy kö­vet­kez­zen. A né­met Zielke azon­ban nem így gon­dol­ta, és mi­vel Chacón a sza­bá­lyok­ban meg­ha­tá­ro­zott öt perc után sem volt harc­ra kész, ki­hir­det­te a cím­vé­dő ma­gyar tech­ni­kai győ­zel­mét. Ez­után el­sza­ba­dult a po­kol.
A mér­kő­zés hi­va­ta­los el­len­őre, Ko­vács „Kokó” Ist­ván nem te­he­tett mást, mint­hogy an­nak ered­mé­nyét meg­pró­bál­ta el­fo­gad­tat­ni a fe­lek­kel, a bí­rói dön­té­sek felülbírálatára nem volt jo­ga. Két nap­pal az ese­mény után a ko­ráb­bi vi­lág­baj­nok – már lé­nye­ge­sen hig­gad­tab­ban – nyil­ván­va­ló bí­rói mű­hi­bák­ról nyi­lat­ko­zott, az eze­ket is tar­tal­ma­zó je­len­tést rö­vi­de­sen el­kül­di a vi­lág­szer­ve­zet tes­tü­le­te­i­nek. Kokó sze­rint a nagy­fo­kú el­fo­gult­ság meg­csú­fol­ta a sport­ágat, és a WBO vár­ha­tó­an el­til­tás­sal fog­ja súly­ta­ni a mér­kő­zést ve­ze­tő Zielke bí­rót. Nem ki­zárt a mér­kő­zés meg­is­mét­lé­se sem, ter­mé­sze­te­sen sem­le­ges te­rü­le­ten.
Azt, hogy most a ma­gyar sport egyik leg­na­gyobb, leglátványosabb szé­gye­né­ről kell ír­nom és nem Nagy cím­vé­dé­sé­ről, nos ez a TV2 és Rácz Fé­lix sa­ra. Bi­zo­nyá­ra vé­let­len, hogy egy te­te­mes súly­fe­les­leg­gel ren­del­ke­ző, ha­tá­ro­zat­lan és tel­je­sen in­disz­po­nált bí­rót si­ke­rült le­akasz­ta­ni­uk Ráczéknak. Bi­zo­nyá­ra a WBO nyo­má­sá­ra ke­rült ma­gyar pon­to­zó­bí­ró és fő­el­len­őr a mér­kő­zés­re, aki rá­adá­sul sze­mé­lye­sen érin­tett is az egyik részt­ve­vő ál­tal. Szá­nal­mas és gyo­mor­for­ga­tó volt az ed­dig nagy szak­mai re­no­mé­val ren­del­ke­ző Rácz Fé­lix vi­sel­ke­dé­se a ring­ben, eb­be az es­té­be akár be­le­buk­hat a cé­ge is, mert a bot­rány hí­re bi­zo­nyá­ra nem ma­rad az or­szág ha­tá­ra­in be­lül.
Hi­á­ba fáj a sport­sze­re­tők szí­ve, a TV2 óri­á­sit ka­szált a bot­rá­nyon. Hi­he­tet­len, de így még job­ban jár­tak. A mér­kő­zést ma­gát há­rom és fél mil­li­ó­an néz­ték, ez döb­be­ne­tes szám. Az ese­mé­nyek mi­att azon­ban a té­ma még na­po­kig el­ad­ha­tó, fő té­ma volt pél­dá­ul a más­na­pi Nap­ló­ban. Jó be­fek­te­tés te­hát a ma­gyar sport meg­szé­gye­ní­té­se, jobb ha ezt meg­ta­nul­juk.
Er­ről az egész­ről leg­ke­vés­bé sze­gény „Csont­tö­rő” Ja­ni­ka te­het. Ő vá­ra­ko­zás fe­let­ti tel­je­sít­ményt nyúj­tott, ám még­is a győ­ze­lem vesz­te­se. Én biz­tos va­gyok ab­ban, hogy nem így akart nyer­ni.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”