OFFLINE | puncs | fényező
Óra, sárga lap, hülyevagy
Sípmesterek
(2004. március)
Né­mi pá­tos­­szal a ma­gyar fut­ball-min­den­nap­ok név­te­len hő­se­i­nek is ti­tu­lál­hat­nánk az al­sóbb osz­tá­lyú baj­nok­sá­gok já­ték­ve­ze­tő­it. Az ama­tőr bí­rók­nak mun­ka­hely­ük mel­lett kell meg­őriz­ni­ük meg­fe­le­lő kon­dí­ci­ó­ju­kat, rá­adá­sul egy-egy pap­ri­ká­sabb me­gyei rang­adó le­ve­ze­té­se őszin­te el­hi­va­tott­sá­got kí­ván.

Iga­za volt a bí­ró­nak, tény­leg el­lök­te.
B: Ja-ja, jo­gos.
A (te­li to­rok­ból): Hü­lye bí­ró!
B: Mit hü­lyé­zed? Most mond­tad, hogy iga­za volt...
A: Lát­tál már nor­má­lis bí­rót? Min­den bí­ró hü­lye.
B: Hát..., iga­zad van. (te­li to­rok­ból) Hü­lye bí­ró!”
A me­gyei baj­nok­sá­gok ínyenc­sé­ge­i­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott megyefoci.hu idé­zett élet­ké­pe sej­te­ni en­ged va­la­mit ab­ból, mi vár ar­ra, aki já­ték­ve­ze­tés­re ad­ja a fe­jét. Ah­hoz, hogy va­la­ki sí­pot ve­hes­sen a ke­zé­be, el kell vé­gez­nie egy né­hány hó­na­pos tan­fo­lya­mot, majd el­mé­le­ti és ál­ló­ké­pes­sé­gi vizs­gát kell ten­nie. Egy-egy ilyen tan­fo­lyam részt­ve­vői iga­zán szí­nes tár­sa­sá­got al­kot­nak (kicsit egy-egy Rejtő-regény mintájára); e so­rok szer­ző­je még gim­na­zis­ta­ként töb­bek közt egy re­gi­o­ná­lis rá­dió mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel, egy anyag­be­szer­ző­vel és egy kö­zép­vál­lal­ko­zás pénz­ügyi ve­ze­tő­jé­vel együtt ül­te vé­gig a Za­la me­gyei szö­vet­ség ru­ti­nos ró­ká­i­nak okí­tá­sát és fi­a­tal­ko­ri anek­do­tá­it.
Egy-egy ki­sebb köz­ség pá­lyá­já­nak már a meg­kö­ze­lí­té­se is ki­hí­vást hor­doz ma­gá­ban, kü­lö­nö­sen ha az em­ber kény­te­len a tá­vol­sá­gi busz­já­ra­tok­ra ala­poz­ni, mely­ből hét­vé­gi na­po­kon a szo­ká­sos­nál is sze­gé­nye­sebb a kí­ná­lat. Az eb­ből adó­dó, ne­m-egy­szer több órás holt­időt rend­sze­rint csak a he­lyi kocs­má­ban le­het kibekkelni, ahol (még in­kog­ni­tó­ban) ama­tőr szo­ci­o­ló­gi­ai meg­fi­gye­lé­se­ket le­het vé­gez­ni a ház­tar­tás egész he­ti bü­dzsé­jét fél­ka­rú rab­ló­ba in­vesz­tá­ló csa­lád­fő­kön vagy a pul­tot tá­masz­tó, kannásbortól vö­rös­lő or­rú re­mény­vesz­tet­te­ken.
Egy órá­val a kez­dés előtt il­len­dő el­fog­lal­ni az öl­tö­zőt, ba­rát­koz­ni egy ki­csit a há­zi­gaz­dák­kal, kons­ta­tál­ni, hogy megint csak sört ké­szí­tet­tek az asz­tal­ra (ha egy­ál­ta­lán), az­tán ne­ki­fo­hász­kod­ni a mér­kő­zés bo­nyo­lí­tá­sá­nak. Az iga­zo­lá­sok el­len­őr­zé­se az el­ső in­tel­lek­tu­á­lis ös­­sze­csa­pás já­ték­ve­ze­tő és já­té­kos kö­zött, né­hány ke­reszt­kér­dés­sel ér­de­mes el­len­őriz­ni a gya­nú­sabb da­ra­bo­kat. Ha az eset­leg si­ke­re­sen el­su­má­kolt ha­mis iga­zo­lá­sok mi­att ké­sőbb óv va­la­me­lyik csa­pat, az ko­moly presz­tízs­vesz­te­ség­ként ke­rül el­köny­ve­lés­re a meg­ve­ze­tett bí­ró pra­xi­sá­ban. Ezt kö­ve­ti a pá­lya­be­já­rás (és a le­het­sé­ges me­ne­kü­lé­si út­vo­na­lak gyors fel­mé­ré­se). Nem egy pá­lya valódi egyé­ni­séggel rendelkezik, az igazán értőknek felfedi arcát, megmutatja hibáit. Nem egy közülük sa­já­tos lej­té­si-emel­ke­dé­si vi­szo­nyok­kal, fol­tok­ban nö­vő fű­vel és egyéb kép­ződ­mé­nyek­kel büszkélkedhet (A zala megyei Eger­vá­ron pél­dá­ul éve­kig úgy 15-20 mé­ter hos­­szú, be­csü­let­tel ki­ta­po­sott ös­vény ka­nyar­gott a pá­lya egyik szeg­le­té­ben). Ha han­got adunk ag­go­dal­munk­nak, a há­zi­gaz­dák biz­to­sí­ta­nak ró­la, hogy a Wembley-ben, a Marakanában vagy a Stade de France-ban sem le­het­ne ennyi­re op­ti­má­lis kö­rül­mé­nyek kö­zött le­bo­nyo­lí­ta­ni a der­bit.

Egy órá­val a kez­dés előtt il­len­dő el­fog­lal­ni az öl­tö­zőt, ba­rát­koz­ni egy ki­csit a há­zi­gaz­dák­kal, kons­ta­tál­ni, hogy megint csak sört ké­szí­tet­tek az asz­tal­ra (ha egy­ál­ta­lán), az­tán ne­ki­fo­hász­kod­ni a mér­kő­zés bo­nyo­lí­tá­sá­nak


A sors aka­ra­tá­ban meg­nyu­god­va, a né­zők üd­vöz­lé­sét kö­ve­tő­en meg­kez­dő­dik a 90 perc. Min­den csa­pat­ban (kor­osz­tály­tól füg­get­le­nül) akad egy-két han­ga­dó, akik­kel rend­sze­rint ha­mar meg­is­mer­ke­dik a bí­ró. E ko­rai konf­lik­tu­sok ke­ze­lé­se az­tán rend­sze­rint meg­ha­tá­roz­za a to­váb­bi erő­vi­szo­nyo­kat is, hogy ki lesz az úr a pá­lyán. Ext­ra ka­land, hogy ser­dü­lő- és tar­ta­lék­mér­kő­zé­sek­re csak já­ték­ve­ze­tőt, il­let­ve egy já­ték­ve­ze­tőt és egy asszisz­tenst kül­de­nek, így ha a bí­ró­tól tá­vo­labb tör­té­nik va­la­mi­lyen ese­mény, ak­kor kény­te­len a be­mon­dás és a meg­ér­zés va­la­mi­lyen ele­gye alap­ján be­fúj­ni a lest vagy a sza­bály­ta­lan­sá­got. A sa­la­mo­ni böl­cses­ség­nek hí­ján lé­vő síp­mes­ter akár olyan kí­nos hely­zet­ben is ta­lál­hat­ja ma­gát, hogy órá­kat kell vár­nia az öl­tö­ző­ben a sza­bad el­vo­nu­lást biz­to­sí­tó rend­őri as­­szisz­ten­cia meg­ér­ke­zé­sé­ig.
A ke­mény mag ugyan­is né­ha vér­re szom­ja­zik, fő­leg ha nem megy az arany­lá­bú gye­re­kek­nek. Hol van már a békebeli „Szemüveget a bírónak!”, mint legnagyobb alázás? A vér­me­sebb druk­ke­rek több­szö­rö­sen ös­­sze­tett, paj­zán uta­lá­sok­kal (még in­kább: vul­gá­ris fel­szó­lí­tá­sok­kal) és egyéb hun­cut­sá­gok­kal bő­sé­ge­sen fű­sze­re­zett mon­da­tok­ban nyil­vá­ní­ta­nak vé­le­ményt a bí­ró­ról és tü­ze­lik szur­ko­ló­tár­sa­i­kat, hát­ha ös­­sze­jön egy kon­szo­li­dál­tabb lin­cse­lés, amit az­tán éve­kig le­het me­sél­ni a ha­ve­rok­nak. A me­gyei la­pok he­lyi fut­ball­hí­re­i­ben ha nem is min­den­na­po­sak, de sze­zo­non­ként egy-két al­ka­lom­mal min­den bi­zon­­nyal elő­for­dul­nak „A bí­ró a ku­ko­ri­cás­ba me­ne­kült” vagy „Nép­ha­rag sza­kí­tot­ta fél­be a já­rá­si II. osz­tály rang­adó­ját”– jel­le­gű cí­mek.
A hár­mas síp­szó után, ha sem­mi vá­rat­lan ese­mény nem gör­dít ez elé aka­dályt, a bí­rói hár­mas ele­gáns ko­re­og­rá­fi­á­val az öl­tö­ző­be vo­nul. A jegy­ző­könyv alá­írá­sát kö­ve­tő­en a já­ték­ve­ze­tők szám­láz­nak, a cec­het a há­zi­gaz­dák áll­ják. A két szak­ve­ze­tő oszt­ja még egy ki­csit az észt a já­ték­ve­ze­tés ha­nyat­ló szín­vo­na­lá­ról, il­let­ve dicséretéről (rend­sze­rint vesz­tes/győz­tes sze­rep­osz­tás­ban), az­tán ki ha­za, ki a he­lyi ital­mé­rés fe­lé ve­szi az út­ját.
Az élet megy to­vább, új hét, új for­du­ló.Így tetszett a cikk:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Felhasználónév: Jelszó:
Ha hozzá szeretne szólni regisztrált felhasználóként a felsorolt témákhoz,
de még nem regisztrált, kattintson ide!
ÚJ ÜZENET    

A hozzászóló neve
(nem regisztrált felhasználó esetén):    
Az üzenet tárgya:    
Az üzenet szövege:    
  

Szóljon hozzá a fórumban!

  #1: _Mark Shad (2005. -1. 1-. 12: 1)  

Tisztelt Olvasónk!Amikor a világhálón megjelenik egy új lap, sokan csak legyintenek: á megint valami olyan, amiből már van száz. Nos mi most egy olyan oldalt kínálunk Önöknek, amelyből garantáltan nincs több. Pedig kellene, hogy legyen. A labdarúgó társadalom többsége ugyanis a megyei bajnokságok valamelyikében kergeti a labdát hétről-hétre. Több ezer fiatal fut ki a gyepre szombatonként és vasárnaponként, hogy örömöt szerezzen városa, faluja focikedvelő közönségének. A modern foci kevéssé ismert gladiátorai ők, Battonyán éppen úgy, mint Zalacsányban. Somoskőújfalun és Drávaszabolcson.

Ez az újság rólik szól, és nekik. Meg még nagyon sok mindenkinek. Azoknak, akik tudni szeretnék, hogy csapatuk mit játszott a hétvégén, hogyan áll a bajnokságban. Szerény számításaink szerint sok százezren lehetnek, akiknek szólhat ez a lap.

Az ország valamennyi megyéjének, valamennyi nagypályás labdarúgócsapatát nyomon kívánjuk követni. Óriási munkára vállalkozunk, de hiszünk benne, hogy megéri!

Persze a sikerhez az Önök segítségére is szükségünk van. Az eredményeket begyűjtjük, de örömmel fogadunk minden plusz információt. Akár fényképeket is. Keressenek bennünket ötletekkel, és mi megpróbáljuk megvalósítani azokat. Legyen a www.megyeilabdarugas.hu egy olyan szakmai műhely, ahol együtt dolgozik focirajongó, labdarúgó és újságíró. S ha a címlapon országos és nemzetközi híreket fedeznek fel, ne csodálkozzanak: célunk az is, hogy a sportág iránt érdeklődők nálunk is megtalálhassák a legfontosabb információkat a labdarúgás világából.

Végül engedjék meg, hogy sok örömteli órát kívánjunk a lap böngészése közben.Őszinte tisztelettel:

A szerkesztők


  
  Válaszok struktúrája


Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”