OFFLINE | puncs | kultúra
Szemorvosoknak való
Mix retinae
(2004. május)
A tavasszal kirügyezett filmszemle közönségdíját kapta a mű, amelyet biztosan a szemorvosi lobbi támogatott leginkább. Ebben a másfél órában svenkelésmentes, nyugodt szemlélődésre alkalmas 10, 5 illetve 2 másodperc nem fért bele.

Át­szí­ne­zett, fel­gyor­sí­tott, buk­fen­cig per­dí­tett kép­so­rok ha­rap­nak egy­más spi­rá­lis far­ká­ba, mert­hogy tény­leg min­den pö­rög, ráz és si­kít. Hát ez len­ne a Mix, tö­mör kli­pes szőnyegbombádzás, ki­esik a go­lyóm, üveg­tes­tem, min­de­nem. Mix, te­hát rázd új­ra, Szem. A Lovy ne­vű ma­gyar-szár­ma­zék ami test­vér­pár té­má­ját annyi­ban mél­tá­nyol­juk, hogy volt ked­vük, bá­tor­sá­guk a gyö­ke­re­kig vis­­sza­re­pül­ni: nos, pár gyö­kér­em­ber a film­jük­be is be­té­vedt. Al­vi­lág, por­nó­ipar – ahol a legtutibbat a sze­rep­osz­tá­si té­ve­dés­nek tű­nő Ru­dolf Pé­ter ala­kít­ja. Ő mint cson­kí­tós ke­reszt­apa, ugyan már, az­tán rá­jö­vünk, hogy aki tud, az tud. Kulka Já­no­sunk meg­bíz­ha­tó­an hoz­za a ki­égett apa­fi­gu­rát, er­re mond­ják, hogy jó szí­nész, vi­szont a Mix be­ke­vert két­nyel­vű­sé­ge nem fek­szik ne­ki: ame­ri­kai an­gol­ja mint­ha csak pró­ba­fel­vé­tel vol­na, ami az­tán úgy ma­radt. Gryllus Dor­ka szexszimbólumot hoz, de hi­á­ba fo­tóz­zák, nem aka­ró­dzik ne­ki az ero­ti­kus je­le­net­sze­rep­lés. Dor­ka meg­győ­ző, ám e té­má­ban Ka­szás At­ti­lá­val jó tíz éve ját­szott pá­ro­suk le­pi­pál­ha­tat­lan. Egy Alex Weed ne­vű srác szá­já­ba ad­ják Lovyék sa­ját iden­ti­tás­ke­re­sé­sü­ket – tisz­ta sze­ren­cse, hogy a nagy­já­ból ezer esz­ten­de­je itt ha­gyott nagy­ma­mi hóttperfekt an­gol­ból, mi­ként min­den nép­tán­cos, ál­ta­xis is, és egy­ál­ta­lán bár­ki, aki­be Pes­ten bot­lik, na­pi szin­ten lö­ki Eddy Murphy nyel­ve­ze­tét. (Ké­pes­lap-Bu­da­pest, ki­csit országimázs? Demsz­ky­-apo­te­ó­zis?) Sok ma­gyar mű­vész mel­lett a pár na­pos re­pü­lő­jegy­re gyűj­tés szto­ri­ját né­hány ed­dig névtelenke is sze­gé­lye­zi. Je­gyez­zük meg Andrássy Fri­gyes ne­vét, aki a klo­ze­ton ope­ra­ári­á­kat nyo­mó ve­rő­le­gényt for­mál­ja. Egy szőr­te­len szí­vű szőr­to­rony, aki ka­caj­ra in­ge­rel­te a szel­lő­sen beesett pub­li­ku­mot. A töb­bi idő úgy­is szem­rom­lás­sal telt.

- O.SZ. -


Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”