OFFLINE | puncs | yo-hely
Kelet nyugatja • Napsütés, menedékházak, Gyűrűk Ura
Új-Zéland
(2004. április)
„Úgy gondolom, hogy Ausztráliának vagy Új-Zélandnak sokkal több köze van Európához, mint Fehéroroszországnak vagy Ukrajnának” – idézte az Ukrajnában megjelenő angol nyelvű Kiev Post Romano Prodit 2002. december 13-án, amikor Ukrajna Európa Uniós csatlakozásáról faggatták. Hiába no, mondhatnánk, vannak olyan alapigazságok, amelyeket még a legszélesebb diplomáciai bájvigyorral sem lehet eltakarni.

Új Zélandról a kiwi vagy sem­mi sem jut elő­ször az em­ber eszé­be, esetleg még az, hogy mes­­sze van, meg az is egy an­gol ko­ló­nia, va­la­hol Auszt­rá­lia mel­lett. No per­sze a mo­zi­ba já­rók tud­hat­ják, hogy A gyű­rűk urát és az Utol­só sza­mu­rájt is ezen az Is­ten há­ta mö­göt­ti, két nagy zöld szi­ge­ten for­gat­ták, ahol sok a páf­rány meg a bir­ka.
Ezt erő­sí­ten­dő, a re­pü­lő­ről le­száll­va is egy ha­tal­mas Golam bá­bu fo­gad­ja az uta­zót, je­lez­ve, hogy A gyű­rűk ura je­len pil­la­nat­ban a hi­va­ta­los po­li­ti­ka nem­ze­ti műbőrje.
Már a vám­vizs­gá­la­ton rá­jön az em­ber, hogy ezek ko­mo­lyan ve­szik a szi­get­lé­tet. Csak kü­lön en­ge­dél­­lyel le­het bár­mi­lyen nö­vényt, ál­la­tot vagy élel­mi­szert be­vin­ni, sőt a ci­pők­nek, sát­rak­nak is ki­fo­gás­ta­la­nul tisz­tá­nak kell len­ni­ük. Lát­szik a vám­tisz­te­ken, hogy ha kell, arc­rez­ze­nés nél­kül fer­tőt­le­ní­te­nek akár egy komp­lett oszt­rák nyugdíjascsoportot is.

Itt az al­pe­si he­gyek kö­zött szám­ta­lan óri­ás­glec­­cser hú­zó­dik, köz­tük a Fe­renc Jó­zsef is, ame­lyet egy oszt­rák geo­grá­fus fe­de­zett fel még a Mo­nar­chia fény­ko­rá­ban


Új-Zé­land fő­vá­ro­sa, Wel­ling­ton úgy néz ki, mint­ha Los An­ge­les­ben 1940-ben né­hány fel­hő­kar­co­ló fel­épí­té­se után a ker­tes­ház-lob­bi pol­gár­mes­ter­je­lölt­je nyer­te vol­na a vá­lasz­tá­so­kat, és 15 mé­ter­ben ma­xi­mál­ta vol­na a be­épít­he­tő­sé­get. Ezt a szo­kat­la­nul nyu­gis vá­ros­ké­pet a vá­ros­atyák az­zal is akar­ták erő­sí­te­ni, hogy ami­kor A gyű­rűk ura vi­lág­pre­mi­er­je volt a vá­ros­ban, és a kiwi fel­ta­lá­lá­sa óta a leg­na­gyobb hír­ve­rést kap­ta az or­szág, a vá­ros egyet­len ne­ve­ze­tes haj­lék­ta­lan­ját egy hét­re be­zár­ták va­la­mi ka­mu in­dok­kal. Ugyan Wel­ling­ton a fő­vá­ros, az or­szág üz­le­ti köz­pont­ja a sok­kal pörgősebb Auckland, míg a kul­tu­rá­lis köz­pont a dé­li szi­get kö­ze­pén ta­lál­ha­tó Christchurch, amit 1850-ben az­zal a cél­lal ala­pí­tot­tak, hogy egy el­jö­ven­dő teokratikus ál­lam­nak legyen a fő­vá­ro­sa. A töb­bi kis­vá­ros egyéb­ként tö­ké­le­tes má­sa az ame­ri­kai kis­vá­ros­ok­nak. Fő­út­vo­nal men­tén fa­há­zak kis kert­tel, a vá­ros kö­ze­pén ben­zin­kút, bolt és va­la­mi kajálda. Az or­szág tá­vol a vi­lág za­já­tól, kel­le­me­sen-ál­mo­san éli a min­den­na­po­kat. Au­tó­pá­lyák nin­cse­nek, az uta­kon a hi­dak több­nyi­re egy­sá­vo­sak, de iga­zá­ból nincs is na­gyobb­ra szük­ség, mert nincs az or­szá­gon át­me­nő for­ga­lom.
Az or­szá­got a ter­mé­sze­ti adott­sá­gai te­szik iga­zán kü­lön­le­ges­sé. Az észa­ki szi­get bu­ján zöld. Az er­dők át­lát­ha­tat­la­nok, a fá­kat be­nö­vik a mo­hák, a li­á­nok és min­den­fé­le, a va­ló­ság­tól el­ru­gasz­ko­dott nö­vények. Sok a csa­pa­dék. A he­lyi Aigner Szilárdok szok­ták is mon­da­ni, hogy­ha Taranaki he­gyé­nek te­te­jét lát­ni, ak­kor eső lesz, ha nem, ak­kor már esik. De van­nak itt még mű­kö­dő vul­ká­nok, hő­for­rás­ok, gej­zí­rek és ho­mo­kos ten­ger­part, édes­ví­zi víz­esés­sel.
A dé­li szi­get sok­kal va­dabb és zor­dabb. Itt az al­pe­si he­gyek kö­zött szám­ta­lan óri­ás­glec­­cser hú­zó­dik, köz­tük a Fe­renc Jó­zsef is, ame­lyet egy oszt­rák geo­grá­fus fe­de­zett fel még a Mo­nar­chia fény­ko­rá­ban, sőt ez még ar­ról is ne­ve­ze­tes, hogy a vi­lág leg­ala­cso­nyab­ban fek­vő óri­ás jég­ká­sá­ja. A ten­ger­part in­kább bál­nák­nak, cá­pák­nak, ping­vi­nek­nek vagy ép­pen fó­kák­nak va­ló. A ter­mé­szet­tel kap­cso­lat­ban itt jön­nek még a szu­per­la­tí­vusz­ok, meg hogy hely­hi­ány van…
Ami fel­tű­nő és so­kat el­árul az or­szág­ról és la­kó­i­ról, azok a tú­ra­út­vo­na­lak men­ti me­ne­dék­há­zak. Nem őr­zik őket, be­csü­let­kas­­szá­ba kell fi­zet­ni, mégsincsenek ös­­sze­hú­gyoz­va, szét­hord­va és szét­ver­ve. Az em­be­rek egy-két éj­sza­kát meg­pi­hen­nek ben­nük, ös­­sze­pa­kol­ják a cuc­cu­kat, ki­ta­ka­rí­ta­nak és to­vább­men­nek. Mint­ha ez len­ne a leg­ter­mé­sze­te­sebb.
Az an­gol­szász te­le­pe­sek ön­tu­da­tá­val él­nek itt az em­be­rek. Övék az or­szág, ak­kor meg mi­nek lop­nák szét. A nyil­vá­nos bu­dik tisz­ták, erő­sít­ve ez­zel azt a sza­bályt, hogy a nyil­vá­nos WC-k tisz­ta­sá­ga egye­nes arány­ban áll az or­szág men­tá­lis élet­szín­vo­na­lá­val. És a vi­lág túl­ol­da­lán az is po­li­ti­kai vi­hart ka­var, ha egy mi­nisz­ter a 100$-os par­ko­ló­je­gyé­vel su­má­kol. Va­la­hogy ezért van az ar­ra já­ró ke­le­tibb eu­ró­pa­i­nak egy olyan ér­zé­se, hogy ott las­sab­ban nő a ku­tya­szar a fű­ben.
Azt hi­szem, hogy ha Ma­gyar­or­szág egy sze­let zsí­ros ke­nyér (sok hagy­má­val) az em­be­ri­ség ebédlőasz­ta­lán, ak­kor Új-Zé­land egy fürt sző­lő a dél­utá­ni szi­esz­tá­ra.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #14: _ (2007. -0. 1-. 03: 1)  

sya

  
  Válaszok struktúrája


  #13: bkriszta (2006. -0. 7-. 08: 1)  

Szia Réka!

Csak most -július- olvastam a leveledet. Látom már elég régen kérdezted másokól, hogy milyen az Ú-jzélandi élet. Azóta kaptál már használható információt, amit szívesen megosztanál Velem? Mi is nyomdai, illetve grafikai területen dolgozunk itthon. Előre is köszönöm a jelentkezésedet
Üdv
Kriszta
birok@freemail.hu

  
  Válaszok struktúrájaElőzmény: #10


  #12: _Reka (2006. -0. 5-. 04: 1)  

Szia Örök Vesztes!
Mi a gond leginkább! Miért nehéz munkát találni? Valóban olyan unalmas az ottani élet, mint ahogy sokan mondják? Mi volt az ami kivitt titeket és most mégis hogy éltek kint?
Üdv.

  
  Válaszok struktúrája


  #11: _Örök Vesztes (2006. -0. 4-. 10: 1)  

NE GYERTEK,KAMU AZ EGESZ!!!!ugysem hiszed,es ez baj..7 honapja itt ragadtunk csaladostol a repulo jegyunk lejart..és nem jok a kilatasok.egy életet nem lehet geologiai es turisztikai latvanyossagra blazirozni.ne gyere..nem jo.

  
  Válaszok struktúrája


  #10: _Reka (2006. -0. 2-. 27: 2)  

Szervusztok Réka vagyok!

Jaj én is csak ilyesmiket tudok kérdezni mint a többiek, de hát ismeret nélkül mit tegyen az ember. Valaki meséljen, hogy milyen az élet kint és érdemes-e azt a másik világot megismerni? Milyenek a lehetőségek? Mi főképpen, nyomdai, illetve grafikai területen dolgozunk. Ha valaki tudna információt adni, azt nagyon megköszönnénk.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Mindenkinek
Réka
bluereka_79@hotmail.com

  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”