OFFLINE | interjú

  (2004. október)
Szép párbajtőröző olimpikonunk, Mincza-Nébald Ildikó meccse után sok összecelluxozott távirányító végleg befejezte földi pályafutását. A csalódást még nem heverte ki teljesen, de interjúra már vállalkozott.

   

  (2004. október)
Volt hi­va­tá­sos ze­nész, részt vett a Da­nu­bi­us Rá­dió meg­ala­pí­tá­sá­ban, mil­li­ók is­mer­ték meg a mil­len­ni­um évé­ben a Ho­va­to­vább cí­mű kö­zös­sé­gi ve­tél­ke­dő já­ték­ban. Rókusfalvy Pál ma sa­ját pro­duk­ci­ós iro­dá­ját ve­ze­ti, fo­ga­dót üze­mel­tet Etyeken, ugyan­eb­ben a köz­ség­ben szer­vez gaszt­ro­nó­mi­ai és bo­rá­sza­ti fesz­ti­vá­lo­kat.


  (2004. szeptember)
Forradalmár, Kicsit szomorkás, Emese. Számok, melyeket gimnazisták ezrei ismernek fejből. A Kispál és a Borz frontembere, Lovasi András ezúttal politikáról, popzenéről és a sajtó természetrajzáról beszélt.

   

  (2004. szeptember)
Nem is vál­lal­koz­hat­tunk más­ra, mint egy pil­la­nat­kép rög­zí­té­sé­re, ami­kor fel­ke­res­tük Giró-Szász And­rás po­li­ti­kai szak­ér­tőt, a Szá­zad­vég Ala­pít­vány igaz­ga­tó­ját, hogy le­gyen se­gít­sé­günk­re a Medgyessy Pé­ter bu­ká­sát ered­mé­nye­ző ese­mé­nyek ér­tel­me­zé­sé­ben és Gyurcsány Fe­renc po­li­ti­kai arc­él­ének meg­raj­zo­lá­sá­ban.


  (2004. augusztus)
Csa­pat­ban és vál­tó­ban is vi­lág­baj­nok volt ta­valy az öt­tu­sá­zó Kál­lai Ákos olim­pi­kon, aki­vel a ta­tai edző­tá­bo­ro­zás szü­ne­té­ben be­szél­get­tünk fel­ké­szü­lés­ről, esé­lyek­ről meg a cse­re­bo­gár­ról. Az éle­te el­ső olim­pi­á­já­ra ké­szü­lő spor­to­ló mesélt a tel­je­sít­mény­kény­szer­ről, az öt­tu­sát kö­rül­ve­vő ha­zai han­gu­lat­ról. És per­sze ar­ról is, hogy cél az arany.

   

  (2004. augusztus)
A Nagyvárad városközpontját kikerülő főút elmegy a Posticum nevű katolikus kulturális központ mellett is. Pedig érdemes legalább egy napot maradni a Pece-parti Párizsban, és felkeresni ezt a helyet is – meglepően gazdag programválaszték, olcsó szállás és barátságos légkör fogadja az érkezőket. A házat létrehozó alapítvány éppen egy évtizedes múltra tekint vissza. Erről az évtizedről és az erdélyi perspektívákról kérdeztük Rencsik Imrét, a ház megálmodóját.


  (2004. július)
A ro­má­ni­ai hely­ha­tó­sá­gi vá­lasz­tá­sok kap­csán ke­res­tük föl Bár­di Nán­dor tör­té­nészt, a Te­le­ki Lász­ló In­té­zet fő­mun­ka­tár­sát. La­punk­nak adott in­ter­jú­já­ban a szak­em­ber há­ló­za­tok­ról, egy­ség­ről és egy­ség­bon­tók­ról be­szélt, de szó­ba ke­rült Beth­len Gá­bor és a le­hal­kí­tott Du­na Te­le­ví­zió is.

   

  (2004. július)
„A vereséget nem lehet megmagyarázni, a győzelmet meg nem kell” – mondta lapunknak adott interjújában Kovács Iván párbajtőrvívó, az athéni olimpia egyik magyar reménysége, akiről a vívás szépségéről, a felkészülésről és a magyar éremesélyekről beszélgettünk.


  (2004. június)
Chikán At­ti­lát, a Köz­gáz ta­ná­rát, volt rek­tort és gaz­da­sá­gi mi­nisz­tert uni­ós csat­la­ko­zá­sunk ki­lá­tá­sa­i­ról, a gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés hor­do­zó­i­ról és egy je­len­leg is fo­lyó ver­seny­ké­pes­sé­gi ku­ta­tás­ról kér­dez­tük.

   

  (2004. június)
A magyar média első kereskedelmi hírrádiója, az InfoRádió 2000. októberében indult, s mint Módos Márton, a rádió ügyvezető igazgatója mondja, rövid idő alatt sikerült meghatározó tényezővé válniuk.


  1    2    3    4    5  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”