OFFLINE | puncs
kultúra
  (2005. február)

   
kultúra
  (2005. február)
Hol van már a ta­va­lyi mi­nisz­ter­el­nök? Egy fél­év is el­telt az­óta, hogy Medgyessy Pé­ter el­hagy­ta a bár­sony­szé­ket, s az­óta „Csak A Bé­kák­tól Ret­te­gő Hős Lo­vag, Aki Le­győ­zi Őt” töl­ti ki min­den­nap­ja­in­kat. Ki­vé­tel Csiz­ma­dia Er­vin, aki­nek a Szá­zad­vég ki­adó gon­do­zá­sá­ban meg­je­lent A Medgyessy-talány – A nem­ze­ti kö­zép­től (a) vé­gig cí­mű kö­te­te át­fo­gó elem­zést kí­ván nyúj­ta­ni Medgyessy Pé­ter a ma­gyar po­li­ti­ka él­vo­na­lá­ban el­töl­tött utób­bi négy évé­ről.

kultúra
  (2005. február)

   
yo-hely
  (2005. február)
A poszt­szov­jet tér­ség el­nyo­más alól fel­sza­ba­dult ál­la­ma­it las­sacs­kán fel­fe­de­zik Eu­ró­pa sze­ren­csé­sebb fe­lé­nek lá­to­ga­tói is. Lett­or­szág mél­tán hí­res fő­vá­ro­sa, a szov­jet idők­ben stra­té­gi­ai fon­tos­ság­gal bí­ró egy­ko­ri hanzaváros, Ri­ga ma egy gyor­san fej­lő­dő, mo­der­ni­zá­ló­dó kis or­szág tör­té­nel­mi em­lé­kek­ben gaz­dag szék­he­lye. A nyu­ga­ti tu­ris­ták ki­bon­ta­ko­zó­ban le­vő in­vá­zi­ó­já­nak mi is ta­núi le­het­tünk Ri­gá­ban.

fényező
  (2005. február)
A meg­al­ku­vás üveg­há­zá­ban cso­dá­la­to­san szép vi­rá­gok nő­nek. Én pél­dá­ul gyű­löl­tem a kém­iát, a ké­mia a meg­ve­sze­ke­dett ma­te­ri­a­lis­ták val­lá­sa, ugyan­ak­kor sok­ban ha­son­lít az esz­té­ti­ká­ra, mert a meg­ta­pasz­tal­ha­tat­lant vizs­lat­ja, ami azon­ban ér­dek­te­len.

   

  (2005. január)


  (2005. január)
Mé­hes György: Gyöngy­har­mat Pal­kó
Ulpius-Ház

   

  (2005. január)
Ahogy nem le­het ron­da a csa­lá­di ka­rá­csony­fa, vagy nem le­het el­ron­ta­ni a szil­vesz­te­ri virs­lit, úgy az em­ber sem szok­ta ma­gát jól érez­ni a kór­ház­ban. Ezért az­tán csak lá­to­ga­tó­ba já­runk oda. Nagy­ma­mát vagy láb­tö­rött ha­ve­ro­kat vigasztalni. Hi­szen tud­juk, ad­dig jó, amíg mi vis­­szük a kom­pó­tot. Ezért az­tán igen­csak ös­­sze­ug­rik az em­ber gyom­ra, ami­kor két mély só­haj­tás kö­zött köz­lik ve­lünk: ru­tin­mű­tét, négy nap kór­ház.


  (2005. január)
„Megkapod a Dóm teret a Nagyerdőért, ha adsz hozzá még negyvenezret, a vízműveket, és kétszer nem fizetek nálad!” – nem, nem Botka László alkudozik Kósa Lajossal birodalmuk ékkövei felett, csak a világszerte népszerű társasjáték magyar változatában pörög a biznisz.

   

  (2005. január)
Túl az óévet bú­csúz­ta­tó szoft igény­be­vé­te­len, kis­sé még bá­gyad­tan vá­zol­juk e helyt az el­múlt tízenöt esz­ten­dő alatt ki­kris­tá­lyo­so­dott szil­vesz­ter­el­mé­le­tünk kul­tu­rá­lis, tár­sa­dal­mi és pszi­chés ta­pasz­ta­la­ta­it, nem kö­zép­is­ko­lás fo­kon.


  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  

Szeptembertől Reakció néven jelenik meg az UFi. Mi a véleménye az új címről?
Az UFi jobb volt
Tetszik, de az UFi is jó volt
A Reakció jobb cím
Egyik sem tetszik
A szavazás állása
   Vadász János
   Népszabadság
   Wass Albertről
   Pörzsölő szeretet
   Lendületben a reakció
   Városba zárva
   
   
    Yann Martel: Pi éle­te
    Más a lelkem
    Érdekvédők
    Éles váltás
    Egy õszinte hang

    Kizökkent az idő
    Tisza István és az elsõ világháború
    Wass Albertről
    Pörzsölő szeretet
    „A két Huszár”