OFFLINE | háló és puding

  (2004. december)
„…inakból hálót hordok testemben, és izmot, ha futni kell, futásra születtem.” (Cseh, Bereményi)

   

  (2004. december)
He­tek óta fel­té­te­le­zé­sek terjengenek egy­ko­ri ügy­nök­múl­tam­ról. 1963-ban va­ló­ban alá­ír­tam egy be­szer­ve­zé­si nyi­lat­ko­za­tot. El­szá­mo­lás­sal ön­ma­gam­nak tar­to­zom a tör­tén­te­kért. Töb­bet er­ről nem fo­gok mon­da­ni. (Mol­nár Gál Pé­ter, Nép­sza­bad­ság, no­vem­ber 20.)


  (2004. december)
„Az el­len­zé­ki di­ák­szer­ve­zet, a Po­ra éj­sza­ka több száz sát­rat ál­lí­tott fel a Krestyatik su­gár­úton, ame­lyet szin­te vé­gig, tel­je­sen le­zár­tak. A fi­a­ta­lok je­len­leg kö­rül­be­lül há­ro­mez­ren le­het­nek, de még min­dig fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek Uk­raj­na min­den ré­szé­ből.” (In­dex, 2004. no­vem­ber 23.)

   

  (2004. november)
„(…) Bächer védelmébe vette a hölgyet, igyekezett tőle távol tartani a vele szemben lévőket, amikor – amint ő mondja – »egy fotós három centiméternyire az arcához« dugta a gépét. Ő rálegyintett a gépre, ami a történtek hevével talán magyarázható, de utólag mégis nagyon bántja. Minden erőszak undorítja, mondja újságíró kollégánk. Az általa nem ismert fotóriportertől ezért ezúton kér elnézést.” (Népszabadság, 2004. október 30.)


  (2004. november)
“Én egy ügyes fi­ú­nak gon­do­lom ma­ga­mat, jól kép­zett va­gyok, te­hát nem ag­gó­dom, hogy a kö­vet­ke­zen­dő két év­ben nem tud­nám ma­ga­mat le­köt­ni és el­fog­lal­ni.” (Zuschlag Já­nos, TV2 Té­nyek, ok­tó­ber 18.)

   

  (2004. október)
„Két év alatt im­már hét au­tó­busz lett a tűz mar­ta­lé­ka a fő­vá­ros­ban, így az­tán, kis túl­zás­sal, las­san már nem csak ar­ra ér­de­mes fi­gyel­nünk, me­lyik meg­ál­ló­ban kell le­száll­nunk, ha­nem ar­ra is, mi­kor csap ki az át­la­gos­nál na­gyobb füst, az­tán meg láng a mo­tor­tér­ből.” (Bus Ist­ván jegy­ze­te a Nők Lap­já­ban, szep­tem­ber 22.)


  (2004. október)
Szám­ta­lan biz­ta­tó jel a le­ve­gő­ben, jobb le­ve­gő az öl­tö­zők­ben, több nő a mec­­cse­ken, több meccs a té­vék­ben, el­ső izom­rán­du­lá­sok a ma­gyar fut­ball­hul­lán – er­ről szólt az el­múlt egy év. És most, a mély­ből, ere­je tel­jé­ben, fel­buk­kan egy ré­gi is­me­rős: a ma­gyar fut­ball­vir­tus.

   

  (2004. szeptember)
„…Gyurcsány mindenkit elárult, még azt is, aki politikai értelemben a világra hozta, tehát Kiss Péter elárulása neki nem fog nagy gondot okozni.
– Most arra gondol, hogy közeli kapcsolatban volt a miniszterelnökkel.
– Hát hogyne, a miniszterelnök fenekéből bújt ki ő politikailag.” (MR Krónika, augusztus 25.)


  (2004. szeptember)
„A leg­je­len­tő­sebb kül­föl­di tu­laj­don­ban lé­vő kis­ke­res­ke­del­mi vál­lal­ko­zá­sok, így az Auchan, a Cora, a Metro, a Plus, a Spar és a Tesco kö­zös ál­lás­fog­la­lás­ban til­ta­ko­zik az ok­tó­ber­ben a par­la­ment elé ke­rü­lő kör­nye­zet­vé­del­mi ter­mék­dí­jak­ról szó­ló, több mint száz­ol­da­las tör­vény­mó­do­sí­tó ja­vas­lat ital­cso­ma­go­lá­sok­ra és a mű­anyag be­vá­sár­ló­tás­ká­ra vo­nat­ko­zó ré­szei el­len.” (Na­pi Gaz­da­ság, 2004. au­gusz­tus 30.)

   

  (2004. augusztus)
„Vár­ha­tó­an sem ezen, sem a jö­vő hé­ten nem dől­nek meg a me­leg­re­kor­dok az or­szág­ban (…) A ta­va­lyi év­hez ha­son­ló­an idén is jú­li­us kö­ze­pé­től nőtt meg a bu­da­pes­ti stran­dok lá­to­ga­tott­sá­ga, egy­re töb­ben ke­re­sik fel a sza­bad­té­ri me­den­cé­ket.” (Nép­sza­bad­ság, 2004. jú­li­us 21.)


  1    2    3    4    5  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”